Fen İşleri Müdürlüğü

Tel : 0324 327 33 00 Dahili : 2466

Fen İşleri Müdürlüğü özet olarak : Yol, yeşil alan, çocuk oyun alanı, otopark, belediyeye ait her türlü binanın projesinin hazırlatılmasını, keşiflerinin çıkartılarak belediye personelleri ile yapılacak olanların yaptırılmasını, müteahhit eliyle yaptırılacak olanların 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu hükümlerine göre dosyalarını hazırlayarak ihale kararının alınmasını, sözleşmenin yapılmasını ve sözleşmesine uygun olarak yaptırılmasını, hakedişlerinin düzenlenmesini, bitirilenlerinin kabullerinin yapılmasını yürütür.

Belediyenin asfalt şantiyesinin ve taşocaklarının gerektiğinde müteahhit eliyle işletilmesini yürütür.

T.C.

MERSİN YENİŞEHİR

BELEDİYE MECLİSİ

                                                                                                                                              MERSİN

SAYI:  119                                                                                                                         05/07/2021

 

 

 

 

 

 

 

MERSİN İLİ

 

YENİŞEHİR BELEDİYESİ

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi b bendi uyarınca belediyeler yönetmelik çıkarmak ile yetkilendirilmiştir.

 

Bu yönetmelik, Mersin İli Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERSİN İLİ YENİŞEHİR BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı Fen İşleri Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Fen İşleri Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen

 

 1. Başkan: Yenişehir Belediye Başkanı’nı,
 2. Başkan Yardımcısı: Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,
 3. Başkanlık Makamı: Yenişehir Belediyesi Başkanlık Makamını,
 4. Belediye: Yenişehir Belediyesi’ni,
 5. Birim: Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Birimlerini,
 6. Encümen: Yenişehir Belediye Başkanlığı Encümeni’ni,
 7. Meclis: Yenişehir Belediye Başkanlığı Meclisi’ni,
 8. Müdür: Yenişehir Belediyesi Fen İşleri
 9. Müdürlük: Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nü ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 5 - (1) Yenişehir Belediye Başkanlığının misyonu ve vizyonu ile aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

 1. Adalet, hakkaniyet ve dürüstlükle hizmet sunmak,
 2. Güçlü kurum bütünlüğünü oluşturmak ve takım ruhu ile çalışmak,
 3. Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtmak,
 4. Teknolojik gelişmelere, yenilik ve değişimlere açık olmak,
 5. Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetmek,
 6. Yapılan tüm çalışmaları, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile canlı cansız tüm unsurlara hizmet verme temeline dayandırmak,
 7. Kalkınmada sürdürülebilirlik ile kaynakları etkin kullanabilen bir belediye olmak,
 8. Yenilikçi, çağdaş ve değişime açık bir belediye olmak,
 9. İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, değerlerine ve inançlarına saygılı olmak,
 10. Eğitim düzeyi yüksek personelle güçlü, kaliteli ve hızlı belediyecilik hizmeti sunmak,
 11. Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsız ve hukuka uygun hareket etmek,
 12. Politikalarında ve hizmetlerinde dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcı yaklaşım uygulayan, yerel düzeyde sosyal adaleti güçlendiren, sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulunduran, kaynakları etkin kullanan çağdaş, demokratik, güler yüzlü, çözüm odaklı, ulaşılabilir, güvenilir, Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

 

Kuruluş

MADDE 6 - (1) Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince kurulmuştur.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 7 - (1)  Fen İşleri Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.

(2)          Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

(3)          Fen İşleri Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

 

Personel Yapısı

MADDE 8 - (1) Müdürlükte Yenişehir Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel, Yol Şube Şefi, Yapı Şube Şefi, Altyapı Ruhsat ve Denetim Şefi  görev yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

 1. İmar planlarına göre açılacak ve 5216 sayılı yasa ile ilk kademe belediyelere bırakılan yolların açılmasını, yapılmasını, bakımını ve onarımlarını sağlamak,
 2. İmar yolu kapsamında ihtiyaca göre yol kenarlarına merdiven, korkuluk ve duvar yapmak, kaldırım ve bordür çalışmaları yapmak,
 3. Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre, her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak veya hazırlatmak,
 4. İhale dosyaları hazırlanmış işleri ihaleye çıkarmak,
 5. İhale edilmiş işlerin inşaat programını hazırlamak,
 6. İhale edilmiş işlerin kontrolörlük hizmetlerini yapmak,
 7. İhale edilmiş işlerin hakediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak,
 8. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak,
 9. Belediyeye ait yapıların bakım ve onarımlarını sağlamak,
 10. Kent estetiği ile ilgili alanlarda ağır iş makinaları ile yapılması gereken temizlik işlerinin yürütülmesi,
 11. Belediyemizin diğer müdürlüklerinden gelen yıkım ve işgallerin kaldırılması ile ilgili kararları alan müdürlüklere ekip ve ekipman desteği sağlamak. İlgili müdürlük tarafından her türlü mevzuat çalışmalarının yapılmış olması ve encümen kararının alınmış olması kaydıyla, günü ve saati işlem yapan müdürlük tarafından belirlenmiş yıkım ve işgallerin kaldırılması işlerinin, birime ait ekip ve ekipmanlar ile yıkımının sağlanması ve çıkan molozun bertaraf edilmesi,
 12. Altyapı kuruluşları ile ilgili koordineyi sağlamak,
 13. Belediye içerisinde 5216 Sayılı yasa gereği  tüm altyapı çalışmalarının kazı ruhsatlarını AYKOME ile koordineli olarak yürütmek,
 14. Belediye içerisinde 5216 Sayılı yasa gereği  tüm ulaştırma çalışmalarını UKOME ile koordineli olarak yürütmek,
 15. Belediyemize ait yatırımların İLYAS (İl Yatırım Sistemi) girişlerini yapmak,
 16. Mali Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenildiği takdirde birime ait bütçe teklifini hazırlamak,
 17. Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını denetlemek ve direktif vermek,
 18. Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin gerçek ve tüzel kişilerce kurumlar dâhil kiralanması (Akaryakıt kiralayana ait) taleplerini karşılamak.
 19. Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık yapmak,

Yapı Şube  Şefliği Görevleri       

            Aşağıda belirtilen görevler, Yapı Şube Alt Birim Şefliği tarafından yürütülür.

 

 1. Büyük çaplı yatırım projelerinin ilgili Müdürlük tarafından etüt ve projeleri tamamlandıktan sonra, teknik şartnameleri ve sözleşmelerini düzenlemek ve uygulamaya ilişkin prosedürü yerine getirmek,

       

 1. 4734 Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale yöntemlerine göre ihale edilecek işe ait işlemleri mevzuatlar çerçevesinde tamamlayarak ihaleyi yapmak,

 

 1. İnşaat yapım işlerinin işe başlama, yer teslim tutanaklarını düzenlemek ve işin şartname, sözleşme, proje ve eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, yapılan iş karşılığı olarak yükleniciye ödenmek üzere hakedişler düzenlemek,

 

 1. Şeflik bünyesinde komisyonlar (geçici ve kesin kabul) oluşturmak, Müdüriyet bünyesinde kurulan komisyonlara üye vererek katkıda bulunmak (muayene ve kabul komisyonu vb.),

 

 1. Yapımı tamamlanan inşaat işlerinin geçici ve kesin kabullerini, muhtelif nedenlerle tamamlanamayan işlerin ise tasviye kabullerini yapmak, kesin hesap ve ilişik kesmeye ilişkin belgeler düzenlemek,

 

 1. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan yapıların bakım, onarım, tadilat, tefrişatlarını yapmak, yaptırmak,

Yol Şube  Şefliği Görevleri       

            Aşağıda belirtilen görevler, Yol Şube Alt Birim Şefliği tarafından yürütülür.

 1. Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde imarlı ve imarsız bölgelerde yeni açılacak yollar için gerekli etüt-proje, keşif ve ön hazırlıklarını yapmak, yaptırmak ve yolları açmak,

 

 1. Açılan yolların stabilize serilmesi ve sıkıştırılmasını yapmak, stabilize yolların bakım ve onarımlarını yapmak,

 

 1. Alt Birim Şefliğine teslim edilen makinaların eksiksiz olarak zamanında  iş yerinde bulundurulmasını ve bunların amaç dışında kullanılmamasını ve devamlı çalışır durumda tutulmasını sağlayacak tedbirler almak ve kontrol etmek,

 

 1. Yenişehir sınırları içerisinde imarlı ve imarsız bölgelerde yeni açılan veya mevcut yolların asfalt vb. kaplamalarını yapmak,

 

 1. Yol yapım işlerinin işe başlama, yer teslim tutanaklarını düzenlemek ve işin şartname, sözleşme, proje ve eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, yapılan iş karşılığı olarak yükleniciye ödenmek üzere hakedişler düzenlemek,

 

 1. Şeflik bünyesinde komisyonlar (geçici ve kesin kabul) oluşturmak, Müdüriyet bünyesinde kurulan komisyonlara üye vererek katkıda bulunmak (muayene ve kabul komisyonu vb.),

 

 1. Yapımı tamamlanan yol işlerinin geçici ve kesin kabullerini, muhtelif nedenlerle tamamlanamayan işlerin ise tasviye kabullerini yapmak, kesin hesap ve ilişik kesmeye ilişkin belgeler düzenlemek,

 

 1. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan yolların bakım, onarım ve tadilat işlerini yapmak, yaptırmak,

 

            Altyapı Ruhsat Ve Denetim Şefliği Görevleri

 

            Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerin emirleri doğrultusunda Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu şeflik olup; işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz, olarak yürütülmesinde şefliğin görev alanına ilişkin olarak aşağıda belirlenen tüm görevlerin etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden ilgili mevzuata uygun icra edilmesinin, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlamakla yükümlü olup;

 1. Gerek özel ve gerekse tüzel kişi ve kuruluşlarca ihtiyaç duyulan altyapı tesislerine ilişkin kazı ruhsatı için Yenişehir Belediyesi Altyapı Ruhsat ve Denetim Şefliği’ne müracaat karşılığı düzenlenen ruhsat formu ve eki belgelerle başvuran ilgilinin talebini incelenmek ve eksiklerinin tamamlanması suretiyle tranşe ruhsatlarından bilgi sahibi olmak ve ruhsatların düzenlenmesini sağlamak,
 2. Ruhsat kapsamında yapılan kazılarda; 3194 sayılı imar Kanunu ve Altyapı Hizmetleri ile ilgili her türlü kanun ve yönetmeliğe uygun çalışılması konusunda gerekli kontrolleri yaparak, gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 3. Yer altı kazı işlemi tamamlandıktan sonra traşenin kaplamasının uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlamak, aksi halde gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 4. Yazışmalara ve dilekçelere zamanında cevap vermek,
 5. İlçenin tüm altyapı problemlerini Müdürlüğe sunmak,
 6. Konusu ile ilgili yıllık tarifler üzerinden işlem yapmak,
 7. Tahakkuk müzekkerelerini ve ödeme emirlerini ilgililere tebliğ etmek,
 8. Şikayet ve talepleri inceleyerek çözüme ulaştırmak,
 9. İlçe genelinde çalışma yapan Altyapı Kurum ve Kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak.

 

Müdürün Görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Yasal düzenlemeler ile Yenişehir Belediye Başkanlığınca yayımlanan yönerge, genelge ve talimatlara uygun olarak birimini sevk, idare ve temsil etmek, biriminde yapılması gereken görevlerin takip ve kontrolünü yapmak,
 2. Biriminde, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasını, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli personele verilmesini, belirlenmiş standartlara uyulmasını ve mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesini sağlamak,
 3. Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuatça belirlenmiş amaç, hedef, stratejik plan, ilke ve değerler doğrultusunda birime ait plan, program ve bütçe teklifini hazırlamak,
 4. İlgili yıl plan, performans programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 5. Birimde iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, görev ve yetki alanı çerçevesinde, idari ve mali karar ile işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,
 6. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla birim personeli ile periyodik toplantı yapmak, birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki gelişmeleri ve yayınları takip etmek,
 7. Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, güvenilir kullanışlı ve anlaşılabilir bir şekilde üretilmesini ve güncellenmesini sağlamak,
 8. Personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesini onaylamak, birim faaliyetlerinin etkin verimli ve amaca uygun gerçekleşmesi için çalışma planları hazırlamak, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak,
 9. Birim risk koordinatörü sıfatıyla, yürütülen faaliyetler ile ilgili operasyonel riskleri belirlemek, kontrol faaliyetine ilişkin yöntemleri belirlemek, risk analizine dayalı olarak hassas görevleri ve bu görevlere ilişkin prosedürleri belirleyerek personele duyurmak, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesine yönelik gerekli önlemleri almak, tespit ettiği veya kendisine bildirilen usulsüzlük ve yolsuzluk bulgularını üst yönetime bildirmek,
 10. Birimine verilmiş görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmak, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık görev sonuçlarını üst yönetimin belirleyeceği periyotlarda konsolide ederek üst yönetime sunmak,
 11. Birim personelinin yeterliliğini ve performansını geliştirmeye yönelik gerekli önlemleri almak, birim sorumluluğunda bulunan her görev için hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, ilgili birime göndermek,
 12. Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
 13. Birim arşivini 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde standartlara uygun olarak kurmak, arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 14. Taşınır malların edinilmesini, muhafazasını, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak,
 15. Biriminde yapılan iş ve işlemlerin, 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Kamu Hizmet Envanteri Tablosu ve Hizmet Standartları Tablosuna uygun olarak, zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
 16. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile harcama yetkilisine verilmiş görevleri yerine getirmek,
 17. Görev alanına giren iş ve işlemler ile ilgili ihale ve satın alma süreçlerini mevzuatına uygun olarak başlatmak, takip edip sonuçlandırılmasını sağlamak,
 18. Yıllık birim faaliyet raporlarını düzenlemek, iş ve işlemlerinin stratejik amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin iç kontrol güvence beyanı vermek,
 19. Birimde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak Meclis Kararı ya da Encümen Kararı gereken durumlarda gerekçeli teklif hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak,
 20. Biriminin sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili varsa harç, ücret ve tarife önerilerini Mali Hizmetler birimine göndermek; Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Belediye Gelirleri Tarifesinin uygulanmasını sağlamak,
 21. Birimin sunduğu gelir getirici faaliyetler, zarar ziyan tazmini ve benzeri alacaklar ile borçlarla ilgili tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,
 22. Stratejik Plana uygun projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında ilgili paydaşlar ile işbirliği içinde çalışmak; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, protokoller yapmak, çalışmalar yürütmek,
 23. Belediyede uygulanan Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerine uymak, güncellenmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak,
 24. Birimindeki faaliyetler ve çalışanlar ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilmiş olan görevleri yürütmek,
 25. Birimin görev alanına giren konularda Yenişehir Belediyesinden kurum görüşünün istenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapmak ve kurum görüşünü hazırlamak,
 26. Birimin sunduğu hizmetler ile ilgili hizmet alan vatandaşa rehberlik yapmak, doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak,
 27. Birimi ile ilgili Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine girilmesi gereken bilgilerin ara yüzler vasıtası ile girilmesini, işlenmesini, güncellenmesini sağlamak,
 28. Üstleri tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

Şefin Görevleri Hakkında Ortak Hükümler

 

MADDE 11 – (1) Birimlerde görev yapan şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)  Şefliğine verilen görevlerin stratejik plan, performans programı ile yatırım programı doğrultusunda mevzuata, iş akışına ve iç kontrol prosedürlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

b)  Şefliğinde iç kontrolün işleyişini sağlamak, sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,

c)  Şefliğinde hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

ç) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili; belge ve bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların mevzuata ve kurum içi kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,

d) Şefliğinde yürütülen faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri gereklerine uymak,

e)  Görev ve sorumluluk alanında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile gerekli bildirimlerde bulunmak,

f)  İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilen görevleri yürütmek,g) Bağlı olduğu şube müdürü ve birim yöneticisi tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

Müdür ve Şeflerin Sorumlulukları

 

MADDE 12 – (1) Fen İşleri  Müdürü yaptığı iş ve işlemlerden Belediye Başkanı ve  Başkan Yardımcısına karşı   sorumludur.

(2) Şefler ; yaptığı iş ve işlemlerden Müdüre, Belediye  Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı  sorumludur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

 

MADDE 13 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu yönetmelik, Yenişehir Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Yenişehir Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

(2)  - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle  04/06/2007 tarihinde yürürlüğe giren Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin  yükümlülüğü ortadan  kalkar.

 

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Yenişehir Belediye Başkanı yürütür.