Fen İşleri Müdürlüğü

Tel : 0324 327 33 00 Dahili : 2466

Fen İşleri Müdürlüğü özet olarak : Yol, yeşil alan, çocuk oyun alanı, otopark, belediyeye ait her türlü binanın projesinin hazırlatılmasını, keşiflerinin çıkartılarak belediye personelleri ile yapılacak olanların yaptırılmasını, müteahhit eliyle yaptırılacak olanların 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu hükümlerine göre dosyalarını hazırlayarak ihale kararının alınmasını, sözleşmenin yapılmasını ve sözleşmesine uygun olarak yaptırılmasını, hakedişlerinin düzenlenmesini, bitirilenlerinin kabullerinin yapılmasını yürütür.

Belediyenin asfalt şantiyesinin ve taşocaklarının gerektiğinde müteahhit eliyle işletilmesini yürütür.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

                                                                      

BÖLÜM I

YÖNETMELİĞİN AMACI VE UYGULAMA ALANI

 

 

MADDE 1:

                   AMACI  :

 

                   Bu yönetmelik :

 

 1. Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluşunu, amacını, ana  görevlerini ve iş ilişkilerini,
 1. Müdürlük birimlerinin ayrı ayrı kuruluş, amaç, görevleri  iş ilişkileri ile birim yöneticilerinin  yönetim kademelerindeki yerlerini ve bağlılıklarını,
 2. Yönetimle ilgili bazı temel ilkeleri, tanım ve açıklamaları,
 3. Yöneticilere ilişkin genel ve ortak görevleri belirlemek üzere hazırlanmıştır.

 

Buna göre yönetmelik  :

 

 1. Fen İşleri Müdürlüğü için önemli bir yönetim aracıdır. Birimler ve yöneticiler arasında en etkin ve en geniş ölçüde iş birliği olanakları sağlar.
 2. Fen İşleri Müdürlüğü’nün görevlerini, bu görevlerin çeşitli birimler ve kademeler arasında ortaya çıkan iş ilişkilerini gösterir.

 

 1. UYGULAMA ALANI  :

 

Bu yönetmelik Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde uygulanır.

 

 1. KURULUŞ

 

           Fen İşleri Müdürlüğü , “ 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 5393 sayılı Belediye yasasının  48.        

           maddesi ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak  Meclis kararıyla oluşturulmuş;

             5018 sayılı Mali Yönetim  ve  Kontrol  kanununda belirtilen Görev,Yetki ve sorumluluk ilkesine    dayanılarak yönetmelik  hazırlanmış olup’’, Belediye Başkanının yada görevlendireceği Başkan Yardımcısına   bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 

         Fen İşleri Müdürlüğü Norm Kadro esaslarına  göre ihdas edilmiş  ve Görevde yükselme atanma şartlarına uygun   1 müdür ve

 

 1. Yapı Şubesi Alt Birim Şefliği
 2. Yol Hizmetleri Alt Birim Şefliği

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM  II

MADDE 2 :FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN AMACI  :

 

      Yenişehir Belediyesi İlçe sınırları ve mücavir sahalar içinde;

 1. İmar ve yol istikamet planlarına göre açılacak ve 5216 sayılı yasa ile ilk kademe belediyelere bırakılan yolların yapımı, bakımı, ve onarımlarını sağlamak.
 2. Belediyemizin yaptıracağı İhale Kapsamındaki işleri yasalara uygun olarak ihaleye çıkarmak.
 3. Yasaların belirttiği diğer görevleri yerine getirmektir.
 1. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ANA GÖREVLERİ  :

 

 1. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak. Başkanlığın onayına sunmak.
 2. Müdürlükçe her yıl hazırlanan çalışma programının  ışığı altında bütçe teklifini hazırlamak tahsis  ve harcamaların bütçe ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutmak.
 3. Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için  gereken malzeme, gereç, yedek parça ve öteki bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak.
 4. Belediye sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda İmar planları gereğince, yeni yollar açmak, bunun içinde gerekli proje,keşif, ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak, bu amaçla kamulaştırmalar için gereken ön işlemleri yapmak.
 5. Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfaltı sağlamak, ihtiyaca göre terkibini yapmak.
 6. Belediye içerisindeki ara yolların asfalt ve sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri  standartta tutulmalarını ve güvenlikle  kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak ve bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi için Başkanlığa teklifte bulunmak.
 7. Belediye’ye ait hizmet binalarının  yapımı ve onarımlarını bizzat yapmak veya yasaların tayin ettiği usullere uygun olarak yaptırmak.
 8. Altyapı kuruluşları ile ilgili koordineyi sağlamak.
 9. Yol, Asfalt ve Tretuvar hizmetleri karşılığında 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasası gereğince mükelleflerden iştirak bedellerinin alınmasını sağlamak.
 10. Belediye içerisinde 5216 Sayılı yasa gereği  tüm altyapı çalışmalarının kazı ruhsatlarını AYKOME ile koordineli olarak yürütmek.
 11. Otopark, taksi durağı ve garaj girişleri için trafikle ilgili işleri yapmak.
 12. Müdürlük bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli atölyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek.
 13. Müdürlüğe ait motorlu araçları ihtiyaca, hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek.
 14. Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makina ve araçların muhafazasını sağlamak.
 15. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma      programı hazırlamak. Başkanlığın onayına sunmak.
 16. Müdürlükçe her yıl  hazırlanan  çalışma  programının  ışığı  altında bütçe  teklifini  hazırlamak, tahsis ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutmak.
 17. Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç,yedek parça ve öteki bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak.
 18. Müdürlük bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli atölyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek.
 19. Müdürlüğe bağlı iş yerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 20. Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını denetlemek, direktif vermek.
 21. Müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumlu olmak.

 

 

BÖLÜM  III
GENEL İLKELER VE TANIMLAR

 

MADDE 3  :

 1. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI  :

 

Fen İşleri Müdürlüğünün bu günkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Fen İşleri Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu görülmektedir.

 

 1. Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı izleyici, değerlendirici, denetleyici yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.

 

 1. Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.

Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine

getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Fen İşleri Müdürlüğünün bu iki  yönlü niteliği

üzerinde önemle durulmalıdır.

 

 1. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK  :

 

 1. Yetkiler ile görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları olanaksızdır. Sorumluluk yetki ve görev birbirleri ile çok yakından ilgisi bulunan birbirleri üzerinden tanımlanabilecek ve açıklanabilecek olan ve birbirlerinden güç kavramlardır.

 

 1. Görev yetki ve sorumluluk konusunda bu yönetmelikte kabul edilen genel kurallar şunlardır.
 1. Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir görevi (Nitelik, Nicelik, Süre, Yöntem v.b. hususlar yönünden) istenen biçimde yapmak için bağlı bulunan kişi ya da makamdan alınan “Hak” olarak yorumlanmaktadır.

 

 1. Her eleman görevini yapmamaktan, eksik yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur.

Sorumluluk “bir görevin (Nitelik,Nicelik,Süre, Yöntem v.b. hususlar yönünden) istenilen biçimde yapılmamasından ötürü bağlı bulunan kişi ya da makama  karşı hesap verme yükümlülüğü” olarak anlaşılmaktadır.

 

 1. Yetki devri, yöneticilerin genel yönetim görevlerini daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için yararlandıkları bir yönetim ilkesidir. Yetki devri yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır.

Bir yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin kullanılmasından doğan genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile devralan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar.

 

Yetkiyi devralan o yetkinin kullanılmasından doğan cezai parasal ve hukuki sorumluluklarından başka yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da yüklenmiş olur.

Bir göreve vekaleten atananlar, o görev için gerekli yetkiye sahip olur ve o görevden dolayı sorumluluk yüklenilir.

 

 

 

 

                                                  BÖLÜM IV

 

 

MADDE 4  : YÖNETİCİLERİN GENEL VE ORTAK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri “Yönetici” olmak nedeniyle yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve sorumlulukları vardır.

Yönetim kademelerinin düşey olarak sıralanmasında bu görev, yetki ve sorumlulukların özleri değişmez sadece en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Yöneticilere ilişkin bu genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin zamanında ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön şartları niteliğindedir. Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır.

     

Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer alan kademelerin hepsinde ortak olan bu görevlerin her birim ve kademeler için ayrı ayrı tekrar edilmemesi için düzenlenmiştir.

     

Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır.

 

 1. Planlama-Programlama  :
 1. Amaca ulaşmak için birbirini  izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planlarını ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.
 2. Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.
 3. Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve koşullarının sınırları içinde kalmayı gözetmek.
 1. Düzenleme  :
 1. İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları giderici tedbirler almak.
 2. İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp, gözetmek.
 3. İş ile ilgili çalışma adımlarını gözden geçirip saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak.
 1. Koordinasyon :
 1. İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkarmak.
 2. Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak.
 1. Uygulamayı Yönetim  :
 1. Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.
 2. Asıl görevle ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak, yaptırmak.
 1. İzleme, denetleme, değerlendirme  :
 1. Uygulamanın görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.
 2. Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek, veya çözüm önerisiyle üst kademeye sunmak.
 1. Bilgi verme  :

Görevin yapılışında ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer

 ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek.

 

 

 

 1. Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar  :

Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükafatlandırma ve cezalandırma işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak, ya da bu konularda karar almak, sicil vermek,  iş dağıtımını düzenlemek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde temsil etmek, birimin yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak.

 

 1. Yukarıdaki Görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki  yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.

1-   İnisiyatif   :

Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşamasında yasaların, çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.

2-  Seçme ve Karar Verme  :

Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak ta bu karar ve seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerini üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.            

                  3-  Kolaylaştırma  :

Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.

 1. Değiştirme  :

Yönetici program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.

 1. Eldeki Kaynaklardan İyi Yararlanma  :

Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli, ancak; bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.

 1. Geliştirme  :

Yönetici kendi biriminin kuruluşunu, personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili  ilke koşul ve işlemlerini sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.      

 1. Devamlılık  :

Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve düzenlemelidir.

 1. Liderlik  :

Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini sağlamalıdır.

 1. Moral  :

Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını beslemelidir.

 1. Takdir ve Ceza  :

Yönetici, yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek;  gereğinde ceza vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil formlarını doldurmakta bu yetkiye girer.

 1. Disiplin  :

Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.

 1. Ortam  :

Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarında sağlamalıdır.

 

 

 

 

 

BÖLÜM V

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YÖNETİCİ VE KADEME GÖREVLERİ

 

MADDE 5 :

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  :

 

 1. Direktif alacağı Yönetici  :

Başkanlık Makamı ve bağlı Başkan Yardımcısı

 

 1. Direktif vereceği personel  :

Müdürlük kuruluşundaki tüm personel

 

 1. Görevleri  :
 1. Fen İşleri Müdürlüğünün amaç, ana görevleri ve iş ilişkilerine ilişkin görevleri yapar yaptırır.
 2. Müdürlük bünyesindeki alt birim şeflerinin verecekleri yıllık çalışma raporlarını inceler, inceletir. Gördüğü aksamaların giderilmesi için direktifler verir. Belediye Başkanlığınca istenen veya kendisinin gerekli gördüğü raporlar ile Müdürlüğün yıllık çalışma raporlarını hazırlatır Başkanlığa sunar.
 3. Fen İşleri Müdürlüğünde yapılan çalışmalara ilişkin Bilimsel ve Teknik gelişmeleri kovuşturur, ilgili kuruluşlarla temas sağlar, önemli gördüğü gelişme sonuçlarını uygulamaya konulması için gerekli işlemleri yapar yaptırır.
 4. Fen İşleri Müdürlüğünü; Başkanlık Makamında, Belediye Encümeninde, gerekli yer ve kuruluşlarda temsil etmek ve duruma göre Müdürlüğün görüş tutum ve önerilerini savunmak.
 5. Müdürlüğün, müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek.
 6. Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararları vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak.
 7. Şema değişiklikleri, pozisyonların nitelikleri hakkındaki değişiklikler ile yetki ve görevlerde değişiklik teklifleri yapmak.
 8. Fen İşleri Müdürlüğü yukarıda belirtilen görevlerden başka Başkanlığın vereceği ya da Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği başka  görevleri yerine getirmek.

MADDE 6:

           YOL HİZMETLERİ ALT BİRİM ŞEFİ

 

 1. GÖREVLERİ  :

Her yıl Müdürlükçe hazırlanan ve Başkanlıkça onanan çalışma programının ışığı altında,

 1. Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde imarlı ve imarsız bölgelerde yeni açılacak yollar için gerekli etüt-proje, keşif ve ön hazırlıklarını yapmak ve yolları açmak.
 2. Açılan yolların stabilize serilmesi ve sıkıştırılmasını yapmak, stabilize yolların bakım ve onarımlarını yapmak.
 3. Alt Birim Şefliğine teslim edilen makinaların eksiksiz olarak zamanında  iş yerinde bulundurulmasını ve bunların amaç dışında kullanılmamasını ve devamlı çalışır durumda tutulmasını sağlayacak tedbirler almak ve kontrol etmek.
 4. Yol yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin hangi ocaklardan sağlanacağını  saptamak, ocaklardan faydalanma durumunu sürekli olarak kontrol etmek.
 5. Yenişehir sınırları içerisinde imarlı ve imarsız bölgelerde yeni açılan veya mevcut yolların asfalt kaplamalarını yapmak.

 

 

 1. İhale suretiyle temin edilecek asfalt bedellerinin keşiflerini düzenlemek ve maliyet hesaplarını çıkarmak.
 2. İhale suretiyle yapılacak işler ihzarı ve bütümlü kaplama yapım için gerekli kararı aldırmak ve bununla ilgili işleri yürütmek.
 3. Asfalt  Şantiyesinin iş ve işlemlerin incelemek, kontrol etmek bunların ihtiyaçlarını  saptamak ve sağlamak, Müdürlüğe gerekli önerilerde bulunmak.
 4. Asfalt Plenti ve Agrega tesislerinin işletme bakım, onarım ve iş programını hazırlayıp, her türlü malzemenin temini için hazırlıklar yapmak, ihtiyaç duyulan veya duyulacak malzeme sabit tesis önerilerini saptayıp, projelendirerek Müdüriyet makamına sunmak..
 5. Bütümlü malzemelerin gönderilmesi, depolanması ve kullanılması için gerekli makina ve tesislerin bakımlarının onarımlarının ve her türlü işletme malzeme  ihtiyaçlarının teminini sağlamak.
 6. Asfalt şantiyesinde ve iş yerlerinde  iş, trafik ve işçi güvenliği yönünden ihtiyaç duyulan her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamak.

 

 1. YOL HİZMETLERİ ALT BİRİM ŞEFİNİN :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Fen İşleri Müdürü

 

 1. Direktif vereceği personel  :

Tüm Yol Hizmetleri Alt Birim Şefliği Personeli

 

 1. Görevleri  :
 1. Yol Hizmetleri Alt Birim Şefliğinde söz konusu olan görevler ile yönetmeliğin V.bölümünde belirtilen yöneticilerin genel ve ortak görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususları yerine getirmek.
 2. Müdüriyete bağlı ünitelerle iş ilişkisi kurmak.
 3. Görevlerini yerine getirmek için yetkiye sahip olduğu halde bu görevleri yapmamak, yanlış, geç veya eksik yapmaktan Müdüriyete karşı sorumludur.

MADDE 7:

 1. YOL HİZMETLERİ BAŞ MÜHENDİSİ  :

 

 1. Direktif alacağı yönetici  :

Yol Hizmetleri Alt Birim Şefi

 

 1. Direktif vereceği personel  :

Tüm Baş Mühendislik Personeli 

 

 1. Görevleri  :
 1. Yıllık çalışma programına göre yapılacak işler için gerekli iş makinaları ve ekipmanlarının eksikliklerini saptamak, eksikliklerin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.
 2. Şefin denetiminde, servis yetkilileri ile birlikte makinaların iş yerlerine dağıtım programlarını hazırlamak. (Günlük ve aylık program )
 3. Makinaların bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak.
 4. Yol ve tesis yapımı için gerekli şantiye ve kontrol ekibinin kurulmasını sağlamak, bunların araç ve gereç ihtiyaçlarına ilişkin işleri yürütmek, çalışmaları sürekli kontrol etmek.
 5. Yol yapım makinalarının randıman kapasitelerine ve çalışma günü esaslarına göre iş programı hazırlamak, programın uygulanmasını kontrol etme ve gereken uyarmaları yapmak.

 

 

 

 

 1. Yol açımı çalışmaları da  işçilerin can güvenliklerinin sağlanması amacı ile trafik şube müdürlüğü ile temas ederek gerekli trafik işaret levhalarının lüzumlu yere konmasını sağlamak.
 2. Etüt proje mühendisliğinden  intikal eden projelerin araziye uygulanmasını yapmak. (Yol eksen hattının araziye aplike ve yol profillerinin uygulanması.)
 3. Yol güzergahında yapılması zorunlu olan istinad duvarı, menfez v.b. gibi sanat yapıları için ilgili ünitelerle işbirliği yapmak.

 

 1. ARAZİ MÜHENDİSİ    :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Yol Hizmetleri Alt Birim Şefliği Baş Mühendisi

 

 1. Görevleri  :

 

 1. Yol yapım başmühendisinin arazide yardımcısıdır.
 2. Yol yapım ekibinin ihtiyaçlarının giderilmesi, ekipteki teknisyenlerin kontrol işlerini, yol yapım Başmühendisliğinden aldığı direktif çerçevesinde  yürütmek.
 3. Çalışmalar sırasında karşılaştıkları zorlukları yenmeleri için onlara yardımda bulunur, direktifler verir, yapacağı periyodik kontroller sırasında gördüğü aksaklıklar hakkında yol Başmühendisine sık sık bilgi verir.
 4. Yol yapımları kontrollerinden alınan randıman ile teorik olarak hesaplanan randımanı karşılaştırarak aradaki farkı saptayıp çalışmanın buna göre düzenlenmesi için yol yapım Başmühendisine öneride bulunmak.
 5.  Ekiplerin, iş makinalarının ve taşıtların randıman ve kapasitelerine göre çalışma günü esası üzerinden yapılan programların uygulama şekillerini, iş yerinde kontrol eder. Gerekirse bu konuda Başmühendisle işbirliği yapar.
 6. Program çalışmaları esas olmak üzere yolların genel durumları hakkında bilgi toplamak.

 

 

 1. ARAZİ TEKNİSYENİ  :

 

 1. Direktif alacağı yönetici  :

Yol Yapım Baş Mühendisi

 

 1. Görevleri  :

 

 1. Arazi Mühendisinin çalışmalarında yardımcısıdır. Onun denetiminde başmühendisliğinden aldığı direktifle işleri yürütmek.
 2. Mevcut projeye göre yapılacak yolun mihver ve proper kazıklarını çakmak, projeye uygunluğunu kontrol etmek.
 3. Yapım işlerinde kullanılacak malzemenin hangi  ocaklardan sağlanacağını ve aidiyetlerini saptamak, ocaklardan yararlanma durumunu sürekli kontrol etmek.
 4. Sürekli olarak işyerinde bulunmak, işlerini kontrol etmek, çalışma sırasında aralıksız olarak ölçüm, istikamet ve kot kontrollerini yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 1. FORMEN  :

 

 1. Direktif alacağı yönetici  :

Arazi Mühendisi 

 

 1. Görevleri  :
 1. Arazi Baş Mühendisinin arazide yardımcısıdır.
 2. Yol yapım ekibinin ihtiyaçlarının giderilmesi, ekipteki operatör, şoför ve işçilerin          kontrolünü yapmak.
 3. Çalışmalar sırasında karşılaştıkları zorlukları yenmeleri için onlara yardımda bulunur, direktifler verir.
 4. Ekiplerin, iş makinalarının ve taşıtların randıman ve kapasitelerine göre çalışma esası   üzerinden yapılan programların uygulama şekillerini iş yerinde kontrol eder.
 5. Araçların ve iş makinalarının  bakım ve onarımlarını zamanında yaptırmak, her an faal  

                      durumda olmalarını sağlamak.

 

MADDE  8:

 

 1. ASFALTLAMA BAŞ MÜHENDİSİ  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Yol Hizmetleri Alt Birim Şefi

 1. Direktif vereceği personel  :

Tüm Asfaltlama Şantiyesi Personeli

 1. Görevleri  :
 1. Şantiye için ayrılmış alanda, Makina Parkı, Ambar, Depo ve Sosyal hizmetler için gerekli tesislerin yerlerini seçmek ve bunların kurulmasını sağlamak.
 2. Şantiye çalışmalarını düzenleyen ayrıntılı iş programı hazırlamak ve Yol Hizmetleri Alt Birim Şefine sunmak. Müdürlüğün onayından sonra bu programa göre çalışmak.
 3. İşleri kendisine bağlı personele dağıtmak, direktifler vermek, gerektiğinde onlara yardım etmek ve işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak.
 4. Şantiye personeli arasında koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak, çalışmalara nezaret etmek ve randımanın her zaman yüksek seviyede tutulması için gerekli tedbirleri almak.
 5. Şantiyede çalışan işçilerin işçi karnelerinin ve puantaj kartlarının gerçeğe uygunluklarını sık sık kontrol etmek.
 6. Şantiye çalışmaları  ile ilgili projelerin zamanında iş yerinde bulundurulmasını sağlamalı.
 7. Şantiye içerisinde meydana gelecek hasar ya da kazaların tutanaklarını düzenlemek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.
 8. Şantiye çalışmaları ile ilgili her türlü teknik evrakı kontrol etmek, imzalamak, aylık çalışma raporlarını hazırlamak, hazırlatmak, Yol Hizmetleri Şefliğine sunmak.
 9. Şantiye alanındaki çalışmaları yakından ve sürekli olarak kontrol etmek ve gerekli uyarmaları yapmak.
 10. Yeni alınan elemanların işe alıştırılmasını ve personelin iş başında yetiştirilmesini sağlamak.
 11. Şantiye de  bulunan araç ve gereçlerin iyi kullanılmasını, bakımlarının yapılmasını sağlamak ve kavuşturmak.
 12. Şantiye personelinin mevzuatla saptanmış bulunan giyim eşyalarını sağlamak ve ilgililere dağıttırmak.
 13. İşçilerin ve trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla şantiyede gerekli tedbirleri almak.

 

 

 

 1. FORMEN  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Baş Mühendis

 

 1. Direktif vereceği personel :

Tüm Asfaltlama Personeli

 

 1. Görevleri :

Asfaltlama bölümünde belirtilen görevleri, Başmühendisin denetiminde yapar. Baş Mühendisinin en yakın yardımcısıdır.

 

 1. ASFALTLAMA EKİPLERİ  :

 

Asfaltlama ekibi; aşağıdaki personelden oluşur.

 1. Ekip başı
 2. Finişer Operatörü
 3. Silindir Operatörü
 4.  Kürekçi     - Düz İşçi
 5.  Tırmıkçı    - Düz İşçi
 6.  Süpürgeci - Düz İşçi
 7.  Boyacı      - Düz İşçi
 8.  
 1. Ekip başı

 

Görevi  :

 1. Baş Mühendisten aldığı program doğrultusunda Belediye sınırları içerisinde tüm imarlı ve imarsız mevcut ve yeni açılan yollarda asfalt kaplama yapmak.
 2. Görevini yaparken asfaltlamanın temiz verimli ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak  gerekli tedbirleri ve hazırlıklarını  önceden yapmak,
 3. Baş Mühendisinin direktifleri doğrultusunda Asfaltlama tekniklerini doğru uygulayarak verimliliği ve kaliteyi artırmak için azami gayreti gösterir. Aksamaları, olası oluşacak hataları zamanında üstlerine bildirir.
 4. Çalışma bölgesinde iş güvenliği ve trafik tedbirlerini alır ve aldırır. Çalışma ilan ve panolarını yerleştirir.

 

 1. Finişer Operatörü  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :
 1. Baş Mühendis
 2. Ekip Başı
 1. Görevler :
 1. Kendisine zimmetlenmiş makinanın işin niteliğine göre çalıştırılması ve bakımından sorumludur.
 2. Periyodik zamanlarda makinanın bakımını yapmak. (Yağ değişimi, yağlama ve yıkama)
 3. En ufak arızanın vukuunda şefliğe haber vermek, arızalı  şekilde çalışarak daha büyük arızalara sebebiyet verdirmemek.
 4. Herhangi bir arızaya sebebiyet vermemek için gerekli emniyet tedbirleri almak.

 

 

 

 

 

 1. Silindir Operatörü  :
 1. Direktif aldığı yönetici  :
 1. Baş Mühendis
 2. Ekip Başı
 1. Görevleri  :
 1. Kendisine zimmetlenmiş makinanın işin niteliğine göre çalıştırılması ve bakımından sorumludur.
 2. Periyodik zamanlarda makinanın bakımını yapmak. (Yağ değişimi, yağlama ve yıkama)
 3. En ufak arızanın vukuunda şefliğe haber vermek, arızalı  şekilde çalışarak daha büyük arızalara sebebiyet verdirmemek.
 4. Herhangi bir arızaya sebebiyet vermemek için gerekli emniyet tedbirleri almak.

 

 1. BAKIM – ONARIM EKİPLERİ  :

Bir Bakım – Onarım Ekibi aşağıdaki personelden oluşur,

 1. Ekip Başı
 2. Yama araç şoförü
 3. İki düz işçi

 

 1. Ekip Başı  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Baş Mühendis

 

 1. Direktif vereceği personel  :

Tüm ekip personeli

 

 1. Görevi  :
 1. Başmühendisten şefinden aldığı program doğrultusunda Belediye sınırları içerisinde tüm imarlı ve imarsız mevcut asfalt kaplamalı yollarda bakım onarım çalışması yapmak.
 2. Görevini yaparken bakım – onarım tekniklerini eksiksiz uygular, yama yapılacak bölgenin kutulanması, temizlenmesi, boyanmasını titizlikle uygular.
 3. İş güvenliği ve trafik tedbirlerini alır aldırır.

 

 1. KONKASÖR OPERATÖRÜ  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Baş Mühendis

 

 1. Görevleri  :
 1. Konkasör sisteminin günlük, aylık, yıllık bakımı ile yağlanması, bant konveyörlerin bakımı ve temizliğini yapmak, işletme ve verimlilik esaslarına dikkat etmek,
 2. Konkasörden elde edilen agrega’nın gradosyonunun istenilen özelliklerde olmasına dikkat etmek. Gradosyon limitlerini kontrol etmek.
 3. Kullanılan taş, kırma taş ve diğer malzemelerin temiz olmasına  topraklı ve killi malzemelerin temizlenmesi veya ayıklanmasına dikkat etmek.
 4. İş yerinde iş güvenliği esaslarına uymak ve gerekli tedbirleri almak.
 5. Gerekli gördüğü önerileri ve aksamaları zamanında şantiye şefine bildirmek.

 

 1. Asfaltlama Başmühendisliğinde görevli  mühendis ve teknikerler Baş Mühendisliğin en yakın yardımcılarıdır.
 2.  

 

MADDE 9:

YAPI ŞUBESİ ALT BİRİM ŞEFLİĞİ

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Yapı Şube Alt Birim Şefliği, çalışma programı; Müdüriyet Makamı’nın o yıl için hazırladığı Başkanlık Makamınca da onaylanan çalışma programı  içinde değerlendirilir. Bu program aşağıda belirtilen hususları kapsar.

 

GÖREVLERİ  :       

 1. Belediyenin sorumluluk alanı içinde kalan bölgelerde inşaası planlanan, Belediyeye ait bina ve sosyal tesislerin projelendirme organizasyonunu sağlamak (Mimari-statik-elektrik-sıhhi tesisat-kalorifer-havalandırma ve yerleşim vb.) avan projeleri idarece verilen uygulama proje ve detayları yüklenici tarafından hazırlanan ihale konusu projelerin tetkiki ile Müdüriyet Makamınca onayını sağlamak.
 2. Müdürlükçe gerçekleştirilecek büyük çaplı yatırım projelerine (hacim-fonksiyon-finansal büyüklük olarak ) ait konkur şartnamelerini düzenlemek ve uygulamaya ilişkin  prosedürü yerine getirmek
 3. 4734 Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale yöntemlerine göre ihale edilecek inşaat yapım işleri için ihale dosyaları ile ihaleye katılacak yüklenicilere verilmek üzere ihale katılım belgeleri düzenlemek.
 4. İnşaat yapım işlerinin işe başlama, yer teslim tutanaklarını düzenlemek ve işin şartname, sözleşme, proje ve eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, yapılan iş karşılığı olarak yükleniciye ödenmek üzere hakedişler düzenlemek.
 5. Şeflik bünyesinde komisyonlar (Yeterlilik-Geçici, Kesin Kabül Tasviye Kabül) oluşturmak, Müdüriyet bünyesinde kurulan komisyonlara üye vererek katkıda bulunmak (muayene ve kabul komisyonu vb.)
 6. Yapımı tamamlanan inşaat işlerinin geçici ve kesin kabullerini, muhtelif nedenlerle tamamlanamayan işlerin ise tasviye kabullerini yapmak, kesin hesap ve ilişik kesmeye ilişkin belgeler düzenlemek.
 7. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan yapıların bakım, onarım, tadilat, tefrişatlarını yapmak, yaptırmak ve zaman içinde kullanıma ilişkin olarak meydana gelebilecek arızaların aksaklıklarını gidermek.
 8. Belediye sınırları içinde tüm imarlı ve imarsız bölgelerde mevcut ve yeni açılan asfalt yol ham yollara ait plan, pafta çalışmaları, bölge yol haritaları oluşturmak, zemin etüdü yapmak, yol kesitlerini projelendirmek.

 

I- YAPI ŞUBE ALT BİRİM ŞEFİ  :

 1. Direktif alacağı yönetici  :

Fen İşleri Müdürü

 

 1. Direktif vereceği personel  :

Tüm Şube personeli

 

Birimin yöneticisi olarak, yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususları yerine getirmesinin yanında;

 1. Bayındırlık İşleri  Genel Şartnamesinin Yapı İşlerinde Kontrol Amirine tanıdığı görev, yetki ve sorumlulukları, Kontrol Amiri olarak yapar, yaptırır.
 2. Müdüriyet bünyesinde görev yapmakta olan diğer ALT BİRİM ŞEFLİKLERİYLE iş ilişkisi kurar. 
 3. Bulunduğu konum itibariyle sahip olduğu görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmemek; yanlış, geç veya eksik yapmaktan Müdüriyete karşı sorumludur.

 

 

 

 1. ETÜD PROJE BAŞMÜHENDİSİ  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Yapı Şube Alt Birim Şefi

 1. Direktif vereceği personel  :

Baş Mühendislik Personeli

 1. Görevleri  :
 • Belediyeye ait resmi binalar ile sosyal tesislerin mimari avan projelerini, gerektiğinde uygulama projeleri ile tadilat ve onarım projelerini hazırlamak mahal listelerini belirlemek,
 • Büyük yatırım projeleri için ön hazırlık yapmak, konkur şartnamesi hazırlamak,
 • Proje Müellifi olarak; inşaa edilmekte olan yapıların onaylı projesine uygun olarak inşaa edilip edilmediğini kontrol etmek,
 • Avan projesi idarece hazırlanarak yükleniciye verilen ve uygulama projeleri ile detayları yüklenici tarafından hazırlanan ihale konusu işlere ait projeleri Yapı Şube Alt Birim Şefi’ne sunmak ve Müdüriyet Makamınca da onaylanmasını sağlamak,
 • Projelerin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak ve sonuçlandırılan çalışmaları inceleyip karara bağlamak,
 • Yapı teknolojisindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından izlemek ve projelendirme aşamasında bu gelişme ve yeniliklerden yararlanmak. 
 • Yıllık çalışma programı uyarınca haritalar üzerinde hazırlık çalışmalarını yapmak.
 • Arazi üzerinde ilk keşifleri yapmak ve ilk keşif yapılan güzergaha ilişkin raporu hazırlamak, onaylanan rapora göre güzergah boyunca şeritvari takeometrik haritayı çıkartmak.
 • Etüt haritasını yol eksen hattını işlemek.
 • Yol eksen hattının arazide aplikasyonunu yapmak ve gerekli bilgileri toplamak.
 • Yeni açılan yolların profiline ve mihver zaptına uygunluğunu kontrol etmek.
 • Belediyemiz sınırları içerisinde tüm imarlı ve imarsız bölgelerde mevcut ve yeni açılan  asfalt  yol veya ham yollara ait plan, pafta, çalışmaları, bölge yol haritaları oluşturmak, zemin etüdü yapmak, yol kesitlerini projelendirmek.
 • Müdürlük çalışma programı doğrultusunda Yol Hizmetleri Alt Birim Şefliği ile koordineli olarak  çalışma yapılacak yerlere ait plan ve plankote çalışmalarını program bazında somutlamak ve çalışma yapılan yollarda  ataşmanlar hazırlamak.
 • Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve tesislerin daha verimli kullanılması için yerlerin planları, tesis planları geliştirmek.
 • Asfalt yapısına (Bitüm, Agrega, Emisyon, akaryakıt vb.) malzemelerin temini, nakliyesi ve işletmesinde ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre iş programları, krokiler, planlar hazırlayıp projelendirmek.
 • Laboratuar çalışmaları için; kullanılan malzeme etütleri, yol zemin etütleri, yol yapım teknikleri, makina ve teçhizat durumu ile ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak, numuneler alıp raporlandırmak yeni deney veya imalat tekniklerini takip edip raporlandırmak.
 • Personelin gerek kullanılan teknikler, gerekse yeni tekniklerin öğrenimini, gerekse kalifikasyonun artırılması yönünde açılmış ve açılacak kurslara katılımı, broşür, makale ve kataloglarla eğitimi için çalışmalar yapmak.
 • Asfalt işleri ile ilgili, mal ve malzeme hizmetleri alımı ihtiyaçlarının 1. ve 2. Keşiflerini  hazırlamak ve maliyet hesaplarını çıkarmak, dosya hazırlamak.
 • Asfalt üretimine giren mal ve malzemelerin girdi çıktı hesaplarını yapma ile maliyetlendirmek.
 • Günlük, aylık, yıllık tonaj hesaplarını tutmak.

 

 

 • Asfalt Tonaj/TL. fiyat analizini değişen malzeme fiyatlarına göre yeniden hesaplamak .
 • Malzeme temini ile ilgili kullanılan kredileri açmak ve takip etmek.
 • Yol etütleri yaparak asfaltlama program önerileri ve asfaltlama program takvimi geliştirmek.
 • Asfaltlama yapılan bölgelerde yol ataşmanı yapmak, metre kare tonaj hesabı ile verimliliği sağlayıcı etütler yapmak, asfalt kontrollüğünü yapmak.
 • Belediye sınırları içerisinde, mahalle muhtarları ile aktif ilişki kurarak mahalle sorunlarını tespit etmek.
 1. ETÜD PROJE MİMARI  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Etüt proje başmühendisi

 1. Görevi  :

Etüt proje başmühendisliğinin denetimi altında Etüt Şefliğinin sorumluluk alanına giren görevleri yapar.

 1. HARİTA MÜHENDİSİ  :

1-  Direktif alacağı yönetici  :

Etüt proje Başmühendisi

      2-   Görevi  :

Etüt proje Başmühendisliğinin denetiminde, Etüt Proje Başmühendisinin yukarıda sayılan görevlerinden kendi sorumluluğunda olan konularla ilgili olarak görev yapar.

 1. ETÜD PROJE MÜHENDİSİ  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Etüt proje başmühendisi

 1. Görevi  :

Etüt proje denetimi altında sayılan görevlerini yapar.

 1. YOL ETÜD PROJE MÜHENDİSİ
  1. Direktif Alacağı Yönetici:

Etüt Proje Başmühendisi

  1. Görevi :

Etüt Proje Başmühendisliğinin denetimi altında sorumluluk alanına giren görevleri yapar.

 1. ASFALT ETÜD PROJE ve TEKNİK HESAP MÜHENDİSİ
  1. Direktif Alacağı Yönetici:

Etüt Proje Başmühendisi

  1. Görevi :

Etüt Proje Başmühendisliğinin denetimi altında sorumluluk alanına giren görevleri yapar.

 1. RESSAM  :
 1.  Direktif alacağı yönetici  :

Etüt Proje Başmühendisi     

 1. Görevi  :

Etüt Proje Başmühendisliğinde hazırlanan her türlü plan, proje ve detayların proje müellifinin gözetiminde Teknik Ressam kurallarına uygun olarak çizilmesini sağlamak, gerek duyulması halinde hazırlanan projelerin maketlerini yapmak, yaptırmak.

 

 

 

 

 

 

 1. TOPOGRAF  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Etüt Proje Başmühendisi

 

 1. Görevleri  :
 1. Proje çalışmasına esas olmak üzere arazinin topografik durumunu çıkarmak, civarını tespit etmek, 1/500- 1/1000- 1/2000, 1/5000- 1/10000- 1/25000 ölçekli haritalarda arazinin yerini ve konumunu tespit etmek,
 2. Müdürlüğün istemi halinde topograf ölçümler yapmak.

 

 H- JALONCU – MİRACI : Topografın en yakın yardımcılarıdır

 

 1. KEŞİF, İHALE VE KESİN HESAP BAŞMÜHENDİSLİĞİ :
 1.  Direktif alacağı yönetici  :

Yapı Şube Alt Birim Şefi

 1. Direktif vereceği personel  :

Baş Mühendislik Personeli        

 

 1. Görevleri  :
 1. Etüt ve Proje Baş Mühendisliğinin bizzat hazırladığı projeler ile diğer birimlerle sağladığı koordinasyon sonucu hazırlanan projelerin (Mimari-Statik-Elektrik-Tesisat-Kalorifer-Havalandırma) yasa ve yönetmelikler çerçevesinde keşif ve metrajını düzenlemek, uygulanacak ihale yöntemine uygun olarak bu ihaleler ile Başkanlık Makamınca uygun görülerek verilen diğer müdürlüklerle ilgili ihale dosyalarını da hazırlamak- hazırlatmak.
 2. B.İ.B. ca belirlenen B.F.Listesinde B.F. bulunmayan imalatlar için yeni fiyat tutanakları düzenlemek,
 3. Projelere ilişkin keşif düzenleme çalışmalarının devamı sırasında ihtiyaç duyulması halinde diğer ünitelerle temas kurmak,
 4. İnşaası tamamlanan yada tasviye edilen işlere ait kesin hesapları yapmak,
 5. Birimde yapılan kesin hesap çalışmalarına esas olacak rapor, cetvel ve formların hazırlanması sırasında karşılaşılan tereddütleri gidermek için gerektiğinde ilgililere açıklamada bulunmak, tespit edilen yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak.

 

 1. KEŞİF MÜHENDİSİ  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Keşif İhale ve Kesin Hesap Baş Mühendisliği

 

 1. Görevi  :

Keşif İhale ve Kesin Hesap Baş Mühendisliği yukarıda sayılan görevlerini baş mühendislik denetiminde yapar.

 

 1. KESİN HESAP MÜHENDİSİ  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Keşif İhale ve Kesin Hesap Baş Mühendisliği

 

 1. Görevi  :

Keşif İhale ve Kesin Hesap Baş Mühendisliğinin yukarıda sayılan görevlerini mühendisliğin denetiminde yapar.

 

 

 

 1. KESİN HESAP TEKNİSYENİ  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Keşif İhale ve Kesin Hesap Baş Mühendisliği

 

 1. Görevi  :

Keşif İhale ve Kesin Hesap Baş Mühendisliğinin yukarıda sayılan görevlerini mühendisliğin denetiminde yapar.

 

 1. KONTROL BAŞMÜHENDİSİ  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Yapı Şube Alt Birim Şefi

 

 1. Direktif vereceği personel  :

Başmühendislik Personeli

 

 1. Görevleri  :
 1. Yapı Şube Alt Birim Şefliğinin kontrol amiri olarak yürüttüğü görevinde yardımcı olmak, kendisine bağlı olarak görev yapmakta olan kontrol mühendislerinin, bu görevlerini yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ve zamanında yerine getirmelerini sağlamak ve denetlemek.
 2. Ünite personeli olan teknisyen ve teknikerlerle kontrol mühendisleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 3. Ünite personelinin (Kontrol Müh.- Teknisyen-Teknikerler) görevle ilgili olarak yaşadıkları sorunları çözümlemek, görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çözümleyemediği sorunları Yapı Şube Şefliği’ne bildirmek ve aldığı direktif doğrultusunda gereğini yapmak ve yaptırmak,
 4. Kontrol Başmühendisi olarak görev aldığı işlerin, sözleşme, şartname, proje ve ekleri ile fen sanat kuralların, konuya ilişkin olarak hazırlanan iş programlarına uygun olarak yürütülmesini ve tamamlanmasını sağlamak,
 5. Kontrol amirliğinde kendisine verilen görevleri yapmak ve sonucundan amirliğe karşı sorumlu olmak.

 

 1. KONTROL MÜHENDİSİ  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Kontrol Başmühendisi

 

 1. Görevi  :

Kontrol Başmühendisinin yukarıda belirtilen görevlerini birim başmühendisinin denetiminde yapar.

 

 1. KONTROL TEKNİSYENİ  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Kontrol Başmühendisi

 

 1. Görevi  :

Kontrol Mühendisinin yapmakla yükümlü olduğu görevlerin yerine getirilmesinde en yakın yardımcısıdır.

 

 

 

 

 

 1. ONARIM MÜHENDİSİ :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Kontrol Başmühendisi

 

 1. Görevi  :

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan yapılar ile malzemelerin ihale kapsamına girmeyen küçük çaplı onarımlarını, bünyesinde yer alan tamirat ve onarım atölyeleri vasıtasıyla gerçekleştirmek yine atölye olanakları çerçevesinde tadilat ve tamirat ve imalatlar yapmak.

 

 1. MAKİNA TESİSAT MÜHENDİSİ  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Kontrol Başmühendisi

 

 1. Görevleri  :
 1. Etüt Proje Baş Mühendisliğinin projelerin sıhhi tesisat,kalorifer, havalandırma projelerini hazırlamak gerektiğinde Etüt Proje Başmühendisliğiyle diyalog kurmak,
 2. İhale konusu işlere ilişkin her türlü sıhhi tesisat, kalorifer ve havalandırma projelerini tetkik etmek ve etüt proje Başmühendisliğine sunmak,
 3. Belediyemiz kullanımındaki binaların elektrik tesisatına ilişkin her türlü tadilat ve onarım projelerini Etüt Proje başmühendisliğinin denetiminde tanzim etmek,
 4. Elektrik tesisat malzemelerindeki gelişmeleri izlemek ve proje yapımı ile hesap işlerinde son gelişme ve yeniliklerden yararlanmak.

 

 1. ELEKTRİK TESİSAT KONTROL MÜHENDİSİ  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Kontrol Başmühendisi

 

 1. Görevleri  :

Projelere ilişkin kendi görev alanına giren kısmını, Kontrol Müh. Görevini yürütmek.

 

 1. ELEKTRİK TESİSAT KONTROL TEKNİSYENİ  :
 1. Direktif alacağı yönetici  :

Elektrik Kontrol Mühendisi

 

 1. Görevleri  :

Kontrol Mühendisliği görevlerini yerine getirilmesinde Kontrol Müh. en yakın yardımcısıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM VI

ORTAK HÜKÜMLER

 

MADDE 10:

            TÜM PERSONEL :

 1. Tetkik işlerini , göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları , yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz.
 2. Sınıf , etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
 3. Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.
 4. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır.
 5. Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahenkin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

 

MADDE 11:  

                        GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER :

 1. Müdürlüğe gelen evrağın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
 2. Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

 

MADDE 12:

                        ARŞİVLEME VE DOSYALAMA :

 1. Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.
 2. Dosyalama işleminde konularına göre ayrı ayrı yapılır.
 • Gelen evrak dosyası
 • Giden evrak dosyası
 • Avans dosyası
 • Ayniyat , demirbaş dosyası
 • Genelge ve bildiriler dosyası.
 •  

 

MADDE 13:

                     Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

                     Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

                     Belediyeler , dış yazışmalarını mülkiye amiri aracılığıyla yapma zorunluluğunda değildir. Doğrudan da dış yazışma yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM VII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 14:

Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca

onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 15:

Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin / Yenişehir Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

                          

                 

                                   MECLİS BAŞKANI                             KATİP                                        KATİP