Kültür İşleri Müdürlüğü

 


BİRİNCİ BÖLÜM
YENİŞEHİR  BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR  İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Genel Hükümler

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Kültür İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Yasal dayanak

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Kuruluş

MADDE 3- (1) Kültür İşleri Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Kültür Sanat Hizmetleri Bürosu, Kültür Merkezi Bürosu  ile İdari İşler Bürosundan oluşur.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye : Yenişehir Belediyesini,

b) Başkanlık : Yenişehir Belediye Başkanlığını,

c) Müdürlük : Kültür İşleri Müdürlüğünü,

ç) Personel : Kültür İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumluluk Görevleri

MADDE 5- (1) Kültür İşleri Müdürlüğünün görevleri;

a)Belde bütününe hizmet verecek kültürel, sanatsal, faaliyet ve etkinlikler düzenlemek,

b) Yurt içi ve Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumlan, sanatçılar, bilim insanları vb. gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği içinde sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,

c) Bireysel ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici araştırma, sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek vermek,

ç)Toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konularda söyleşi, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,

d)Kültürel, eğitsel ve sanatsal yazılı ve görsel yayınlar oluşturmak,

e)Müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi faaliyetleri geniş kesimlere yaymak için çalışmalar yapmak, bu amaçla sergiler açmak, müzik koroları oluşturmak, heykel sempozyumları düzenlemek, sanat atölyeleri kurmak,

f)Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttıran şenlik, karnaval, panayır, festival, tiyatro, sinema, konser vb. etkinlikler yapmak, yaptırmak,

g)İlçenin kültür envanterinin belirlenmesi ve belgelenmesi için çalışmalar yapmak,

ğ)Çeşitli temalarda müze kurulması ve yönetilmesi/işletilmesi hizmetlerini yapmak,

h)Özel gün ve haftalarda, günün anlam ve önemine uygun etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek,

ı) Belediye tarafından gerçekleştirilen ya da desteklenen kültürel ve sanatsal her türlü etkinliğin organizasyonunu gerçekleştirmek,

i)Belediye tarafından yapılan tesis ve hizmetlerin açılış organizasyonlarını yapmak, yaptırmak,

j)Belediye tarafından yapılan etkinlik ve hizmetleri afiş, broşür, pankart, el ilanı vb. çeşitli araçlarla geniş kitlelere duyurmak,

k)Kültür İşleri Müdürlüğü kullanımında bulunan binaların Kültür Merkezi salonlarının çalıştırılmasını tahsisini, fiziki ve teknik eksiklerinin giderilmesine sağlamak,

l)Kültür Merkezi salonlarında yapılan kursların organizasyonunu sağlamak,

m)Yurt dışındaki Kardeşşehir ilişkilerini yürütmek,

n)Mersin'in ve Yenişehir'in tanıtımı ile ilgili olarak her türlü çalışmaların yapılmasını sağlamak,

o)Vatandaşların kültürel ve sanatsal alt yapısını zenginleştirmek amacı ile yapılan faaliyetlerin satın alma ve ihale işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

MADDE 6- (1) Kültür İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

 c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

ç) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

d) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

g) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

ğ) Harcama yetkilisi olarak,

iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

h) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ı) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek,

 i) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

MADDE 7- (1) Üst Sorumlu;

a) Kendisine bağlanan büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak üzere görevli ve yetkilidir.

c) Müdüre karşı sorumludur. Büro sorumlusunun görev yetki ve sorumlulukları.

 

MADDE 8- (1) Büro Sorumlusu;

a) Kendisine bağlanan büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

b)Büroya ait iş ve işlemlerden Üst Sorumlu ve Müdüre karşı sorumludur.

 

MADDE 9- (1) Kültür Sanat Hizmetleri Bürosu;

a)Yurt içi ve Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumlan, sanatçılar, bilim insanları vb. gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği içinde sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,

b)Bireysel ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici  araştırma, sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek vermek,

c)Toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konularda söyleşi, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,

d) Kültürel, eğitsel ve sanatsal yazılı ve görsel yayınlar oluşturmak,

e) Müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi faaliyetleri geniş kesimlere yaymak için çalışmalar yapmak, bu amaçla sergiler açmak, müzik koroları oluşturmak, heykel sempozyumları düzenlemek, sanat atölyeleri kurmak,

f)Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttıran şenlik, karnaval, panayır, festival, tiyatro, sinema, konser vb. etkinlikler yapmak, yaptırmak,

g)İlçenin kültür envanterinin belirlenmesi ve belgelenmesi için çalışmalar yapmak,

ğ)Çeşitli temalarda müze kurulması ve yönetilmesi/işletilmesi hizmetlerini yapmak,

h)Yurt dışındaki Kardeşşehir ilişkilerini yürütmek,

ı)Özel gün ve haftalarda, günün anlam ve önemine uygun etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek,

i)Belediye tarafından gerçekleştirilen ya da desteklenen kültürel ve sanatsal her türlü etkinliğin organizasyonunu gerçekleştirmek,

j)Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

MADDE 10- (1) Kültür Merkezi Bürosu;

a)Müdürlüğün sorumluluğunda olan kültür merkezi salonlarının  her türlü idari iş ve işlemleri, organizasyonları ile bakımını yapmak,

b)Kültür Merkezi Salonlarında yapılan kursların organizasyonunu sağlamak.

 

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Bürosu;

a)Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

b)Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

c)Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

ç)Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

d)Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

e)İhale mevzuatına göre gerekli işve işlemleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yenişehir  Belediye Başkanı yürütür.