Kütüphane Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERSİN İLİ

 

YENİŞEHİR BELEDİYESİ

 

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi b bendi uyarınca belediyeler yönetmelik çıkarmak ile yetkilendirilmiştir.

 

Bu yönetmelik, Mersin İli Yenişehir Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERSİN İLİ YENİŞEHİR BELEDİYESİ

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç:

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı Kütüphane Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam:

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Kütüphane Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak:

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar:

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen

Başkan: Yenişehir Belediye Başkanı

Başkan Yardımcısı: Yenişehir Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı,

Başkanlık Makamı: Yenişehir Belediyesi Başkanlık Makamını,

Belediye: Yenişehir Belediyesi,

Meclis: Yenişehir Belediye Başkanlığı Meclisi,

Encümen: Yenişehir Belediye Başkanlığı Encümeni,

Müdür: Yenişehir Belediyesi Kütüphane Müdürü,

Birim: Yenişehir Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü Alt Birimlerini,

a) Kütüphane Alt Birim Şefliği

b) Yurt ve Barınma Alt Birim Şefliği

c) Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi Alt Birim Şefliği

d) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Alt Birim Şefliği

 1. Müdürlük: Yenişehir Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nü ifade eder.

 

 1. Sorumlu: Kütüphane, Yurt ve Barınma Hizmetleri, Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi birimlerine sorumlu olarak görevlendirilen personeli ifade eder.

 

 1. Kütüphane: Hizmet verilen yörede yaşayanların bilgi gereksinimlerini karşılamak için basılı, elektronik ve benzeri çeşitli ortamlarda kayıtlı bilgiyi bilimsel teknik ve araçlarla toplayan, düzenleyen ve hizmete sunan, kendine ait mekânı, bütçesi, kütüphanecisi ve diğer nitelikli personeli olan kurumu,
 2. Bilgi Okuryazarlığı: Bireylerin kişisel, sosyal, mesleki ve eğitime yönelik hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için yaşamın her alanında bilgiyi etkin şekilde arama, değerlendirme, kullanma ve yaratma becerisini,

 

 1. Danışma Hizmeti: Kütüphane kullanıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen yönlendirici, bilgilendirici ve eğitici hizmetleri,

 

 1. Danışma Kaynakları: Kullanıcılar tarafından talep edilen bilginin kendisini veren ya da aranılan bilginin nerede olduğunu bildiren, sık kullanıldıkları için ancak kütüphane içerisinde kullanılmalarına izin verilen ve ödünç verilmeyen, sözlükler, ansiklopediler, bibliyografyalar gibi referans kaynaklarını,

 

 1. Derme: Kullanıcıların eğitim, araştırma, özgür zamanlarını değerlendirme ve kişisel gelişim konularındaki bilgi gereksinmelerini karşılamak amacıyla, bir araya getirilmiş ve teknik işlemler sonucu hizmete sunulmuş olan kütüphane bünyesindeki bilgi kaynaklarının tümünü,

 

 1. Derme Geliştirme: Kullanıcıların bilgi gereksinimlerindeki farklılığı ve çeşitliliği karşılayabilmek için önceden belirlenmiş bir politika uyarınca satın alma, değişim, bağış, lisans ve elektronik paylaşım yöntemleriyle gerçekleştirilen seçim ve sağlama işlemlerini,

 

 1. Dezavantajlı Kişi ve Gruplar: İçerisinde bulundukları toplumun temel ekonomik, kültürel ve sosyal kaynaklarından çeşitli nedenlerle mahrum kalan kişi ve grupları,

 

 1. Dijitalleştirme: Elektronik sistemlerce algılanamayan yapılandırılmamış formdaki bilginin elektronik ortamca algılana- bilecek yapılandırılmış forma çevrilmesini,

 

 1. Düşüm İşlemleri: Yıpranan, güncelliğini yitiren ve kullanılmayan kütüphane materyaline ilişkin demirbaş kaydının silinmesi işlemlerini,

 

 1. Eğitici ve Kültürel Etkinlik: Halkın eğitsel, kültürel, bireysel ve toplumsal gelişimine katkı sunmak üzere kütüphane içinde ya da kütüphane dışında yapılan konferans, sempozyum, panel, sergi, söyleşi, okuma saati, masal anlatma, benzeri etkinlikleri,

 

 1. Fiyat Belirleme Komisyonu: Gerektiğinde materyalin değerini belirlemek için oluşturulan komisyonu,

 

 1. Hizmet Politikası: Yöreye özgü toplumsal özellikler gözetilerek vatandaşların bilgi gereksinimlerini en doğru biçimde karşılamak amacıyla, kütüphanede verilen hizmetlerin niteliğinin nasıl yükseltileceğine ve çeşitlendirileceğine ilişkin hedef ve yöntemleri içeren oluşturulmuş hizmet stratejilerini,

 

 1. Kimlik Paylaşım Sistemi: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanında tutulan bilgilerin, sınırlandırılmış olarak kamu kurumları ve diğer tüzel kişiliklere, ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, güncel ve güvenli bir şekilde, yedi gün yirmi dört saat süreyle, çevrimiçi paylaşılmasını sağlayan sistemini,

 

 1. Kullanıcı: Kütüphane hizmetlerinden yararlananları ve yararlanma potansiyeli olan kişileri,

 

 1. Kullanıcı Hizmetleri: Kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla kütüphane dermesinden ve olanaklarından yararlanmalarını sağlayan teknik hizmetleri dışındaki hizmetleri,

 

 1. Kullanıcı İstatistikleri: Kütüphane hizmetlerinin ölçülebilmesi ve geliştirilmesi için kütüphane tarafından tutulan hizmetlerden yararlananlara ilişkin istatistikleri,

 

 1. Kullanıcı Rehberliği: Kütüphaneyi bireysel ve toplu olarak ziyaret eden kullanıcılar için tanıtım ve bilgilendirme hizmetini,

 

 1. Kütüphane Materyali: Basılı, yazılı, görsel-işitsel, mikro ya da elektronik ortamdaki bilgi taşıyıcı fikir ve sanat ürünlerini,

 

 1. Kütüphane Otomasyon Programı: Kütüphanenin yönetimsel, teknik ve kullanıcı hizmetlerinin bilişime dayalı olarak gerçekleştirildiği ve çeşitli modüllerden oluşan bütünleşik otomatik sistemleri,

 

 1. Materyalin Sağlanması: Kütüphane dermesini geliştirmek üzere önceden belirlenmiş bir politika uyarınca satın alma, değişim, bağış, lisanslama ve elektronik paylaşım yöntemleriyle materyal edinimini,

 

 1. Materyalin Seçimi: Kütüphane dermesine kazandırılacak materyalin mesleki ölçütler ve standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi ve karar verilmesi işlemlerini,

 

 1. Merkez Kütüphane: Şube kütüphaneleri, gezici kütüphane ve geçici dermelerin bağlı olduğu kütüphane sisteminin ana birimini,

 

 1. Yerel Bellek Bölümü: Yerel kültür mirasını korumak, kullanıma sunmak ve hizmet verilen yörenin yerel belleğini oluşturmak amacıyla yerel kültürel mirası yansıtan her türlü materyalin seçildiği, sağlandığı, düzenlendiği ve erişime sunulduğu kütüphane bölümünü,

 

 1. Yönetim Hizmetleri: Belediye kütüphanesinin yönetilmesiyle ilgili hizmetleri,

 

 1. Yurt ve Barınma Hizmetleri  - Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi: Bir binadan veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan, yatakhaneleri, ortak kullanım alanları bulunan ve yirmi dört saat yatılı hizmet veren toplu hizmetlerin sunulduğu kurumu.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş

MADDE 5 –

Yenişehir Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince kurulmuştur.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 6 –

 

1)         Kütüphane Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.

 

2)         Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

 

3)         Kütüphane Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

 

Personel Yapısı

 

MADDE 7 - (1) Müdürlükte Yenişehir Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri

 

MADDE 8 –  Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Kütüphane Alt Birim Şefliği:

Belediye kütüphaneleri aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere kurulur:

  1. Halkın bilgi gereksinimini karşılar.
  2. Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi destekler.
  3. Yaşam boyu bireysel ve bağımsız öğrenme çabalarını destekler.
  4. Bireylerin özgür zamanlarını olumlu biçimde değerlendirmelerine katkıda bulunur.
  5. Vatandaşların kültürel yaşama etkin olarak katılımlarını destekler.
  6. Başta çocuklar olmak üzere, bölge halkında okuma ve kütüphane kullanma kültürünü yaratır ve güçlendirir.
  7. Toplumun bilgi okuryazarlığı becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlar.
  8. Çocuk ve gençlerin zihinsel ve duygusal yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler ve bu yönde fırsatlar sağlar.
  9. Toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturur ve bu bilincin geliştirilmesini sağlar.  Hizmet verdiği yörenin kültürel ve sosyoekonomik kalkınmasına katkıda bulunur.
  10. Yerel kültür mirasının toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullandırılması ve geleceğe aktarılmasına katkı sağlar ve sözlü geleneği destekler.
  11. Hizmet verdiği yörede yaşayan vatandaşlar için bilgiye eşit erişim olanakları sağlayarak bilgi toplumunun temel sorunlarından olan dijital uçuruma köprü olur.
  12. Hizmet verdiği yörede yaşayan vatandaşlar için sosyalleşme, toplumsal buluşma ve iletişim merkezi olur.

Kütüphanenin İşlevleri:

Belediye kütüphaneleri aşağıda belirtilen işlevleri yerine getirir:

1)         Toplumun eğitim, kültür ve boş zamanları değerlendirme ile ilgili bilgi gereksinimlerini araştırır ve analiz eder.

2)         Toplumun eğitim, kültür ve boş zamanları değerlendirme ile ilgili bilgi gereksinimlerini karşılar.

3)         Amacı doğrultusunda kütüphane materyali seçer, sağlar; kütüphanecilik teknik ve yöntemlerine uygun olarak düzenler ve kullanıcıların hizmetine sunar.

4)         Kütüphane materyalini kütüphane dışında kullanılmak üzere ödünç verir.

5)         Kullanıcılar tarafından aranan, ancak kütüphanede bulunmayan materyali sağlar ya da kullanıcıları bu materyalin bulunduğu kütüphanelere yönlendirir.

6)         Bulunduğu bölgenin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı ile ilgili yerel derme oluşturur ve hizmete sunar.

7)      Yerel girişimcilere ve yerel ekonomik gruplara bilgi gereksinmelerini karşılayacak bilgi hizmetleri sunar.

8)      Kullanıcı rehberliği ve danışma hizmeti verir.

9)      Tüm yaş grupları için sanatsal, bilimsel, eğitici ve kültürel etkinlikler düzenler, diğer  

          kurumlarca gerçekleştirilen ilgili etkinliklere katılım ve destek sağlar.

10)     Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, çevresindeki diğer 

          kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim, öğretim, kültür-sanat, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişilerle işbirliği yapar.

11)    Yerleşik kütüphane hizmetinden yararlanamayan yerleşim birimlerine gezici kütüphane aracı ile hizmet götürür.

 1. Yenişehir Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü 20/02/2017 tarih 2017/10090 no lu  06/05/2017 tarih ve 30058 no lu resmi gazetede yayımlanan “Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” ve “Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile 02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yüksek Öğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin” ilgili maddelerini ve sair kanun hükümlerini yerine getirmek kaydıyla Ortaöğretim ve Yüksek Öğretim kız ve erkek öğrenci yurtları açma, işletme ve benzeri işlemleri yerine getirmek,
 2. Yenişehir Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü 07/08/2008 tarih ve 26960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği’nin ilgili maddelerini ve sair kanun hükümlerini yerine getirmek kaydı ile Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım (Yaşam) Merkezleri açma, işletme ve benzeri işlemleri ile yerine getirmek,
 3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumu Kanunu ve 2012 tarih ve 28296 sayılı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri açma, işletme ve benzeri işlemleri ile yerine getirmek,

 

Yenişehir Belediye Kütüphaneleri Genel Kuralları:

 

Amaç:

 

T.C. Yenişehir Belediyesi personeli ile dış kullanıcıların araştırma ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kütüphanedeki yayınların belli kurallar çerçevesinde kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemektir. 

Genel Kurallar: 

 

 1. Kütüphane kaynak ve hizmetlerinden Yenişehir Belediyesi personelleri ve Dış kaynaklar(halk)  yararlanabilmektedir.
 2. Kütüphaneden ödünç materyal almak isteyen vatandaşlar öncelikle kütüphane üyelik işlemlerini tamamlamalıdır.
 3. Üyelik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar ödünç yayın alabilir. Başka bir kullanıcı aracılığı ile diğer kullanıcıya ödünç yayın verilmez.
 4. Kullanıcı, ödünç verme hizmetinden yararlanırken üyeliğini ibraz etmek zorundadır.
 5. Kütüphane çalışma saatleri Hafta İçi 08.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasındadır. Kullanıcıların kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma işlemlerini yaptırmaları gerekir.
 6. Kütüphanede fotokopi hizmeti yoktur. İnternet kullanımı sadece araştırma amaçlı kullanılabilir.
 7. Elektronik ve basılı kaynaklar 5846 sayılı Fikir Sanat ve Eserleri Kanunu ile 1988 telif hakları anlaşması koruması altındadır.
 8. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler hakkında tutanak tutulur ve gerekli işlemler yürütülür.
 9. Kütüphane içinde sigara içilmez.
 10. Kütüphane içinde, yiyecek tüketilemez.
 11. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılamaz.
 12. Kütüphanede bulunan tüm materyal kamera sistemi ile izlenmekte olup, ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyali dışarı çıkarılamaz. Gerekli durumlarda, kolluk kuvveti görevlisi kullanıcıların üzerini arayabilir ve çantalarını kontrol edebilir.
 13. Kullanıcılarımız kütüphaneden yararlanma esnasında herhangi bir kitaba istemeden zarar vermiş ise bunu görevliye bildirmelidir.

 

Yenişehir Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü Kitap/Materyal Ödünç Verme Hizmet Kuralları:

 1. Kütüphane kaynaklarından tüm halkımız faydalanabilmektedir. Yenişehir İlçesi dışındaki kullanıcılar materyallerden sadece kütüphane içinde yararlanabilir.
 2. Kütüphanemizin “ödünç kitap” hizmetlerinden faydalanabilmek için:
 1. Yenişehir Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ikamet edilmesi,
 2. Yenişehir Kütüphane Müdürlüğünde üyelik kaydı olması zorunludur.
 1. Ödünç verme hizmetinden Üyeler kütüphaneden bir kerede en fazla iki     (2) adet kitabı on beş gün (15 gün) süreyle ödünç alabilir. Aynı materyalin başka bir kullanıcı tarafından talep edilmemesi halinde kullanıcı materyali en fazla bir (1) defa 5 (beş) gün uzatma hakkına sahiptir.
 2. Kullanıcı, kitap ödünç alma işlemlerini;
 1. Belediyemiz Web sayfasından,
 2. Kütüphane Müdürlüğünden şahsen yapabilmektedir. 
 1. Kullanıcı üzerindeki yayınları ve iade tarihlerini web sayfasında yer alan Kütüphane Hesabım başlığını seçerek görebilir. Ayrıca süre bitimine 3 (üç) gün kala bilgilendirme mesajı (sms, e-mail vb.) gönderilir.
 2. Süreli Yayınlar (dergi, gazete vb.) ödünç verilmez, sadece kütüphane içinde kullanılır.
 3. Basılı kurum tezleri ödünç verilmez, sadece kütüphane içinde kullanılır.
 4. Referans Kaynakları ve Nadir Eserler (Ansiklopedi, Sözlük, Yazma Eserler, Taş Baskı     Eserler, gravürler vb. ) ödünç verilmez.
 5. Kütüphane ihtiyaçlar doğrultusunda çok kullanılan yayınların ödünç verme sürelerini kısaltabilir ya da kaldırabilir.
 6. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan kullanıcılara ödünç yayın verilmez.
 7. Kütüphane, zorunlu durumlarda ödünçte olan yayını süresi dolmadan geri isteyebilir.
 8. Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları korumak ve zarar vermemekle yükümlüdür. Ödünç alınan kitap kaybolmuş ise kitabın aynısı kullanıcı tarafından temin edilir.
 1. Kaybedilen yayının baskısı mevcut olanlar için; Kullanıcı 15 gün içinde yayının aynı ya da son baskısını temin etmek ve kütüphaneye teslim etmek zorundadır.
 2. Baskısı tükenmiş yayının kaybedilmesi durumunda ise;Kullanıcı, yönetimin belirleyeceği muadil/eşdeğer bir yayını/yayınları 15 gün içinde temin etmek ve kütüphaneye teslim etmek zorundadır.
 3. Kullanıcı tarafından zarar verildiği tespit edilen yayına kayıp yayın işlemi uygulanır. (12a-12b maddelerindeki işlemler uygulanır.)
 4. Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerin üyelikleri iptal edilir ve zarar tazmin edilir.
 1. Kütüphaneden izinsiz yayın çıkardığı tespit edilen kullanıcıların üyelikleri iptal edilir.
 2. dünç alınmış veya bir kullanıcı tarafından ayırtılmış yayınlar diğer kullanıcılar tarafından ayırtılabilir.
 3. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan kullanıcılara ödünç yayın verilmez ve yayın ayırtma     işlemi yapılamaz.
 4. Ayırtılan yayın kullanıcıya bildirilen tarihten itibaren 2 (iki) gün içinde alınmaz ise sıradaki kullanıcıya verilir. Yayın bekleyen kullanıcı bulunmuyorsa yayın rafına gönderilir.
 5. Kullanıcı ödünç aldığı materyali zamanında ve hasarsız bir şekilde kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.
 6. Kullanıcı ödünç aldığı materyali başkasının kullanımına verdiği takdirde tüm sorumluluk kendisine aittir.
 7. Uzun süreli şehirden ayrılma veya ödünç verme süresinden daha uzun olan şehir dışı faaliyet durumlarında ödünç alınan materyal Kütüphane’ye teslim edilir.
 8. Ödünç alınan yayınları geciktiren ve Kütüphane tarafından en az üç (3) kez peş peşe ikaz edilen kullanıcıya altı (6) ay boyunca ödünç yayın verilmez.

 

DÖRDÜNCU BÖLÜM

 

Yurt ve Barınma Hizmetleri  - Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi

Kayıt Kabul Esasları ve Genel Kurallar:

 

(1)-     Yurt ve Barınma Alt Birim Şefliği - Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi Şefliği:

 

Yenişehir Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü 20/02/2017 tarih 2017/10090 no lu 06/05/2017 tarih ve 30058 no lu resmi gazetede yayımlanan  “Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği “ ve “Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin” ilgili maddelerini ve sair kanun hükümlerini yerine getirmek kaydı ile Ortaöğretim ve Yüksek Öğretim kız ve erkek öğrenci yurtları açma, kapatma, devir  nakil ve benzeri işlemleri yerine getirebilir.

 

 

(A)    Yurt ve Barınma Kayıt kriterleri:

 

a)     Eğitim öğretim yılı kayıtları eylül ayının ilk iş günü veya idarenin uygun gördüğü bir tarihte      başlar.

b)    Merkezlerin kontenjan sayılarını belirlemeye ve belirlenen kontenjanların %10’lik bölümünü kullanmaya idare yetkilidir.

c)   Kontenjanı dolmayan, kayıt silme işlemi gerçekleşmesi ile kontenjan açığı oluşan merkezlerde kayıtlar eğitim süresi içerisinde sürekli olarak yapılabilir.

d) Kayıt ücretleri aylara göre yönetimce belirlenir

 

 

(B) Kayıt silme ve sildirme:

 

Öğrenci istediği zaman kaydını sildirebilir. Peşin ödenen ücretler kalım süresi hesaplandıktan sonra kalan kısım 15 (onbeş) iş günü içerisinde iade edilir.

Yönetmelikte belirtilen genel kurallara uyulmaması durumunda yönetim misafir veya öğrencinin kaydını silebilir.

 

(C) Yurt Kaydı sırasında alınacak belgeler:

 

a-   Öğrenci belgesi

b-   Kimlik fotokopisi

c-   İkametgah

d-   Savcılık belgesi

e-  2 adet resim

f-  Hes kodu

g-  Aşı belgesi (pandemi süresince)

h-  Başvuru formu

ı-   Kan grubu kartı

 

(2)  Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi Kayıt Kabul Esasları ve Genel Kurallar

Misafirhane Kaydı sırasında alınacak belgeler:

 1. 08/10/2021 tarih 175 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Yenişehir Belediyesi Misafirhane ve Konuk evi İşletme ve usul ve esaslarına göre işlem yapılacaktır.         

Müdürün Görevleri:

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Yasal düzenlemeler ile Yenişehir Belediye Başkanlığınca yayımlanan yönerge, genelge ve talimatlara uygun olarak birimini sevk, idare ve temsil etmek, biriminde yapılması gereken görevlerin takip ve kontrolünü yapmak,
 2. Biriminde, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasını, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli personele verilmesini, belirlenmiş standartlara uyulmasını ve mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesini sağlamak,
 3. Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuatça belirlenmiş amaç, hedef, stratejik plan, ilke ve değerler doğrultusunda birime ait plan, program ve bütçe teklifini hazırlamak,
 4. İlgili yıl plan, performans programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 5. Birimde iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, görev ve yetki alanı çerçevesinde, idari ve mali karar ile işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,
 6. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla birim personeli ile periyodik toplantı yapmak, birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki gelişmeleri ve yayınları takip etmek,
 7. Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, güvenilir kullanışlı ve anlaşılabilir bir şekilde üretilmesini ve güncellenmesini sağlamak,
 8. Personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesini onaylamak, birim faaliyetlerinin etkin verimli ve amaca uygun gerçekleşmesi için çalışma planları hazırlamak, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak,
 9. Birim risk koordinatörü sıfatıyla, yürütülen faaliyetler ile ilgili operasyonel riskleri belirlemek, kontrol faaliyetine ilişkin yöntemleri belirlemek, risk analizine dayalı olarak hassas görevleri ve bu görevlere ilişkin prosedürleri belirleyerek personele duyurmak, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesine yönelik gerekli önlemleri almak, tespit ettiği veya kendisine bildirilen usulsüzlük ve yolsuzluk bulgularını üst yönetime bildirmek,
 10. Birimine verilmiş görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmak, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık görev sonuçlarını üst yönetimin belirleyeceği periyotlarda konsolide ederek üst yönetime sunmak,
 11. Birim personelinin yeterliliğini ve performansını geliştirmeye yönelik gerekli önlemleri almak, birim sorumluluğunda bulunan her görev için hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, ilgili birime göndermek,
 12. Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
 13. Birim arşivini 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde standartlara uygun olarak kurmak, arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 14. Taşınır malların edinilmesini, muhafazasını, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak,
 15. Biriminde yapılan iş ve işlemlerin, 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Kamu Hizmet Envanteri Tablosu ve Hizmet Standartları Tablosuna uygun olarak, zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
 16. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile harcama yetkilisine verilmiş görevleri yerine getirmek,
 17. Görev alanına giren iş ve işlemler ile ilgili ihale ve satın alma süreçlerini mevzuatına uygun olarak başlatmak, takip edip sonuçlandırılmasını sağlamak,
 18. Yıllık birim faaliyet raporlarını düzenlemek, iş ve işlemlerinin stratejik amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin iç kontrol güvence beyanı vermek,
 19. Birimde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak Meclis Kararı ya da Encümen Kararı gereken durumlarda gerekçeli teklif hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak,
 20. Biriminin sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili varsa harç, ücret ve tarife önerilerini Mali Hizmetler birimine göndermek; Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Belediye Gelirleri Tarifesinin uygulanmasını sağlamak,
 21. Birimin sunduğu gelir getirici faaliyetler, zarar ziyan tazmini ve benzeri alacaklar ile borçlarla ilgili tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,
 22. Stratejik Plana uygun projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında ilgili paydaşlar ile işbirliği içinde çalışmak; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, protokoller yapmak, çalışmalar yürütmek,
 23. Belediyede uygulanan Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerine uymak, güncellenmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak,
 24. Birimindeki faaliyetler ve çalışanlar ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilmiş olan görevleri yürütmek,
 25. Birimin görev alanına giren konularda Yenişehir Belediyesinden kurum görüşünün istenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapmak ve kurum görüşünü hazırlamak,
 26. Birimin sunduğu hizmetler ile ilgili hizmet alan vatandaşa rehberlik yapmak, doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak,
 27. Birimi ile ilgili Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine girilmesi gereken bilgilerin ara yüzler vasıtası ile girilmesini, işlenmesini, güncellenmesini sağlamak,
 28. Üstleri tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

Şefin Görevleri:

 

MADDE 10 –

 

1.       Birimlerde görev yapan şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)       Şefliğine verilen görevlerin stratejik plan, performans programı ile yatırım programı doğrultusunda mevzuata, iş akışına ve iç kontrol prosedürlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

b)      Şefliğinde iç kontrolün işleyişini sağlamak, sahiplenmek ve desteklemek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak,

c)       Şefliğinde hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

ç)       Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili; belge ve bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların mevzuata ve kurum içi kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,

d)      Şefliğinde yürütülen faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri gereklerine uymak,

e)       Görev ve sorumluluk alanında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile gerekli bildirimlerde bulunmak,

f)       İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilen görevleri yürütmek,

g)      Bağlı olduğu şube müdürü ve birim yöneticisi tarafından veya mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

 

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar:

 

MADDE 11 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük:

 

MADDE 12 – (1) Bu yönetmelik, Yenişehir Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Yenişehir Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

 

MADDE 13 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Yenişehir Belediye Başkanı yürütür.