Sağlık İşleri Müdürlüğü

T.C.

MERSİN YENİŞEHİR

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

SAYI :

119

MERSİN

 

 

05/07/2021

 

 

 

 

 

 

MERSİN İLİ

 

YENİŞEHİR BELEDİYESİ

 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi b bendi uyarınca belediyeler yönetmelik çıkarmak ile yetkilendirilmiştir.

 

Bu yönetmelik, Mersin İli Yenişehir Belediyesi Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERSİN İLİ YENİŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE2 - (1) Bu yönetmelik Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen

 

 1. Başkan: Yenişehir Belediye Başkanı’nı,
 2. Başkan Yardımcısı: Yenişehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,
 3. Başkanlık Makamı: Yenişehir Belediyesi Başkanlık Makamını,
 4. Belediye: Yenişehir Belediyesi’ni,
 5. Birim: Yenişehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Birimlerini,
 6. Encümen: Yenişehir Belediye Başkanlığı Encümeni’ni,
 7. Meclis Yenişehir Belediye Başkanlığı Meclisi’ni,
 8. Müdür: Yenişehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü
 9. Müdürlük: Yenişehir Belediyesi  Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 5 - (1) Yenişehir Belediye Başkanlığının misyonu ve vizyonu ile aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

 1. Adalet, hakkaniyet ve dürüstlükle hizmet sunmak,
 2. Güçlü kurum bütünlüğünü oluşturmak ve takım ruhu ile çalışmak,
 3. Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtmak,
 4. Teknolojik gelişmelere, yenilik ve değişimlere açık olmak,
 5. Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetmek,
 6. Yapılan tüm çalışmaları, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile canlı cansız tüm unsurlara hizmet verme temeline dayandırmak,
 7. Kalkınmada sürdürülebilirlik ile kaynakları etkin kullanabilen bir belediye olmak,
 8. Yenilikçi, çağdaş ve değişime açık bir belediye olmak,
 9.  İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, değerlerine ve inançlarına saygılı olmak,
 10. Eğitim düzeyi yüksek personelle güçlü, kaliteli ve hızlı belediyecilik hizmeti sunmak,
 11. Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsız ve hukuka uygun hareket etmek,
 12. Politikalarında ve hizmetlerinde dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcı yaklaşım uygulayan, yerel düzeyde sosyal adaleti güçlendiren, sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulunduran, kaynakları etkin kullanan çağdaş, demokratik, güler yüzlü, çözüm odaklı, ulaşılabilir, güvenilir, Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

 

Kuruluş

MADDE 6 - (1) Yenişehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince kurulmuştur.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 7 - (1)  Sağlık İşleri Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı  olarak çalışmalarını sürdürür.

(2)          Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

 

(3)            Sağlık İşleri Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

 

Personel Yapısı

MADDE 8 - (1) Müdürlükte Yenişehir Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda 1 müdür ve memur, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personeller görev yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

(1) Hasta Muayenesi:

a)  Memur ve İşçilerin kendileri ve bakma yükümlü oldukları kişilerin muayeneleri,tedavileri için reçete tanzimi ve gerekli görülenlerin bir üst sağlık kurumuna sevk işlemlerini yapmak.

b) Başvuruda bulunan ve bölgemizde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç hastaların ücretsiz muayenelerini yapmak/yaptırmak.

 

(2)       Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetleri:

a)  Okullarda ücretsiz öğrenci sağlık taramaları yapmak.

b)        Sünnet kampanyaları yapmak.

c) İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden yatalak hastalarımızın ilgili sağlık kurumlarına naklini yapmak.

ç) Halk sağlığı ile ilgili her türlü sağlık sorununda danışmanlık ve eğitmenlik hizmetleri sunmak.

d)        Sağlıkla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kanun,yönetmelik ve tamimler çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunmak ve destek sağlamak.

e) Salgın hastalıkların görülmesi durumunda ilgilileri haberdar etmek. Gerekli  tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.

f)  Gürültü düzeyleri düzenli olarak izlenerek gürültü kirliliği önleyici tedbirler almak.

g)  Hava kirliliğinden insanların etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ambulans ve sağlık ekibi desteği sağlamak.

 

(3)       Cenaze Hizmetleri:

a)  İlçemiz sınırları dahilinde ikamet etmekte iken evinde vefat eden kişilerin muayenelerini yapmak ve belgelerini tanzim etmek.

b) Şüpheli görülen ölümleri ilçemiz Cumhuriyet Savcılığına bildirmek.

c) Savcılıkça kimliği alınanlar hariç, gömme izin belgesi düzenlenen cenazelerin ölüm kayıtlarının nüfusa işletilmesi için ölüm belgesi tanzim etmek ve İlçe Nüfus Müdürlüğüne göndermek.

ç) Cenazelerle ilgili olarak bilgi ve gereğinin talep eden bütün resmi makamların taleplerini yanıtlamak, vatandaşların ilgili dilekçelerini yasal süresi içerisinde cevaplandırmak.

 

(4)       İş Yerleri Ruhsat Denetim Komisyonu:

a)  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce, yeni açılacak iş yerlerinin ruhsatlandırılmasında oluşturulan Ruhsat Komisyonunda sağlık personeli görevlendirmek.

 

 

Müdürlüğe bağlı memurların görev ve sorumlulukları

 

MADDE 10:(1) Sağlık İşleri Müdürü, yaptığı iş ve işlemler açısından ilgili Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur. Sağlık İşleri Müdürlüğü emrinde görevli personeller yaptıkları iş ve işlemler açısından bağlı bulundukları Müdür’e, Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.

 

MADDE 11:(1) Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

 

Müdürün Görevleri

 

MADDE 12: (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Yasal düzenlemeler ile Yenişehir Belediye Başkanlığınca yayımlanan yönerge, genelge ve talimatlara uygun olarak birimini sevk, idare ve temsil etmek, biriminde yapılması gereken görevlerin takip ve kontrolünü yapmak,
 2. Biriminde, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasını, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli personele verilmesini, belirlenmiş standartlara uyulmasını ve mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesini sağlamak,
 3. Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuatça belirlenmiş amaç, hedef, stratejik plan, ilke ve değerler doğrultusunda birime ait plan, program ve bütçe teklifini hazırlamak,
 4. İlgili yıl plan, performans programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 5. Birimde iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, görev ve yetki alanı çerçevesinde, idari ve mali karar ile işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,
 6. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla birim personeli ile periyodik toplantı yapmak, birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki gelişmeleri ve yayınları takip etmek,
 7. Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, güvenilir kullanışlı ve anlaşılabilir bir şekilde üretilmesini ve güncellenmesini sağlamak,
 8. Personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesini onaylamak, birim faaliyetlerinin etkin verimli ve amaca uygun gerçekleşmesi için çalışma planları hazırlamak, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak,
 9. Birim risk koordinatörü sıfatıyla, yürütülen faaliyetler ile ilgili operasyonel riskleri belirlemek, kontrol faaliyetine ilişkin yöntemleri belirlemek, risk analizine dayalı olarak hassas görevleri ve bu görevlere ilişkin prosedürleri belirleyerek personele duyurmak, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesine yönelik gerekli önlemleri almak, tespit ettiği veya kendisine bildirilen usulsüzlük ve yolsuzluk bulgularını üst yönetime bildirmek,
 10. Birimine verilmiş görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmak, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık görev sonuçlarını üst yönetimin belirleyeceği periyotlarda konsolide ederek üst yönetime sunmak,
 11. Birim personelinin yeterliliğini ve performansını geliştirmeye yönelik gerekli önlemleri almak, birim sorumluluğunda bulunan her görev için hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, ilgili birime göndermek,
 12. Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
 13. Birim arşivini 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde standartlara uygun olarak kurmak, arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 14. Taşınır malların edinilmesini, muhafazasını, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak,
 15. Biriminde yapılan iş ve işlemlerin, 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Kamu Hizmet Envanteri Tablosu ve Hizmet Standartları Tablosuna uygun olarak, zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
 16. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile harcama yetkilisine verilmiş görevleri yerine getirmek,
 17. Görev alanına giren iş ve işlemler ile ilgili ihale ve satın alma süreçlerini mevzuatına uygun olarak başlatmak, takip edip sonuçlandırılmasını sağlamak,
 18. Yıllık birim faaliyet raporlarını düzenlemek, iş ve işlemlerinin stratejik amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin iç kontrol güvence beyanı vermek,
 19. Birimde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak Meclis Kararı ya da Encümen Kararı gereken durumlarda gerekçeli teklif hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak,
 20. Biriminin sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili varsa harç, ücret ve tarife önerilerini Mali Hizmetler birimine göndermek; Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Belediye Gelirleri Tarifesinin uygulanmasını sağlamak,
 21. Birimin sunduğu gelir getirici faaliyetler, zarar ziyan tazmini ve benzeri alacaklar ile borçlarla ilgili tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,
 22. Stratejik Plana uygun projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında ilgili paydaşlar ile işbirliği içinde çalışmak; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, protokoller yapmak, çalışmalar yürütmek,
 23. Belediyede uygulanan Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerine uymak, güncellenmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak,
 24. Birimindeki faaliyetler ve çalışanlar ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilmiş olan görevleri yürütmek,
 25. Birimin görev alanına giren konularda Yenişehir Belediyesinden kurum görüşünün istenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapmak ve kurum görüşünü hazırlamak,
 26. Birimin sunduğu hizmetler ile ilgili hizmet alan vatandaşa rehberlik yapmak, doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak,
 27. Birimi ile ilgili Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine girilmesi gereken bilgilerin ara yüzler vasıtası ile girilmesini, işlenmesini, güncellenmesini sağlamak,
 28. Üstleri tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

       Şeflerin görev ve yetkilerine ilişkin ortak hükümler

MADDE 13 – (1) Birimlerde görev yapan şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)  Şefliğine verilen görevlerin stratejik plan, performans programı ile yatırım programı doğrultusunda mevzuata, iş akışına ve iç kontrol prosedürlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

b)  Şefliğinde iç kontrolün işleyişini sağlamak, sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,

c)  Şefliğinde hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

ç) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili; belge ve bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların mevzuata ve kurum içi kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,

d) Şefliğinde yürütülen faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri gereklerine uymak,

e)  Görev ve sorumluluk alanında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile gerekli bildirimlerde bulunmak,

f)  İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilen görevleri yürütmek,

g)  Bağlı olduğu şube müdürü ve birim yöneticisi tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

Belediye Tabibinin görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 14:(1) Tabibin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Müdürlüğe başvuran hasta personelin muayene ve tedavilerini yapmak.

b)    İşçilerin işe giriş ve yıllık periyodik muayenesini yapmak.

c)    Yardıma muhtaç kişilerin muayenesini yapmak.

ç)    Cenaze ölüm belgesi düzenlemek.

d)    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

e)    Belediye personeline, kurum tabipliği hizmeti vermek.

 

Hemşire, Sağlık Memuru ve Acil Tıp Teknisyeni’nin görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 15:(1) Hemşire, Sağlık memuru, Acil Tıp Teknisyeni’nin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Birime gelen hastaların bakım ve tedavisi için gerekli kayıtları ve uygulamaları mesleki ölçüsünde yapmak.

b)    Enjeksiyon-pansuman hizmetleri vermek.

c)    Kendilerine verilen araç ve gereçleri korumak ve verimli bir şekilde kullanmak.

ç)   Hasta nakilleri ile ilgili koordinasyon görevini yerine getirmek.

d)    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

e)    Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek.

f)    Poliklinik ve müdahale amaçlı kullanılan odaların tertip, düzen ve temizliğini kontrol etmek, gerekirse temizliğini yapmak.

 

Büro personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 16:(1) Büro elemanının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Birimine gelen evrakları teslim alır, sınıflandırır ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak.

b)    Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazmak.

c)    Düzenlenen evrakları kayıt işlemlerinden düşerek tertip ve düzen içerisinde dosyalama yapmak ve gerekli süre içinde arşivde saklamak.

ç)    Müdürlükte çalışan tüm personelin izin evraklarını, mesai olurlarını düzenlemek.

d)    Görevlendirilen personeller tarafından hazırlanan Müdürlüğe ait ayniyat kayıtlarını ve demirbaş zimmetlerini titizlikle dosyalamak.

e)    Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılmasını sağlamak, kullanımdaki tüm malzemenin sağlıklı ve düzenli biçimde depolanıp, muhafaza altına alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 

f)    Amirinin verdiği bilgiler doğrultusunda avans işlerinin yazışmalarını yapmak ve takip etmek.

g)    Birimde bulunan işçi personelin puantajlarını ve gereken evrakları düzenlemek.

h)    Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

 

 

Psikologun görev, yetki ve sorumluluğu

 

MADDE 17:(1) Psikologların görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)    Kurum çalışanlarının talepleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermek.

b)    İlçe sınırlarında ikamet eden vatandaşların talepleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermek.

c)    Danışmanlık hizmeti sonunda elde edilen verileri kayıt altına alarak kanun talep edildiğinde kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli mercilere iletmek.

ç)    İlçedeki kamu kurumları ile çeşitli çalışma ve projelerde koordineli bir şekilde çalışmak.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 18 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu yönetmelik, Yenişehir Belediye Meclisi tarafından kabulü ve  Yenişehir Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Yenişehir Belediye Başkanı yürütür.