İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

T.C.

MERSİN YENİŞEHİR

BELEDİYE MECLİSİ

SAYI:194 

03.10.202

MERSİN

 

 

 

 

MERSİN İLİ

 

YENİŞEHİR BELEDİYESİ

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

 

 

 

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi b bendi uyarınca belediyeler yönetmelik çıkarmak ile yetkilendirilmiştir.

 

Bu yönetmelik, Mersin İli Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

MERSİN İLİ YENİŞEHİR BELEDİYESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen

 1. Başkan: Yenişehir Belediye Başkanı’nı,
 2. Başkan Yardımcısı: Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,
 3. Başkanlık Makamı: Yenişehir Belediyesi Başkanlık Makamını,
 4. Belediye: Yenişehir Belediyesi’ni,
 5. Birim: Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Birimlerini,
 6. Encümen: Yenişehir Belediye Encümeni’ni,
 7. Meclis: Yenişehir Belediye Meclisi’ni,
 8. Müdür: Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü’nü
 9. Müdürlük: Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5 - (1) Yenişehir Belediye Başkanlığının misyonu ve vizyonu ile aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

 1. Adalet, hakkaniyet ve dürüstlükle hizmet sunmak,
 2. Güçlü̈ kurum bütünlüğünü oluşturmak ve takım ruhu ile çalışmak,
 3. Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtmak,
 4. Teknolojik gelişmelere, yenilik ve değişimlere açık olmak,
 5. Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetmek,
 6. Yapılan tüm çalışmaları, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile canlı cansız tüm unsurlara hizmet verme temeline dayandırmak,
 7. Kalkınmada sürdürülebilirlik ile kaynakları etkin kullanabilen bir belediye olmak,
 8. Yenilikçi, çağdaş ve değişime açık bir belediye olmak,
 9. İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, değerlerine ve inançlarına saygılı olmak,

10) Eğitim düzeyi yüksek personelle güçlü, kaliteli ve hızlı belediyecilik hizmeti sunmak,

11) Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsız ve hukuka uygun hareket etmek,

12) Politikalarında ve hizmetlerinde dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcı yaklaşım uygulayan, yerel düzeyde sosyal adaleti güçlendiren, sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulunduran, kaynakları etkin kullanan çağdaş, demokratik, güler yüzlü, çözüm odaklı, ulaşılabilir, güvenilir, Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı.

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

 

Kuruluş

 

MADDE 6 - (1) Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince kurulmuştur.

 

Organizasyon Yapısı

 

MADDE 7 - (1)  İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.

(2) Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

(3) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

 

Personel Yapısı

 

MADDE 8 - (1) Müdürlükte Yenişehir Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri

 

MADDE 9 – (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

1) İş sağlığı ve güvenliği, kalite ve sürdürülebilirlik anlayışı gereklilikleri çerçevesinde çalışmalarını yürütmek. “Sıfır Atık” prensibiyle evsel atıklar ile iş yerlerinden çıkan atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak. Bu maksatla atık toplamak, ayrıştırmak, depolamak ve sevk etmek, bertaraf etmek vb. iş ve işlemleri yapmak üzere atık ön ayrıştırma tesisi kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletilmesini sağlamak.

 

2) Özellikle çocuk ve gençler olmak üzere halkı geri dönüşüm ve çevreyi koruma konusunda bilinçlendirmek.

 

3) Atık Yönetimi Yönetmeliği, Sıfır Atık Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerinin gerekliliklerini yerine getirmek.

 

4) Çevre koruma alanında rol alan kamu kurumu, STK ve özel sektör ile işbirliğinde bulunmak.

 

5) Çevreyle ilgili vatandaştan ve kurumlardan gelen şikayetleri yerinde inceleyip gerekli çalışmayı yapmak.

 

6) İklim değişikliğine uyum için hazırlanan ulusal strateji ve eylem planı ile uyumlu yerel iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını koordine etmek.

 

7) İlçede iklim değişikliği ile mücadelenin yaygınlaştırılmasına yönelik kurumsal ve kentsel kapasitenin geliştirmesi konusunda uygulanabilir projeler geliştirmek.

 

8) İklim değişikliğinin kurumsal ölçekteki etkilerinin gözlenebilmesi için kurumsal sera gazı emisyonlarının hesaplanması çalışmalarını koordine etmek.

 

9) İklim değişikliği ve temiz enerji konularında yürütülen faaliyetler/projeler ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek (farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri düzenlemek, tanıtıcı dokümanların yaygınlaştırılmasını sağlamak).

 

10) Belediyenin Enerji Yönetim Birimi Yönergesinde yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 

11) Belediyenin su ve enerji giderlerini takip etmek, tüketim fazlalığı olan birimlerde etüt ve proje çalışmaları yürüterek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

 

12) Belediyenin su ve enerji alanında diğer kurumlara olan sorumluluklarının yerine getirmesini sağlamak.

 

13) Belediye bünyesinde bulunan temiz enerji kaynaklı cihaz, sistem ve araçlarının çalışması konusunda sürekliliği sağlamak, söz konusu cihaz, sistem ve araçların kullanım kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaları koordine etmek.

 

14) İklim değişikliğinin etkileri, temiz enerji kullanımı vb. konularda ilçe ölçeğinde çalıştay, konferans, seminer vb. toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılarda ortaya çıkan sonuçların kurumsal ölçekte ve ilçe ölçeğinde uygulanmasını sağlamak.

 

15) İklime uyum çalışmalarının etkilerini anlayabilmek için kurumsal ve kentsel ölçekte ölçüm, analiz ve raporlama faaliyetlerini yürütmek.

 

16) Kurum bünyesinde enerji tüketimi yapan cihazların alımı veya sistemlerin projelendirilmesi öncesinde cihazın veya sistemin enerji verimliliği yönünden uygun olup olmadığı ile ilgili görüş bildirmek.

 

17) Enerji verimliliği düzeyini kararlı halde tutarak verimlilik hedefine ulaşılması yönünde her türlü çalışmayı yapmak veya yaptırmak.

 

18) Belediye içi ve dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer tüzel kişilikler (Yenişehir Temiz Çevre Eğitimi Atık Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. vb. Şirketler) ve şahıslar ile ilgili gerekli görülen iş ve işlemlerde işbirliği yapmak ve koordineli çalışmalar yapmak.

 

19) Hava Kirliliği Kontrolü İlçemiz sınırları içerisinde; her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli kontrolleri yapmak.

 

20) Elektromanyetik Kirliliğin Kontrolü İlçemiz sınırları içerisinde elektromanyetik kirliliğin tespit edilmesi ve azaltılmasının sağlanmasına yönelik, gerekli ölçümlerin alınması, ilçe halkına bilgi verilmesi vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

21) İnşaat ve Hafriyat Atıkları Yönetimi İnşaat ve hafriyat atığı üreticisine Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi ile Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi verilmesini sağlamak.

 

22) İnşaat Sahalarında Asbest Atıkları Kontrolü, Yıkılacak binada bulunması muhtemel asbest gibi tehlikeli maddelerin ayrıştırılması şartı kapsamında yıkılacak binanın asbest bakımından temizlendiğine dair hazırlanan raporun kontrolünü sağlamak. Yapı Kontrol Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen çalışma sonunda Asbest Temiz Raporu'nu düzenlemek.

 

Müdürün Görevleri

 

MADDE 10 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

 1. Yasal düzenlemeler ile Yenişehir Belediye Başkanlığınca yayımlanan yönerge, genelge ve talimatlara uygun olarak birimini sevk, idare ve temsil etmek, biriminde yapılması gereken görevlerin takip ve kontrolünü yapmak.

 

 1. Biriminde, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasını, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli personele verilmesini, belirlenmiş standartlara uyulmasını ve mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesini sağlamak.

 

 1. Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuatça belirlenmiş amaç, hedef stratejik plan, ilke ve değerler doğrultusunda birime ait plan, program ve bütçe teklifini hazırlamak.

 

 1. İlgili yıl plan, performans programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak.

 

 1. Birimde iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, görev ve yetki alanı çerçevesinde, idari ve mali karar ile işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sahiplenmek ve destekleme, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak.

 

 1. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla birim personeli ile periyodik toplantı yapmak, birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki gelişmeleri ve yayınları takip etmek.

 

 1. Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, güvenilir, kullanışlı ve anlaşılabilir bir şekilde üretilmesini ve güncellenmesini sağlamak.

 

 1. Personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesini onaylamak, birim faaliyetlerinin etkin verimli ve amaca uygun gerçekleşmesi için çalışma planları hazırlamak, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak.

 

 1. Birim risk koordinatörü sıfatıyla, yürütülen faaliyetler ile ilgili operasyonel riskleri belirlemek, kontrol faaliyetine ilişkin yöntemleri belirlemek, risk analizine dayalı olarak hassas görevleri ve bu görevlere ilişkin prosedürleri belirleyerek personele duyurmak, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesine yönelik gerekli önlemleri almak, tespit ettiği veya kendisine bildirilen usulsüzlük ve yolsuzluk bulgularını üst yönetime bildirmek.

 

 1. Birimine verilmiş görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmak, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık görev sonuçlarını üst yönetimin belirleyeceği periyotlarda konsolide ederek üst yönetime sunmak.

 

 1. Birim personelinin yeterliliğini ve performansını geliştirmeye yönelik gerekli önlemleri almak, birim sorumluluğunda bulunan her görev için hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, ilgili birime göndermek.

 

 1. Disiplin amiri sıfatıyla, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek.

 

 1. Birim arşivini 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde standartlara uygun olarak kurmak, arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

 1. Taşınır malların edinilmesini, muhafazasını, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak.

 

 1. Görev alanına giren iş ve işlemler ile ilgili ihale ve satın alma süreçlerini mevzuatına uygun olarak başlatmak, takip edip sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

 1. Yıllık birim faaliyet raporlarını düzenlemek, iş ve işlemlerinin stratejik amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin iç kontrol güvence beyanı vermek.

 

 1. Birimde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak Meclis Kararı veya Encümen Kararı gereken durumlarda gerekçeli teklif hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak.

 

 1. Birimin sunmuş olduğu hizmetlere ilgili varsa harç, ücret ve tarife önerilerini Mali Hizmetler birimine göndermek; Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Belediye Gelirleri Tarifesinin uygulanmasını sağlamak.

 

 1. Birimin sunduğu gelir getirici faaliyetler, zarar ziyan tazmini ve benzeri alacaklar ile borçlarla ilgili tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek.

 

 1. Stratejik Plana uygun projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında ilgili paydaşlar ile işbirliği içinde çalışmak; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, protokoller yapmak, çalışmalar yürütmek.

 

 1. Belediyede uygulanan Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerine uymak, güncellenmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

 

 1. Birimindeki faaliyetler ve çalışanlar ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilmiş olan görevleri yürütmek.

 

 1. Birimin görev alanına giren konularda Yenişehir Belediyesinden kurum görüşünün istenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapmak ve kurum görüşünü hazırlamak.

 

 1. Birimin sunduğu hizmetler ile ilgili hizmet alan vatandaşa rehberlik yapmak, doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak.

 

 1. Birimi ile ilgili Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine girilmesi gereken bilgilerin ara yüzler vasıtası ile girilmesini, işlenmesini, güncellenmesini sağlamak.

 

 1. Üstleri tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

 1. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünü, Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.

 

 1. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişi olmak.

 

 1. “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine etmek, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak.

 

 1. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiri olmak.

 

 1. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

 

 1. Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek.

 

 1. Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlamak.

 

 1. Performans Hedefleri, İş Kapasitesi ve Faaliyet Alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlamak ve bu planların uygulanmasını sağlamak.

 

 1. Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporunu” hazırlamak.

 

 1. Müdürlüğün vatandaşa yönelik hizmetleri ile ilgili “hizmet standartlarını” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler almak ve süreç iyileştirmesini yapmak.

 

 1. Müdürlüğünde Kamu İç Kontrol Sisteminin kurulmasından birinci derecede sorumlu olacak şekilde bu konuda Strateji Geliştirme Birimi ile koordineli çalışmak.

 

 1. Müdürlüğün geçmiş döneme ait bilgilerinin, dosyalarının, raporlarının kurumsal bir formatta Standart Dosya Planına göre arşivlenmesini sağlamak. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.

 

 1. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

 

 1. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri yapmak ve yürütmek.

 

 1. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanı tarafından kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkili olmak.

 

Birim Şeflerinin Görevleri Hakkında Ortak Hükümler

 

MADDE 11 – (1) Birimlerde görev yapan şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a)  Müdür tarafından kendilerine tanımlanan işleri mevzuata uygun, düzenli ve hızlı şekilde sonuçlandırmak.

 

b)  Günlük, haftalık, aylık iş programları yaparak işlerin bir plan dahilinde yürütülmesini sağlamak.

 

c)  Faaliyet alanıyla ilgili muhtemel riskleri öngörüp tedbirler almak. İşlerin etkinlik ve verimliliğini sağlamak.

 

ç) Vatandaşa yönelik hizmetler için "hizmet standartları" belirler, işlerin vatandaşın memnuniyeti doğrultusunda sonuçlanmasını sağlamak.

 

d)  Birimindeki personelin görev dağılımını yapmak, personelin yapacağı işlerin sınırlarını belirlemek.

 

e)  Birimindeki personelin performansını ölçer, izler ve personelin sürekli gelişimini sağlamak. İhtiyaç duyulan alanlarda personelinin eğitim almasını sağlamak.

 

f)  Birimindeki faaliyetlerle ilgili talimat hazırlar, müdür onayıyla yayınlamak.

 

g)  Birimine gelen evrakın zamanında sonuçlanmasını sağlamak.

 

h) Birim bünyesinde üretilen ve birime gelen tüm evrakların Standart Dosya Planına uygun şekilde dosyalanmasını ve muhafaza edilmesini sağlamak.

 

ı) Personelin mesai durumlarını kontrol ederek, personelin iş disiplini konusunda tedbirler almak.

 

i) Risk içeren işlerde iş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak.

 

j)   Biriminden ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlamak.

 

 

Müdür ve Şeflerin Sorumlulukları

 

MADDE 12 – (1) Müdürler yaptığı iş ve işlemlerle, ilgili olduğu başkan yardımcısı ve belediye başkanına, şefler ise müdürlerine karşı sorumludur.  

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

 

MADDE 13 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

 

MADDE 14 – (1) Bu yönetmelik, Yenişehir Belediye Meclisi tarafından onayı ve Yenişehir Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 15 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Yenişehir Belediye Başkanı yürütür.