Yapı Kullanma İzni

İskansız Binalara Mühür Uyarısı

Yenişehir Belediyesi İskanı bulunmayan binaların taşıdığı riskler konusunda vatandaşları uyardı.

Son yıllarda hem ikamet hem de ticari olarak büyük rağbet gören Yenişehir’de verilen iskan sayısı her geçen yıl artış gösteriyor Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit iskansız binaların ise hukuki ve teknik açıdan tamamlanmamış sayıldığına ve güvenli olmadığına dikkat çekti. Yapı kullanma izni olmayan binalarda bağımsız bölüm aboneliği yapılamayacağı yasalarla hüküm altına alınmış bulunuyor. Bu nedenle bu tür binalara su, elektrik ve doğalgaz bağlanamıyor. Günümüzde iskansız binaların çoğunda ‘’şantiye elektriği’’ kullanılıyor. Ev aletlerinin aşırı yüklenmesi sık sık arızalara sebep olurken yangınlara kadar varan kötü sonuçlara yol açabiliyor. Ayrıca ortak sayaç nedeniyle de yüksek fatura ödemelerinde daire sahipleri arasında anlaşmazlıklar yaşanabiliyor.

 

Yasaya göre Kullanma İzni almayan yapılara altyapı hizmeti yok

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 31. Maddesi, konuyla ilgili ‘’İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılamazlar. Ancak kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetten istifade ettirilirler.’’ hükmünü taşıyor.

 

Yeni binalara iskan uyarısı

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, iskanı olmayan binaların hukuki ve teknik açıdan tamamlanmamış olmasından dolayı bu yapıların belediye tarafından mühürlenerek kullanımdan men edilebileceği, şantiye aboneliklerinin iptal edilip hizmet kesintisinden dolayı mağduriyet yaşanabileceği hususuna dikkat çekiyor.

 

Yapı kullanma izin belgesi nasıl alınır?

Yapı tamamen bittiği takdirde yapının tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımların kullanılabilmesi için düzenlenir. İlgilisinin müracaatı üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti yapılır ve evrakların tamamlanmasıyla yapı kullanma izni düzenlenir. Detaylı bilgi yenisehir.bel.tr adresinde yer almaktadır.

 

YAPI KULLANMA İZNİ NEDİR ?

İnşaatı tamamlanan yapıların, bina ile ilgili tüm teknik kontrolleri tamamlandıktan sonra, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğunu, kullanılmasında fen ve sağlık bakımından herhangi bir sakınca olmadığını, içeriğinde; ruhsat bilgilerini fenni mesullerini veya yapı denetim kuruluşunu, inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını gösteren ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenlenen bir belgedir.

 

YAPI KULLANMA İZNİ OLMADAN BİNAMIZDA OTURAMAZ MIYIZ ?

Yapı kullanma izni almadan binanıza; yasa gereğince su, elektrik, telefon, doğal gaz vs. aboneliği yaptırılamaz.

 

YAPI KULLANMA İZNİ ALINIRKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR ?

1- Dilekçe

2-Fenni mesul veya yapı denetim kuruluşu teknik raporları

3-Enerji kimlik belgesi

4-Yapının cephe fotoğrafları

 

İMAR KANUNU

            Geçici Madde 10 – (Ek : 8/1/2002 – 4736/2 md.) Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara belediyelerce yol,su,kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde baş vurulması üzerinde kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik, su ve/veya telefon bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Geçici

            Madde 11 – (Ek : 9/7/2008-5784/25 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamdai ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

            Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür.