Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

                                  

T.C.

MERSİN YENİŞEHİR

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

SAYI :

112

MERSİN

 

 

01.07.2024

 

 

 

 

T.C.

 

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi (b) bendi uyarınca belediyeler yönetmelik çıkarmak ile yetkilendirilmiştir.

 

Bu yönetmelik, Mersin İli Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1 -  Bu yönetmeliğin amacı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 -  Bu yönetmelik Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 -  Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 -  Bu yönetmelikte geçen;

Başkan: Yenişehir Belediye Başkanı’nı,

Başkan Yardımcısı: Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,

Başkanlık Makamı: Yenişehir Belediyesi Başkanlık Makamını,

Belediye: Yenişehir Belediyesi’ni,

        Birim: Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Birimlerini,

        Encümen: Yenişehir Belediye Başkanlığı Encümeni’ni,

        Meclis: Yenişehir Belediye Başkanlığı Meclisi’ni,

        Müdür: Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürünü,

        Müdürlük: Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 5 - Yenişehir Belediye Başkanlığı’nın misyonu ve vizyonu ile aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

 1. Adalet, hakkaniyet ve dürüstlükle hizmet sunmak,
 2. Güçlü kurum bütünlüğünü oluşturmak ve takım ruhu ile çalışmak,
 3. Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtmak,
 4. Teknolojik gelişmelere, yenilik ve değişimlere açık olmak,
 5. Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetmek,
 6. Yapılan tüm çalışmaları, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile canlı cansız tüm  unsurlara hizmet verme temeline dayandırmak,
 7. Kalkınmada sürdürülebilirlik ile kaynakları etkin kullanabilen bir belediye olmak,
 8. Yenilikçi, çağdaş ve değişime açık bir belediye olmak,
 9. İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, değerlerine ve inançlarına saygılı olmak,
 10. Eğitim düzeyi yüksek personelle güçlü, kaliteli ve hızlı belediyecilik hizmeti sunmak,
 11. Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsız ve hukuka uygun hareket etmek,
 12. Politikalarında ve hizmetlerinde dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcı yaklaşım uygulayan, yerel düzeyde sosyal adaleti güçlendiren, sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulunduran, kaynakları etkin kullanan çağdaş, demokratik, güler yüzlü, çözüm odaklı, ulaşılabilir, güvenilir, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş

MADDE 6 - Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince kurulmuştur.

Organizasyon Yapısı

MADDE 7 -   Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı  olarak çalışmalarını sürdürür.

Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

Personel Yapısı

MADDE 8 -  Müdürlükte Yenişehir Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

  

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 9 –  Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Yenişehir İlçesinde yaşayan aile, çocuk ve bireylerin ruhsal ve fiziksel bütünlüğünün korunması, refahın artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunarak kadın-erkek eşitliğini temel bir hak olarak kabul ederek her türlü ayrımcılığın önlenmesi için sorumluluk almak.
 2. Kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesi, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların ve çocukların bedensel, ruhsal, sosyal ve sağlık yönünden tam iyilik halinde yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla projeler üretmek, danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek, eğitici programlar yürütmek, etkinlik yapmak veya yaptırmak, yapılan etkinliklere katkı sağlamak.
 3. 20/03/2012 tarih ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun hükümleri ile diğer kanunun yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği şekilde kadın ve ailenin korunmasına yönelik her türlü çalışma planlamak ve uygulamak.
 4. Belediye Kanunu'nun 14. Maddesinin (a) bendi gereği; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 05/01/2013 tarih ve 28519 Sayılı "Kadın Konuk Evlerinin Açılması ve İşletilmesi’’ hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak Kadın Konukevi açmak ve işletmek. Kadın ve Aile Danışma Merkezleri ile Kadın Sığınma evinde düzenlenen bilgilerin gizliliği esastır. Yargı Yetkisinin kullanıldığı durumlar hariç kişisel verileri koruma yasası kapsamında bilgiler paylaşılamaz.
 5. Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Kadın Aile Danışma Merkezi (Psikolojik Danışmanlık) gibi merkezler oluşturarak kadının ve ailenin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir adımlar atmak.
 6. Fiziksel,cinsel, psikolojik ekonomik şiddete maruz kalan; sosyal, ekonomik ve politik dışlanmaya ve her türlü ayrımcılığa uğrayan, aile içi şiddet mağduriyeti olmasa da ayakta kalmakta zorlanan ve destek isteyen kadınlara hukuki, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti veren, Kadın Konuk Evi, Kadın Danışma Merkezi ve eşler arasında yaşanan sorunların çözümü konusunda danışmanlık hizmeti veren Aile Danışmanlığı Hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 7. Yenişehir ilçesinde ikamet eden vatandaşların kadın ve aile sorunları ile kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ‘’7/24 Aile İçi Şiddet Acil Yardım ve İhbar Hattı’’ oluşturarak gelen ihbarları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktararak yardımcı olmak.
 8. Kadın Konuk evine, Danışma Merkezlerine başvuran kadınlara ve çocuklara gerekli bilgilendirmeleri yaparak rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmalarına ve gerekli hizmetleri almalarına destek olmak, ihtiyaçlarını belirleyip bireysel destek planı hazırlamak. Gizlilik ilkesi göz ardı edilmeden ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

i.  Belediye çalışanlarının ve ilçede yaşayan diğer anne babaların çocuklarının bakımları, okul öncesi çocukların eğitimlerinin karşılanması ve okula hazırlanması amacıyla gündüz bakım evleri ve ya oyun evleri açmak.

 1. Katılımcı yönetim ilkesini esas alarak Kadın ve Çocukların karar mekanizmalarında yer almalarını sağlamak amacıyla ekonomik politik ve siyasi alanlarda destek verip, çocuk ve kadın hakları konularında farkındalık ve eğitim çalışmaları düzenleyerek, Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi kurmak. Çocuk ve gençlerin ailelerine çeşitli eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenlemek suretiyle aile içi iletişimlerin daha sağlıklı gelişmesinde katkıda bulunmak.
 2. “Yerel Eşitlik Eylem Planının” uygulanması için kamu kurumları, emek ve meslek örgütleri, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, kadın dostu kent oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütmek, ayrımcılık karşıtı belediyecilik anlayışını kazandırıcı faaliyetlerde bulunmak.
 1. Eşitlik birimi çalışmaları ile toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yansıtıldığı kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek, bu bakış açısından hareketle duyarlılık ve farkındalık arttırıcı eğitim programları planlamak ve yürütmek, ilçede yaşayan, çeşitli sebeplerle ikincil plana itilmiş, dezavantajlı hale getirilmiş tüm toplumsal kesimlerin belediyenin hizmetlerinden, etkinliklerinden herkesle eşit bir biçimde faydalanması için gerekli tedbirlerin alınmasına ön ayak olmak ve belediyenin kadın hakları politikalarını oluşturmak.
 1.  Kadın çocuk ve diğer cinsel yönelimlerle ilgili özel tarihlerde farkındalık ve etkinlik  çalışmaları yaparak cinsel yönelim ve kimlik kaynaklı ayrımcılık ve LGBTI+ bireylere yönelik fobi ile mücadele için çalışmalar yürütmek.
 2. Toplumda kadına ve çocuklara karşı şiddetin oluşmasını önlemeye yönelik; öfke kontrolü, stres yönetimi,  madde bağımlılığının olumsuz etkileri, ruhsal bozuklukların aile hayatına etkileri, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları konularında eğitici programlar yapmak. Sağlık kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımları ile seminer, konferans,  panel vb. bilimsel düzeyli çalışmalar yapmak.
 3. Belediye hizmet sınırları içinde AR-GE çalışmaları yapmak. Çıkan sonuçlara göre geliştirilecek yeni faaliyet alanları oluşturmak.  Kadın ve Aile konularında ulusal ya da uluslararası boyuttaki çalışmaları yerinde görmek, toplantılara katılmak ve ortak proje çalışması yapmak, yurt içi ve yurt dışı fon kuruluşlarına projeler sunmak, Kadın sorunlarını tespit etmek amacıyla saha araştırmaları yapmak ve tespit edilen sorunların çözümüne dönük projeler geliştirmek,
 4. Kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik yaz okulları, kültürel ve sanatsal etkinlik kampları, gezi, kültürel ve sanatsal etkinlik programları, sergiler, yarışmalar, kampanyalar ve festivaller düzenlemek, teşvik amaçlı ödüller vermek. Kardeş belediyecilik ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.  Kadınlara yönelik ileri yaş aktiviteleri düzenlemek.
 5. Yenişehir ilçe sınırları içerisinde ikamet eden kadın, çocuk, genç,  farklı cinsel yönelim ve kimliğe sahip vatandaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yaparak sorunlarının çözümüne yönelik her türlü faaliyet ve aktivite içerinde bulunmak.
 6. İnsan Hakları, Çocuk Hakları ve Kadın Haklarına ilişkin ulusal ve uluslar arası sözleşmeler ve bildirileri araştırıp inceleyerek belediyemizin iç hukuku kapsamında uygun olanları imzalayıp uygulamak.
 7. Çocuk Hakları Birimi çalışmaları ile, 0-18 yaş arası çocukların aile ve toplum içindeki bedensel, zihinsel ve sosyal gelişiminin desteklenmesine yönelik hak temelli çalışmaları, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne bağlı kalarak gerçekleştirilen, çocuklara özgü haklar konusunda farkındalık yaratacak çalışmaları organize etmek, çocukların görüş bildirme ve kendisini etkileyen olaylarda karar vermelerine ortam hazırlayacak çalışmaları, ilçede yaşayan çocukların yüksek yararı gözetilerek, ihtiyaç duydukları sağlık ve eğitim hizmetlerine olanak sağlamak, 0-18 yaş grubu çocukların yerel yönetim sürecine dahil edilmeleri maksadıyla, düşüncelerini ifade edebilecekleri ve kentsel kararlar dahil olabilecekleri çocuk meclisleri oluşturarak, eğitim ve sosyal aktiviteler düzenleyerek çocukların Yenişehir’e ait olma bilincine katkıda bulunmak.
 8. Aile ve Evlilik Hayatı Eğitimi ile; eş adayları ve eşlere yönelik hazırlanan derslerle aile oluşumu ile ilgili aile danışmanlığı bilgilendirmeleri içeren eğitim faaliyetlerini yürütmek,
 • 0-3 Yaş Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi ile; 0-3 yaş aralığında çocuğu olan ailelere yönelik çocuklarının gelişimlerini destekleyici bilgilendirme ve uygulamaları içeren eğitim faaliyetlerini yürütmek, eğitim materyallerinin hazırlanması için üniversitelerle protokoller  yapmak, bu kapsamda eğitimleri düzenlemek, bilgilendirme toplantıları yapmak,
 • 0-3 Yaş Bebek Kütüphanesi ile; 0-3 yaş grubunun dil bilişsel becerilerini geliştirmek amacıyla yaşlarına uygun kitap desteği sağlamak,
 • 1-3 Yaş Bakım, Eğitim, Gelişim Merkezi (BEGEM) ile; 1-3 yaş aralığındaki çocukların gelişimlerini destekleyici eğitim ve uygulamaları kurumsal olarak düzenlemek,
 • 0-6 Yaş Gelişim Değerlendirmesi ile 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimlerini klinik gözlem ve gelişim testleriyle takip ederek gelişime bağlı riskleri erken dönemden itibaren belirlemek ve gelişim desteği sağlamak,
 • 3-6 Yaş Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM) ile; 3-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimlerini destekleyici beceri temelli eğitim ve atölye uygulamaları kurumsal olarak düzenlemek,
 • 6-8 Yaş Atölye Temelli Eğitim ile; 6-8 yaş aralığındaki çocuklar için satranç, robotik kodlama, STEM+A, P4C(Çocuklar için Felsefe) gibi atölye temelli uygulamalar düzenlemek,
 1. İlçemiz sınırları dahilinde ikamet eden, yeni doğum yapmış vatandaşlara anne sütünün ve doğru emzirmenin önemi, emzirme döneminde ortaya çıkabilen komplikasyonlar ve çözümleri konusunda Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı hizmeti sunmak.

 

 

 

Müdürün Görevleri

MADDE 10 –  Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Yasal düzenlemeler ile Yenişehir Belediye Başkanlığınca yayımlanan yönerge, genelge ve talimatlara uygun olarak birimini sevk, idare ve temsil etmek, biriminde yapılması gereken görevlerin takip ve kontrolünü yapmak,
 2. Biriminde, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasını, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli personele verilmesini, belirlenmiş standartlara uyulmasını ve mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesini sağlamak,
 3. Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuatça belirlenmiş amaç, hedef, stratejik plan, ilke ve değerler doğrultusunda birime ait plan, program ve bütçe teklifini hazırlamak,

ç.   İlgili yıl plan, performans programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 1. Birimde iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, görev ve yetki alanı çerçevesinde, idari ve mali karar ile işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,
 2. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla birim personeli ile periyodik toplantı yapmak, birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki gelişmeleri ve yayınları takip etmek,
 3. Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, güvenilir kullanışlı ve anlaşılabilir bir şekilde üretilmesini ve güncellenmesini sağlamak,
 4. Personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesini onaylamak, birim faaliyetlerinin etkin verimli ve amaca uygun gerçekleşmesi için çalışma planları hazırlamak, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak,

I.  Birim risk koordinatörü sıfatıyla, yürütülen faaliyetler ile ilgili operasyonel riskleri belirlemek, kontrol faaliyetine ilişkin yöntemleri belirlemek, risk analizine dayalı olarak hassas görevleri ve bu görevlere ilişkin prosedürleri belirleyerek personele duyurmak, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesine yönelik gerekli önlemleri almak, tespit ettiği veya kendisine bildirilen usulsüzlük ve yolsuzluk bulgularını üst yönetime bildirmek,

 1. Birimine verilmiş görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmak, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık görev sonuçlarını üst yönetimin belirleyeceği periyotlarda konsolide ederek üst yönetime sunmak,
 2. Birim personelinin yeterliliğini ve performansını geliştirmeye yönelik gerekli önlemleri almak, birim sorumluluğunda bulunan her görev için hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, ilgili birime göndermek,
 1. Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

m. Birim arşivini 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde standartlara uygun olarak kurmak, arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 1. Taşınır malların edinilmesini, muhafazasını, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak,
 2. Biriminde yapılan iş ve işlemlerin, 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Kamu Hizmet Envanteri Tablosu ve Hizmet Standartları Tablosuna uygun olarak, zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,

ö. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile harcama yetkilisine verilmiş görevleri yerine getirmek,

 1. Görev alanına giren iş ve işlemler ile ilgili ihale ve satın alma süreçlerini mevzuatına uygun olarak başlatmak, takip edip sonuçlandırılmasını sağlamak,
 2. Yıllık birim faaliyet raporlarını düzenlemek, iş ve işlemlerinin stratejik amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin iç kontrol güvence beyanı vermek,
 3. Birimde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak Meclis Kararı ya da Encümen Kararı gereken durumlarda gerekçeli teklif hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak,
 4. Biriminin sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili varsa harç, ücret ve tarife önerilerini Mali Hizmetler birimine göndermek; Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Belediye Gelirleri Tarifesinin uygulanmasını sağlamak,

ş.  Birimin sunduğu gelir getirici faaliyetler, zarar ziyan tazmini ve benzeri alacaklar ile borçlarla ilgili tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,

t.. Stratejik Plana uygun projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında ilgili paydaşlar ile işbirliği içinde çalışmak; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, protokoller yapmak, çalışmalar yürütmek,

u. Belediyede uygulanan Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerine uymak, güncellenmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak,

ü. Birimindeki faaliyetler ve çalışanlar ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilmiş olan görevleri yürütmek,

 1. Birimin görev alanına giren konularda Yenişehir Belediyesinden kurum görüşünün istenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapmak ve kurum görüşünü hazırlamak,
 1. Birimin sunduğu hizmetler ile ilgili hizmet alan vatandaşa rehberlik yapmak, doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak,
 1. Birimi ile ilgili Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine girilmesi gereken bilgilerin ara yüzler vasıtası ile girilmesini, işlenmesini, güncellenmesini sağlamak,
 1. Üstleri tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

Şeflerin Görevleri Hakkında Ortak Hükümler

MADDE 11 –  Birimlerde görev yapan şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Şefliğine verilen görevlerin stratejik plan, performans programı ile yatırım programı doğrultusunda mevzuata, iş akışına ve iç kontrol prosedürlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 2. Şefliğinde iç kontrolün işleyişini sağlamak, sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,
 3. Şefliğinde hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,
 4. ç) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili; belge ve bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların mevzuata ve kurum içi kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,
 5. Şefliğinde yürütülen faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri gereklerine uymak,
 6. Görev ve sorumluluk alanında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde       belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile gerekli bildirimlerde     bulunmak,
 7. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilen görevleri yürütmek,
 8. Bağlı olduğu şube müdürü ve birim yöneticisi tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 12 – Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 13 –  Bu yönetmelik, Yenişehir. Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Yenişehir Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

 

MADDE 14- (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 07.02.2022 tarih ve 54 sayılı yönetmelik yürürlükten kalkar.

 

Yürütme

MADDE 15 – Bu yönetmelik hükümlerini Yenişehir Belediye Başkanı yürütür.