ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

MERSİN YENİŞEHİR

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

136

MERSİN

 

 

02/08/2021

 

 

 

 

 

MERSİN İLİ

 

YENİŞEHİR BELEDİYESİ

 

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (Ar-Ge) MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi b bendi uyarınca belediyeler yönetmelik çıkarmak ile yetkilendirilmiştir.

 

Bu yönetmelik, Mersin İli Yenişehir Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERSİN İLİ YENİŞEHİR BELEDİYESİ

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (Ar-Ge) MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 - Bu yönetmelik Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - Bu yönetmelikte geçen ;

 

a) Belediye              : Yenişehir Belediyesi’ni

b) Başkan               : Yenişehir Belediye Başkanı’nı

c) Başkanlık             : Yenişehir Belediye Başkanlığı’nı

d) Encümen            : Yenişehir Belediye Encümeni’ni

e) Meclis                  : Yenişehir Belediye Meclisi’ni

f) Başkan Yardımcısı : Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı’nı

g) Müdürlük : Yenişehir Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nü

h) Müdür :Yenişehir Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü’nü

i) Personel : Yenişehir Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’ne bağlı

çalışanların tümünü,

j) Yönetmelik : Yenişehir Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nün

görev ve çalışma yönetmeliğini ifade eder

k)AR-GE : İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcının arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

 

 

l)Hibe   : Belirli bir üst düzey politikaya yönelik projelerin gerçekleştirilmesi için bir kurum  tarafından sağlanan geri ödemesiz mali kaynağı,

m)İnovasyon : Kamuda; daha fazla değer yaratmak, sorun çözmek, ihtiyaçlara daha etkin cevap vermek, kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanmak, mensuplarının ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hizmetleri, ürünleri ve bunların sunuluş biçimlerini; süreçleri ve organizasyonu iyileştirmeye ve geliştirmeye odaklı fikirlerin geliştirilip uygulanması faaliyetleri,

n)Gönüllü : Fiziki güç, zaman, bilgi, beceri, sanatsal yetenek gibi imkan ve özelliklerinden bir veya bir kaçını proje çalışmaları için kullanabilecek durumda olan ve bunun karşılığında parasal kazanç veya başka bir menfaat beklentisi taşımayan kişileri, ifade eder

 

Temel İlkeler

MADDE 5 - (1) Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü misyonu ve vizyonu ile aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

a)Güçlü̈ kurum bütünlüğünü oluşturmak ve takım ruhu ile çalışmak,

b)Teknolojik gelişmelere, yenilik ve değişimlere açık olmak,

c)Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetmek,

d)Yapılan tüm çalışmaları, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile canlı cansız      tüm unsurlara hizmet verme temeline dayandırmak,

e)Kalkınmada sürdürülebilirlik ile kaynakları etkin kullanabilen bir belediye         olmak,

f)Yenilikçi, çağdaş ve değişime açık olmak,

g)Eğitim düzeyi yüksek personelle güçlü, kaliteli ve hızlı belediyecilik hizmeti     sunmak,

h)Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsız ve hukuka uygun hareket etmek,

ı)Politikalarında ve hizmetlerinde dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcı yaklaşım önünde bulunduran, kaynakları etkin kullanan çağdaş, demokratik, güler yüzlü,       çalışmak.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

 

Kuruluş

MADDE 6 - Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü Yenişehir Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Hizmetlerini Başkana ve ilgili Başkan Yardımcısına bağlı olarak yürütür.

Organizasyon Yapısı

MADDE 7 - (1)Ar-Ge Müdürlüğü personeli Müdür, Şef, Memur, Sözleşmeli personel, Hizmet alımı elemanları, kurum içi ve kurum dışı belirli süreli görevlendirilenler ve gönüllülerden oluşur.

(2)          Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

 

 

 

 

 

 

Personel Yapısı

MADDE 8 - Müdürlükte Yenişehir Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

MADDE 9 -  Müdürlüğün Görevleri

1.Başkan’ın belirleyeceği konularla ilgili öncelikli projeler geliştirmek. Bu projelerin hazırlık ve uygulama süreçlerinde Belediyemiz farklı birimleri arasında eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamak.

2.Yenişehir ilçesinin Proje Haritasını çıkartmak ve ihtiyaç analizini gerçekleştirmek ve ihtiyaç analizi doğrultusunda stratejiler, alternatif çözümler ve projeler geliştirerek yol haritasını belirlemek Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi süreçlerini tasarlamak, hizmet ve faaliyet kalitesinin arttırılması için gerekli projeler veya uygulama modelleri geliştirmek Hizmet, faaliyet ve iletişim verimliliğinin arttırılması için gerekenlerin ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar yapmak.

3.Yenişehir Belediyesi Mükemmeliyet ve İnovasyon Merkezi ile ilgili sekretarya çalışmalarını yürütmek Belediyemiz farklı birimlerinin bu alanda yürüteceği çalışmalarda eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamak, Ulusal ve uluslararası üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri, vb. ile işbirlikleri geliştirmek, bu çerçevede yürütülecek çalışmalarda eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamak.

4.Yenişehir Belediyesi Mükemmeliyet ve İnovasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren çalışmaları ve Başkanlık tarafından belirlenecek diğer çalışmaları yürütmek.

5.Gerektiğinde AR-GE ve inovasyon merkezi kurmak,

6.Yenişehir Belediyesinde Ar-Ge ve yenilikçilik konularında farkındalık yaratmak,  Ar-Ge kültürünün kazanılması ve Ar–Ge çalışmalarının doğal süreçlere katılmasını sağlamak. Tespit edilen problemlerin çözümü ve iyileştirilmesine yönelik olarak ilgili birimlerle ortak Ar-Ge çalışmaları yapılmasını sağlamak; gerektiğinde,  yerli ve yabancı uzmanlardan destek almak

7.Eğitim ve organizasyon, iyi örneklerin incelenmesi, telif hakları, markalaşma, iş geliştirme, inovasyon yarışmaları, tanıtım etkinlikleri, mikro girişimler için mikro kredi vb. iş ve işlemler yapmak,

8.İnovasyon çalışmaları Kamuda; daha fazla değer yaratmak, sorun çözmek, ihtiyaçlara daha etkin cevap vermek, kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanmak, mensuplarının ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hizmetleri,  ürünleri ve bunların sunuluş biçimlerini; süreçleri ve organizasyonu iyileştirmeye ve geliştirmeye odaklı fikirlerin geliştirilip uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

9.Belediyemizin görev sorumluluk alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışı Kamu kurum ve kuruluşları,  üniversiteler, odalar, ticaret borsaları,   platformlar, organize sanayi, teknoloji geliştirme bölgeleri, dernekler, vakıflar, gönüllü kuruluşlar, kişi ve firmalarla birlikte yapılacak olan ortak hizmetler ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek paydaşlık tesis etmek, işbirliği kurmak ve güçlendirmek işbirlikleri geliştirmek ve ortak proje hazırlama amaçlı toplantılar, çalıştaylar, kongreler, seminerler vb. düzenlemek.

10.Yerel, bölgesel ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanan hibe programlarının takibi ve duyurusunu yapmak, bilgilendirme faaliyetleri, tanıtım,  rehberlik,  bilgi kaynaklarına ulaşım ve benzeri konularda danışmanlık yapmak, web sitesi kurmak veya web sayfası açmak, sosyal medya hesapları açmak,  aylık bülten yayınlamak,  toplantı ve seminerler gibi etkinliler düzenlemek.

11.Görev alanıyla ilgili olarak hizmet memnuniyeti belirleme çalışmaları gerçekleştirmek. (Proje uygulama süreci ve sonrasında etki analizlerinin yapılması)

12.İlçenin ve yaşayan insanların gelişimine yönelik projeler hazırlamak.

13.Yenişehir Belediyesi projelerinin teknik detaylarının yer aldığı bilgi tabanının oluşturulmak için gerekli işi ve işlemleri yürütmek.

14.Projeler konusunda sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,

15.Kamu hizmetleri ve yerel yönetimler alanında, dünya örneklerini araştırmak, gelişmeleri takip etmek, yapılan araştırmaları değerlendirerek, yenilikçi hizmet, uygulama ve proje fikirleri geliştirmek ve Belediyenin ilgili birimleri ile paylaşmak.

16.Proje başvuru sayısı ve kalitesini arttırmak için Belediyemiz birimlerinin gereksinimleri doğrultusunda personele proje yazma eğitimleri düzenlemek, bilgi desteği ve çalışma eşgüdümünü sağlamak, proje hazırlıklarını desteklemek ve proje başvurusu sırasında diğer teknik destekleri sağlamak.

17.Yenişehir Belediyesi'nin farklı birimlerini bir araya getiren çok ortaklı ulusal ve uluslararası projelerde proje ekibi oluşturmak, proje öncesi ve proje süresince varsa müşteri kurum ve proje katılımcıları ile karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmek, ortak toplantılar düzenlemek,  vb. faaliyetleri yürütmek,

18.Başvurulan/kabul edilen ve Belediyemiz birimlerinde yürütülen projelerin yönetimine ve proje ortakları ve proje aktivitelerini ilgilendiren hukuki süreçlerin izlenmesine destek olmak, ulusal, uluslararası hibe projelerinin idari ve mali izlenmesini yürütmek,

19.Dünya Bankası, Avrupa Birliği Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklar ile Çukurova Kalkınma Ajansı, Türk Ulusal Ajansı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Türkiye Teknolojiyi Geliştirme Vakfı, Elçilikler, KAMAK-TÜBİTAK, İPA, İPARD, İŞKUR, KOSGEB SODES ve sivil toplumla kuruluşları gibi İl için hibe ve fon desteği sağlayabilecek tüm kurum, kuruluşların hibe takiplerini yapmak.

20.Ulusal ve uluslararası projelerin hazırlık, başvuru, yönetim ve denetim aşamalarında gerekli olan standart belgeler ve kurum bilgilerini temin etmek,

21.Ar-Ge projelerinin geliştirilmesine, AB Çerçeve programları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası fonlara ulaşımı sağlamak.

22.Ar–Ge fikirlerini projelendirmek, destek başvurularını hazırlamak ve destek alan projelerin yürütülmesine katkı sağlamak.Yenişehir Belediyesi’nin doğrudan veya iç ve dış paydaşlarıyla birlikte hibe almaya yönelik projeleri hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve yaygınlaştırmak.

23.Yenişehir Belediyesi’nin görev, sorumluluk ve yetki alanlarına giren konularda, yurt içi ve yurt dışı kamu, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak hizmetler ve projeler yürütmek üzere Destek proje programları üretmek, program çağrılarına çıkmak.

24.Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumların, Yenişehir Belediyesi hizmet alanları ve hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası hibe ve fonlardan yararlanmak üzere projeler üretilmesini teşvik etmek, üretilen projelerde ortak veya iştirakçi olarak yer almak.

25.Yenişehir Belediyesi’nin ortak veya iştirakçi olarak yer aldığı projelerin hibe almaya hak kazanması halinde Yenişehir Belediyesi bütçesinden eş finansman sağlamak, eş finansmanla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

26.Hibe, fon, ortak hizmet ve destek projeleri başvuru formlarını ve sözleşme Yenişehir Belediyesi yükümlülükleri açısından incelemek.

27.Kamu, özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına Başkanlık onayı ile istişari mahiyette “proje öneri” ziyaretleri gerçekleştirmek.

28.Yenişehir Belediyesi hizmet birimlerinin proje fikirlerini almak, değerlendirmek, uygun görülen fikirleri ilgili birim personeli desteği de alınarak projelendirmek ve hibe çağrılarına sunmak.

29.Hizmet birimlerinin görev alanları kapsamında başvurusu yapılan ve hibe almaya hak kazanan projelerinin uygulama aşamasında projeyi yürütmek ya da ilgili birime projeyi yürütmesi için teknik destek vermek.

 

Müdürün Görevleri

MADDE 10 – Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir

1)    Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve personelinin     1.  derece Disiplin amiridir.     

2)    Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü    çalışmalarını    düzenlemek, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ile diğer         müdürlükler arasında koordinasyonu            sağlamak.

3)    Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

4)    Birimi ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

5)    Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bağlı birimlerine ait taşınır taşınmaz        varlıkların tespitini yapmak, güvence altına almak ve uygulamayı sürekli      kontrol etmek.             

6)    Periyodik olarak düzenleyeceği departman personel toplantılarıyla etkili bir   haberleşme ve koordinasyonun oluşmasını sağlamak.  

7)    Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne     gönderilmesini sağlamak,        

8) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve             programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek

9)    Müdürün mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde   müdürlük  görevi diğer müdürlerden biri veya müdürlükteki uygun     personellerden biri tarafından Başkanlık Makamı onayı ile vekâleten        yürütülür.

10)  Birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yaparak        yürütülmesini sağlar. Görevini yerine getirirken yürürlükteki kanun, tüzük,      yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan     Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

11) Birim arşivini 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan             Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde standartlara uygun olarak kurmak, arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini     sağlamak,

12)  Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı           Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri          kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

        

      SORUMLULUK : Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, Belediye     Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleri ile yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur

 

Şefin Görevleri Hakkındaki Ortak Hükümler:

MADDE 11 – Birimde görev yapan şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

1)Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapmak veya  yaptırmak.

2)İşleri plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde        bitirilmesini  sağlamak.

3)Emrindeki  personele iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak.

4)Personelin durumunu takip ve kontrol ederek denetim altında bulundurmak.

5) İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak,

6) Şefliğinden ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin, zimmetinde bulunan iş ve evrakları için görev devri rapor formu düzenlemek. 

7) Şefliğine gelen evrakın gereği için ilgili personele talimat vererek yaptırmak, takip etmek  ve evrakın gerekli sürede çıkışını sağlamak,

8) Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol etmek, aksaklık varsa Müdürüne            bildirmek,    

9) Resmi yazıları hazırlamak ve genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koymak,

10) Müdür tarafından verilen diğer görevleri müdür adına yürütmek,

11) Şef, birimine ait tüm iş ve işlemlerden Müdürüne karşı sorumludur,

12)Birim Müdürüne bağlı olarak çalışır, kendine bağlı olan personellerin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden, Müdürlük işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesinden, izinli veya raporlu olan diğer birim şeflerinin işlerini de yürütmekten müdürüne karşı sorumludur.        

13)Şefin mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde şeflik görevi diğer şeflerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından vekâleten yürütülür.

 

MADDE 12 - Memurun görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

1) Başkanlık veya Müdürlük adına gelen tüm resmi evrakları teslim almak ve ilgili yerlere ve bilgisayara kaydını yapmak.

2)Gelen-giden evrak ve dosyaların havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek.

3)Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak,      cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak.

4)Müdür veya şefin kendisine tevdi ettiği diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri       çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmaktan sorumludur.

5)Memurun nitelikleri; 657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

        

Müdür ve Şeflerin Sorumlulukları:

MADDE 13 - Müdür ve şeflerin ortak sorumlulukları şunlardır:

1)Müdür yaptığı iş ve işlemler açısından bağlı bulunduğu başkan yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

2)Şefler ve diğer personeller yaptığı iş ve işlemler açısından bağlı bulunduğu Müdüre karşı sorumludur.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

MADDE 14- Müdürlüğün birimleri arasında işbirliği:

1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, Müdür tarafından  sağlanır.

2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan sonra  Müdüre iletilir.

3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevdi eder. Ek işlemlerin takibini ve  sonuçlandırılmasını sağlar,

4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin, her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

5)Devir-Teslim yapılmadan görevden ayrılma işleri yapılmaz.

 

 

 MADDE 15 - Diğer Müdürlük, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon:

 1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

2) Kurum dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara  gönderilen yazışmalar; Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.

3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri  Müdürlüğü ile Valilik ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Evrak ve Arşiv İşlemleri

 

MADDE 16 - Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlemler:

1.  Müdürlüğe gelen evraklar müdür tarafından ilgili personele havale edilerek işlemlerinin, takibi ve sonuçlandırılması sağlanır.

2.  İlgili personel, evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

3.  Evraklar, ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.

4.  Gelen ve giden evraklar, ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

5.  Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri, yazı ile veya gerekli altyapının hazırlanması ve yetki verilmesi durumunda elektronik ortamda e-imza ile yapılır.

6.  Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir.

7.  Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanıp mühürlenmek suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

           

MADDE 17- Birim Arşivi Hizmetleri

1.Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği defter ve dosyaların Birim arşivinde muhafazası sağlanır.

 2.Bu defterlerin dijital olarak bilgisayar ortamında tutulması halinde ilgili personel tarafından dijital yedekleme sistemiyle birlikte her sayfanın birer örneği yazılı olarak çıktı alınıp gerekli mühür, onay ve imza işlemlerinden sonra dosyalanıp birim arşivinde muhafaza edilir.

3.Müdürlükte tutulan ve muhafazası gereken tüm evrak ve dosyalar, arşiv memuru tarafından veya müdürün görevlendireceği personel ile diğer ilgilileri tarafından Kurum Arşiv Yönetmeliği doğrultusunda müdürlük birim arşivinde muhafaza edilir ve süresi dolanlar kurum arşivine devredilir.

4.Arşiv ve arşivleme ile arşivdeki demirbaş eşya ve evrakın muhafazasından birim personelleri, amirlerine karşı sorumludur.

5.Taşınır mal ve kontrol görevlisi mutemet ve ayniyat demirbaş memurunun görev,

yetki, sorumluluk ve nitelikleri

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 18 - Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 19 - Bu yönetmelik, Yenişehir Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Yenişehir Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 20-  Bu yönetmelik hükümlerini Yenişehir Belediye Başkanı yürütür.