İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Tel : 0324 327 33 00 Dahili : 2433

 

                                    

T.C.

MERSİN YENİŞEHİR

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

SAYI :

117

MERSİN

 

 

01.07.2024

 

 

 

 

T.C.

 

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi b bendi uyarınca belediyeler yönetmelik çıkarmak ile yetkilendirilmiştir.

 Bu yönetmelik, Mersin İli Yenişehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün ve Yeni Yenişehir İşletmeciliği görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Yenişehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün ve bünyesinde bulunan bütçe içi Yeni Yenişehir İşletmeciliği’nin bağlı birimlerinin görev ve yetkileri çerçevesinde, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam ve Kuruluş

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, Mersin Yenişehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün kuruluş, teşkilat ve görevleri ile İşletme ve İştirak Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin hak ve hükümlülükleri ile ilgili işletmelerin yürütülmesindeki çalışma ve usul esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 03/07/2005 tarihinde kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi hükümleri ve yine aynı kanunun 48, 49 ve 71 inci maddesi hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen

 1. Başkan: Yenişehir Belediye Başkanı’nı,
 2. Başkan Yardımcısı: Yenişehir Belediyesi  İşletme ve İştirakler  Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,
 3. Başkanlık Makamı: Yenişehir Belediyesi Başkanlık Makamını,
 4. Belediye: Yenişehir Belediyesi’ni,
 5. Birim: Yenişehir Belediyesi  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Birimlerini,
 6. Encümen: Yenişehir Belediye Başkanlığı Encümeni’ni,
 7. Meclis: Yenişehir  Belediye Başkanlığı Meclisi’ni,
 8. Müdür: Yenişehir Belediyesi  İşletme ve İştirakler Müdürünü,,
 9. Müdürlük: Yenişehir Belediyesi  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nü ifade eder.
 10. Bütçe İçi İşletme: Yeni Yenişehir İşletmeciliğini ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 5 - (1) Yenişehir Belediye Başkanlığının misyonu ve vizyonu ile aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

 1. Adalet, hakkaniyet ve dürüstlükle hizmet sunmak,
 2. Güçlü kurum bütünlüğünü oluşturmak ve takım ruhu ile çalışmak,
 3. Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtmak,
 4. Teknolojik gelişmelere, yenilik ve değişimlere açık olmak,
 5. Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetmek,
 6. Yapılan tüm çalışmaları, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile canlı cansız tüm unsurlara hizmet verme temeline dayandırmak,
 7. Kalkınmada sürdürülebilirlik ile kaynakları etkin kullanabilen bir belediye olmak,
 8. Yenilikçi, çağdaş ve değişime açık bir belediye olmak,
 9. İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, değerlerine ve inançlarına saygılı olmak,

    10.  Eğitim düzeyi yüksek personelle güçlü, kaliteli ve hızlı belediyecilik hizmeti sunmak,

    11.  Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsız ve hukuka uygun hareket etmek,

    12. Politikalarında ve hizmetlerinde dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcı yaklaşım uygulayan, yerel düzeyde sosyal adaleti güçlendiren, sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulunduran, kaynakları etkin kullanan çağdaş, demokratik, güler yüzlü, çözüm odaklı, ulaşılabilir, güvenilir, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

 

Kuruluş

MADDE 6 - (1) Yenişehir Belediyesi  İşletme ve İştirakler  Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince kurulmuştur.

 

 

 

 

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 7 - (1)  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı  olarak çalışmalarını sürdürür.

(2)  Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

(3)  İşletme ve İştirakler Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

Personel Yapısı

MADDE 8 - (1) Müdürlükte Yenişehir  Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri

 

MADDE 9 – (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Belediye sınırları içerisinde kanun ve yönetmeliklere uygun YENİŞEHİR Belediye Başkanlığınca kurulan ve kurulması kararlaştırılan İşletme ve İştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, işletilen işletmelerin çalışması, yönetimi, denetimi, verimliliğinin sağlanması ve kamuya sağlıklı hizmetlerin sunulmasını sağlamak,

 

 1. Müdürlüğe bağlı birimlerin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak olan gerekli araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçları temin etmek ve temin için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Mal ve hizmet taleplerini 4734 sayılı kamu ihale kanununun ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde karşılamak,
 2. Performans programı ve bütçe kapsamı doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yaptırmak ve ihale sonrası faaliyetlerin denetimini yapmak, harcama yetkilisi olarak ihtiyaçların tespiti ve temini için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

 

 1. YENİŞEHİR Belediyesinin faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikte ve kendi görev kapsamına giren dış gelişmeleri, yayınları ve hukuki mevzuatı izlemek; gerektiği hallerde önlemler almak, ilgililere bilgi vermek, 

 

 1. Sorumlu olduğu birimlere ait taşınır ve taşınmazların ilgili mevzuatlarında belirtilen usul ve  esaslara göre kayıt ve kontrol işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

 

 1. Belediye İştirakleri olan şirketlerin ana sözleşme hükümleri çerçevesinde; ayni / nakdi sermaye arttırımı yeniden değerlendirme, iştirake katılım payı gibi taleplerini incelemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak,

 

 1. Belediye tarafından yapılan sosyal tesis ve işletmelerin faaliyetlerini takip etmek, iş verimini arttıracak şekilde birimler arası iyi bir haberleşme sistemi oluşturmak, bağlı tesislerle ilgili kayıtları tutmak, kayıtları tutulan dilekçe ve evrakların tertip ve muhafaza edilmesini sağlamak, gelen-giden evrakları özelliğine göre ilgili birimlere havale etmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

 1. Belediye İştiraklerinin çalışmalarını, şirketlerin vereceği raporlar ile gerektiğinde istenecek ek bilgiler ve belgeler aracılığı ile izlemek, değerlendirmek ve mevcut iştiraklerle olan ilişkilerde Belediyenin menfaatlerini korumak, iştiraklerin karlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak çalışmalarını sağlamak,

 

 1. Yeni Yenişehir İşletmecilik bünyesinde işletilen işletmelerin çalışması, yönetimi, denetimi, verimliliğinin sağlanması ve kamuya sağlıklı hizmetlerin sunulmasını sağlamak,
 2. Yeni Yenişehir İşletmeciliğe ait, çocuklara, gençlere, hanımlara, yaşlılara, emeklilere, engellilere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, eğitim gibi faaliyet ve hizmetlerin sunulduğu ve sunulacağı Aile Yaşam ve Eğitim, Sosyal ve Sportif Faaliyet Merkezleri, Yüzme Havuzları, Spor ve Sergi Salonları, Açık ve Kapalı Spor sahaları ve Salonları, Emekli Konakları, Kadın Konakları, Öğrenci Yurtları, Misafirhane, Kafe, Restaurant  gibi tesis, merkez, işletme ve iştiraklerini işletmek, her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, yapmak veya yaptırmak,
 3. Gereği halinde görev ve hizmet konularıyla ilgili işletmeler kurmak, mevcut işletmeleri yönetmek,
 4. İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal projeler belirlenerek değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak,
 5. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal amaçlı vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, müşterek projeler hazırlamak ve uygulamak.

 

Müdürün Görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Yasal düzenlemeler ile Yenişehir Belediye Başkanlığınca yayımlanan yönerge, genelge ve talimatlara uygun olarak birimini sevk, idare ve temsil etmek, biriminde yapılması gereken görevlerin takip ve kontrolünü yapmak,
 2. Biriminde, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasını, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli personele verilmesini, belirlenmiş standartlara uyulmasını ve mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesini sağlamak,
 3. Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuatça belirlenmiş amaç, hedef, stratejik plan, ilke ve değerler doğrultusunda birime ait plan, program ve bütçe teklifini hazırlamak,
 4. İlgili yıl plan, performans programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 5. Birimde iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, görev ve yetki alanı çerçevesinde, idari ve mali karar ile işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,
 6. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla birim personeli ile periyodik toplantı yapmak, birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki gelişmeleri ve yayınları takip etmek,
 7. Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, güvenilir kullanışlı ve anlaşılabilir bir şekilde üretilmesini ve güncellenmesini sağlamak,
 8. Personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesini onaylamak, birim faaliyetlerinin etkin verimli ve amaca uygun gerçekleşmesi için çalışma planları hazırlamak, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak,
 9. Birim risk koordinatörü sıfatıyla, yürütülen faaliyetler ile ilgili operasyonel riskleri belirlemek, kontrol faaliyetine ilişkin yöntemleri belirlemek, risk analizine dayalı olarak hassas görevleri ve bu görevlere ilişkin prosedürleri belirleyerek personele duyurmak, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesine yönelik gerekli önlemleri almak, tespit ettiği veya kendisine bildirilen usulsüzlük ve yolsuzluk bulgularını üst yönetime bildirmek,
 10. Birimine verilmiş görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmak, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık görev sonuçlarını üst yönetimin belirleyeceği periyotlarda konsolide ederek üst yönetime sunmak,
 11. Birim personelinin yeterliliğini ve performansını geliştirmeye yönelik gerekli önlemleri almak, birim sorumluluğunda bulunan her görev için hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, ilgili birime göndermek,
 12. Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
 13. Birim arşivini 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde standartlara uygun olarak kurmak, arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 14. Taşınır malların edinilmesini, muhafazasını, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak,
 15. Biriminde yapılan iş ve işlemlerin, 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Kamu Hizmet Envanteri Tablosu ve Hizmet Standartları Tablosuna uygun olarak, zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
 16. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile harcama yetkilisine verilmiş görevleri yerine getirmek,

17. Görev alanına giren iş ve işlemler ile ilgili ihale ve satın alma süreçlerini mevzuatına uygun olarak başlatmak, takip edip sonuçlandırılmasını sağlamak,

18. Yıllık birim faaliyet raporlarını düzenlemek, iş ve işlemlerinin stratejik amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin iç kontrol güvence beyanı vermek,

19. Birimde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak Meclis Kararı ya da Encümen Kararı gereken durumlarda gerekçeli teklif hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak,

20. Biriminin sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili varsa harç, ücret ve tarife önerilerini Mali Hizmetler birimine göndermek; Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Belediye Gelirleri Tarifesinin uygulanmasını sağlamak,

21. Birimin sunduğu gelir getirici faaliyetler, zarar ziyan tazmini ve benzeri alacaklar ile borçlarla ilgili tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,

22. Stratejik Plana uygun projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında ilgili paydaşlar ile işbirliği içinde çalışmak; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, protokoller yapmak, çalışmalar yürütmek,

23. Belediyede uygulanan Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerine uymak, güncellenmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak,

24. Birimindeki faaliyetler ve çalışanlar ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilmiş olan görevleri yürütmek,

25. Birimin görev alanına giren konularda Yenişehir Belediyesinden kurum görüşünün istenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapmak ve kurum görüşünü hazırlamak,

26. Birimin sunduğu hizmetler ile ilgili hizmet alan vatandaşa rehberlik yapmak, doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak,

27. Birimi ile ilgili Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine girilmesi gereken bilgilerin ara yüzler vasıtası ile girilmesini, işlenmesini, güncellenmesini sağlamak,

28. Üstleri tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

 Şeflerin Görevleri Hakkında Ortak Hükümler:

MADDE 11 – (1) Birimlerde görev yapan şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)  Şefliğine verilen görevlerin stratejik plan, performans programı ile yatırım programı doğrultusunda mevzuata, iş akışına ve iç kontrol prosedürlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

b)  Şefliğinde iç kontrolün işleyişini sağlamak, sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,

c)  Şefliğinde hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

ç)  Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili; belge ve bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların mevzuata ve kurum içi kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,

d)   Şefliğinde yürütülen faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri gereklerine uymak,

e)  Görev ve sorumluluk alanında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile gerekli bildirimlerde bulunmak,

f)    İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilen görevleri yürütmek,

g)  Bağlı olduğu şube müdürü ve birim yöneticisi tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Müdür ve Şeflerin Sorumlulukları :

 

 MADDE 12-

 1. Müdür yaptığı iş ve işlemler açısından bağlı bulunduğu başkan yardımcısına ve Belediye   Başkanına karşı sorumludur.

 b)  Şefler ve diğer personeller yaptığı iş ve işlemler açısından  birim müdürüne, bağlı bulundukları başkan yardımcısına be Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

 

MADDE 13 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu yönetmelik, Yenişehir Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Yenişehir  Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer. 

 

MADDE 15- (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 05.07.2021 tarih ve 119 sayılı yönetmelik yürürlükten kalkar. 

 

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Yenişehir  Belediye Başkanı yürütür.