Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

T.C.

MERSİN YENİŞEHİR

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

SAYI :

90

MERSİN

 

 

02/05/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERSİN İLİ

YENİŞEHİR BELEDİYESİ

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi b bendi uyarınca belediyeler yönetmelik çıkarmak ile yetkilendirilmiştir.

 

Bu yönetmelik, Mersin İli Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERSİN İLİ

YENİŞEHİR BELEDİYESİ

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü,  görev, yetki ve sorumluluklarıyla çalışma usul ve esaslarını belirleyerek hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 inci maddesi, 13.7.2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi

 Gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin (a) 15 inci maddesinin (b) 18 inci maddesinin (m) bendine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  1. Başkan: Mersin Yenişehir Belediye Başkanını,
  2. Başkan Yardımcısı: Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısını,
  3. Başkanlık Makamı: Yenişehir Belediyesi Başkanlık Makamını,
  4. Belediye: Yenişehir Belediyesini,
  5. Birim: Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birimini,
  6. Müdür: Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürünü,
  7. Müdürlük: Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünü,
  8. Encümen: Yenişehir Belediyesi Encümenini,
  9. Meclis: Yenişehir Belediye Meclisini,
  10. Teknik ve İdari Personel: Müdürlük bünyesinde  çalışan/çalışacak olan teknik ve idari personeli ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 5 – Yenişehir Belediye Başkanlığının misyonu ve vizyonu ile aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

1-) Adalet, Hakkaniyet ve Dürüstlükle hizmet sunmak,

2-) Güçlü kurum bütünlüğün oluşturmak ve takım ruhu ile çalışmak,

3-) Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtmak,

4-) Teknolojik gelişmelere, yenilik ve değişimlere açık olmak,

5-) Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetmek,

6-) Yapılan tüm çalışmaları, çevrenin korunmasını ve geliştirilmesi ile canlı, cansız tüm unsurlara hizmet verme temeline dayandırmak,

7-) Kalkınmada sürdürülebilirlik ile kaynakları etkin kullanabilen bir belediye olmak

8-) Yenilikçi, çağdaş ve değişime açık bir belediye olmak

9-) İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, değerlerine ve inançlarına saygılı olmak,

10-) Eğitim düzeyi yüksek personelle güçlü, kaliteli ve hızlı belediyecilik hizmeti sunmak,

11-) Karar alma, uygulamalarda, hizmette tarafsız ve hukuka uygun hareket etmek,

12-) Politikalarında ve hizmetlerinde dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcı yaklaşım uygulayan yerel düzeyde sosyal adaleti güçlendiren sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulunduran, kaynakları etkin kullanan çağdaş, demokratik, güler yüzlü, çözüm odaklı, ulaşılabilir, güvenilir, şeffaf ve hesap verilebilir yönetim anlayışı.

                                                                   İKİNCİ BÖLÜM

                                               Kuruluş, Organizasyon ve Personel yapısı

Kuruluş

MADDE 6 –  Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı belediye kanununun 48 nci ve 49 uncu maddeleri ile 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘ Belediye ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik ’hükümleri çerçevesinde Yenişehir Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 78 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Organizasyon Yapısı

MADDE 7- (1)Kırsal Hizmetler Müdürlüğü; Üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Başkanın görevlendirdiği ve yetki verdiği başkan yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.

(2) Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; Müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayı ile oluşur ve yürürlüğe girer.

(3) Kırsal Hizmetler Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştıracak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri, işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

Personel Yapısı

MADDE 8 – Müdürlükte Yenişehir Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

                                                        

   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                    Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürün Görevleri

MADDE 9-  Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

1-) Yasal düzenlemeler ile Yenişehir Belediye Başkanlığınca yayımlanan yönerge, genelge ve talimatlara uygun olarak birimini sevk, idare ve temsil etmek, birimde yapılması gereken görevlerin takip ve kontrolünü yapmak,

2-) Biriminde, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli personele verilmesini, belirlenmiş standartlara uyulmasını ve mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesini sağlamak,

3-) Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuatça belirlenmiş amaç, hedef, stratejik plan, ilke ve değerler doğrultusunda birime ait plan, program ve bütçe teklifi hazırlamak

4-) İlgili yıl plan, performans programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak,

5-) Biriminde iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, görev yetki alanı çerçevesinde, idari ve mali karar ile işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,

6-) Katılımcı bir yönetim anlayışıyla birim personeli ile periyodik toplantı yapmak, birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki gelişmeleri ve yayınları takip etmek.

7-) Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, güvenilir, kullanışlı ve anlaşılabilir bir şekilde üretilmesini ve güncellenmesini sağlamak,

8-) Personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesini onaylamak, birim faaliyetlerinin etkin verimli ve amaca uygun gerçekleşmesi için çalışma planları hazırlamak, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak,

9-) Birim risk koordinatörü sıfatıyla, yürütülen faaliyetler ile ilgili operasyonel riskleri belirlemek, kontrol faaliyetlerine ilişkin yöntemleri belirlemek, risk analizine dayalı olarak hassas görevleri ve bu görevlere ilişkin prosedürleri belirleyerek personele duyurmak, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesine yönelik gerekli önlemleri almak, tespit ettiği veya kendisine bildirilen usulsüzlük ve yolsuzluk bulgularını üst yönetime bildirmek,

10-) Birimine verilmiş görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmak, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık görev sonuçlarını üst yönetimin belirleyeceği periyotlarda konsolide ederek üst yönetime sunmak,

11-) Birim personelinin yeterliliğini ve performansını geliştirmeye yönelik gerekli önlemleri almak, birim sorumluluğunda bulunan her görev için hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, ilgili birime göndermek,

12-) Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

13-) Birim arşivini 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde standartlara uygun olarak kurmak, arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

14-) Taşınır malların edinilmesini, muhafazasını, verimli ve ekonomik olarak kullanılması sağlamak,

15-) Biriminde yapılan iş ve işlemlerin, 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Kamu Hizmet Envanteri Tablosu ve Hizmet Standartları Tablosuna uygun olarak, zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,

16-) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile harcama yetkilisine verilmiş görevleri yerine getirmek,

17-) Görev alanına giren iş ve işlemler ile ilgili ihale ve satın alma süreçlerini mevzuatına uygun olarak başlatmak, takip edip sonuçlandırılmasını sağlamak,

18-) Yıllık birim faaliyet raporlarını düzenlemek, iş ve işlemlerin stratejik amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin iç kontrol güvence beyanı vermek,

19-) Birimde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak Meclis Kararı ya da Encümen Kararı gereken durumlarda gerekçeli teklif hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak,

20-) Biriminin sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili varsa harç, ücret ve tarife önerilerini Mali Hizmetler Birimine göndermek; Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Belediye Gelirleri Tarifesinin uygulanmasını sağlamak,

21-) Birimin sunduğu gelir getirici faaliyetler, zarar ziyan tanzimi ve benzeri alacaklar ile borçlarla ilgili tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,

22-) Stratejik Plana uygun projeler hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında ilgili paydaşlar ile işbirliği içinde çalışmak; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, protokoller yapmak, çalışmalar yürütmek,

23-) Belediyede uygulanan Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerine uymak, güncellenmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak,

24-) Birimindeki faaliyetler ve çalışanlar ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilmiş olan görevleri yürütmek,

25-) Birimin görev alanına giren konularda Yenişehir Belediyesinden kurum görüşünün istenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapmak ve kurum görüşünü hazırlamak,

26-) Birimin sunduğu hizmetler ile ilgili hizmet alan vatandaşa rehberlik yapmak, doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak,

27-) Birimi ile ilgili Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine girilmesi gereken bilgilerin ara yüzler vasıtası ile girilmesini, işlenmesini, güncellenmesini sağlamak,

28-) Üstleri tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

Şeflerin Görevleri

MADDE 10- Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

1-) Şefliğine verilen görevlerin stratejik plan, performans programı ile yatırım programı doğrultusunda mevzuata, iş akışına ve iç kontrol prosedürlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

2-) Şefliğinde iç kontrolün işleyişini sağlamak, sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,

3-) Şefliğinde hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

4-) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili; belge ve bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların mevzuata ve kurum içi kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,

5-) Şefliğinde yürütülen faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri gereklerine uymak,

6-) Görev ve sorumluluk alanında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile gerekli bildirimlerde bulunmak,

7-) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilen görevleri yürütmek,

8-) Bağlı olduğu şube müdürü ve birim yöneticileri tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür ve Şeflerin Sorumlulukları

MADDE 11 –

1-) Kırsal Hizmetler Müdürü yaptığı iş ve işlemler açısından ilgili Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

2-) Kırsal Hizmetler Müdürlüğü şefler ve diğer personeller yaptığı iş ve işlemler açısından birimin Müdürüne, ilgili Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

                                                       

 

                                                             DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                                 Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 12- Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlülük

MADDE 13-Bu yönetmenlik, Yenişehir Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Yenişehir Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14-Bu yönetmelik hükümleri Yenişehir Belediye Başkanı yürütür.