İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

T.C.

MERSİN YENİŞEHİR

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

SAYI :

172

MERSİN

 

 

06.10.2023

 

 

 

 

T.C.

 

MERSİN İLİ

YENİŞEHİR BELEDİYESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi b bendi uyarınca belediyeler yönetmelik çıkarmak ile yetkilendirilmiştir.

Bu yönetmelik, Mersin İli Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen

 1. Başkan: Yenişehir Belediye Başkanı’nı,
 2. Başkan Yardımcısı: Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,
 3. Başkanlık Makamı: Yenişehir Belediyesi Başkanlık Makamını,
 4. Belediye: Yenişehir Belediyesi’ni,
 5. Birim: Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Birimlerini,
 6. Encümen: Yenişehir Belediye Encümeni’ni,
 7. Meclis: Yenişehir Belediye Meclisi’ni,
 8. Müdür: Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü’nü
 9. Müdürlük: Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü ifade eder.
 10. Şeflik: Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı birimleri ifade eder.
 11. Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5 - Yenişehir Belediye Başkanlığının misyonu ve vizyonu ile aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

 1. Adalet, hakkaniyet ve dürüstlükle hizmet sunmak,
 2. Güçlü̈ kurum bütünlüğünü oluşturmak ve takım ruhu ile çalışmak,
 3. Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtmak,
 4. Teknolojik gelişmelere, yenilik ve değişimlere açık olmak,
 5. Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetmek,
 6. Yapılan tüm çalışmaları, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile canlı cansız tüm unsurlara hizmet verme temeline dayandırmak,
 7. Kalkınmada sürdürülebilirlik ile kaynakları etkin kullanabilen bir belediye olmak,
 8. Yenilikçi, çağdaş ve değişime açık bir belediye olmak,
 9. İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, değerlerine ve inançlarına saygılı olmak,
 10. Eğitim düzeyi yüksek personelle güçlü, kaliteli ve hızlı belediyecilik hizmeti sunmak,
 11. Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsız ve hukuka uygun hareket etmek,
 12. Politikalarında ve hizmetlerinde dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcı yaklaşım uygulayan, yerel düzeyde sosyal adaleti güçlendiren, sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulunduran, kaynakları etkin kullanan çağdaş, demokratik, güler yüzlü, çözüm odaklı, ulaşılabilir, güvenilir, Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş

 MADDE 6 - Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince kurulmuştur.

 Organizasyon Yapısı

MADDE 7 -

 (1)  İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.

(2) Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

(3) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

 Personel Yapısı

 MADDE 8 -  Müdürlükte Yenişehir Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri

 MADDE 9 –  Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. İlçede ve hizmet binalarımızda geri dönüşüm özelliğine sahip atıkların kaynağında azaltılarak üretiminden bertarafına kadar doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, sıfır atık bilinci doğrultusunda eğitim/etkinlik çalışmalarıyla toplum bilincinin geliştirilmesi ve bu duyarlı yaklaşımın kalıcı alışkanlıklar haline getirilmesini sağlamak.

 

 1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve İlgili Yönetmeliği, 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan; Atık Yönetimi Yönetmeliği, Sıfır Atık Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, Kompost Tebliği, Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik hükümlerinin ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek.

 

 1. İş sağlığı ve güvenliği, kalite ve sürdürülebilirlik anlayışı gereklilikleri çerçevesinde çalışmalarını yürütmek.

 

 1. Çevre koruma alanında rol alan kamu kurumu, STK ve özel sektör ile işbirliğinde bulunmak.
 2. Çevreyle ilgili vatandaştan ve kurumlardan gelen şikayetleri yerinde inceleyip gerekli çalışmayı yapmak.
 3. İklim değişikliğine uyum için hazırlanan ulusal strateji ve eylem planı ile uyumlu yerel iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını koordine etmek.
 4. İlçede iklim değişikliği ile mücadelenin yaygınlaştırılmasına yönelik kurumsal ve kentsel kapasitenin geliştirmesi konusunda uygulanabilir projeler geliştirmek.
 5. İklim değişikliğinin kurumsal ölçekteki etkilerinin gözlenebilmesi için kurumsal sera gazı emisyonlarının hesaplanması çalışmalarını koordine etmek.
 6. Ekolojiye duyarlı yaşam ve yapılaşma bilincinin oluşturulması, iklim değişikliği ve iklim krizi ile mücadele konularında kurumsal ve ilçe ölçeğinde her türlü faaliyetin sürdürülmesini sağlamak.
 7. İklime uyum çalışmalarının etkilerini anlayabilmek için kurumsal ve kentsel ölçekte ölçüm, analiz ve raporlama faaliyetlerini yürütmek.
 8. Belediye içi ve dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer tüzel kişilikler ve şahıslar ile ilgili gerekli görülen iş ve işlemlerde işbirliği yapmak ve koordineli çalışmalar yapmak.
 9. Hava Kirliliği Kontrolü İlçemiz sınırları içerisinde; her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli kontrolleri yapmak.
 10. İnşaat Sahalarında Asbest Atıkları Kontrolü, Yıkılacak binada bulunması muhtemel asbest gibi tehlikeli maddelerin ayrıştırılması şartı kapsamında yıkılacak binanın asbest bakımından temizlendiğine dair hazırlanan raporun kontrolünü sağlamak. Yapı Kontrol Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen çalışma sonunda Asbest Temiz Raporu'nu düzenlemek.

Müdürün Görevleri

 MADDE 10 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

 1. Müdürlüğün idari ve teknik hertürlü işlerini,   kanun, yönetmelik bildiri, genelge ve başkanlık talimatları doğrultusunda idare etmek.
 2. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahip olmak.
 3. Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde mazeretine göre izin vermek ve izin programlarının kontrolünü sağlamak.
 4. Biriminde, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasını, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli personele verilmesini, belirlenmiş standartlara uyulmasını ve mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesini sağlamak. 
 5. Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuatça belirlenmiş amaç, hedef stratejik plan, ilke ve değerler doğrultusunda birime ait plan, program ve bütçe teklifini hazırlamak.
 6. İlgili yıl plan, performans programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak. 
 7. Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılamasına karar vermek, bu iş için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak, işlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 8. Birimde iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, görev ve yetki alanı çerçevesinde, idari ve mali karar ile işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sahiplenmek ve destekleme, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak. 
 9. Personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesini onaylamak, birim faaliyetlerinin etkin verimli ve amaca uygun gerçekleşmesi için çalışma planları hazırlamak, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak. 
 10. Birimine verilmiş görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmak, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık görev sonuçlarını üst yönetimin belirleyeceği periyotlarda konsolide ederek üst yönetime sunmak. 
 11. Birim personelinin yeterliliğini ve performansını geliştirmeye yönelik gerekli önlemleri almak, birim sorumluluğunda bulunan her görev için hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, ilgili birime göndermek.
 12. Disiplin amiri sıfatıyla, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek. 
 13. Birim arşivini 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde standartlara uygun olarak kurmak, arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak. 
 14. Taşınır malların edinilmesini, muhafazasını, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak. 
 15. Görev alanına giren iş ve işlemler ile ilgili ihale ve satın alma süreçlerini mevzuatına uygun olarak başlatmak, takip edip sonuçlandırılmasını sağlamak. 
 16. Yıllık birim faaliyet raporlarını düzenlemek, iş ve işlemlerinin stratejik amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin iç kontrol güvence beyanı vermek. 
 17. Birimde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak Meclis Kararı veya Encümen Kararı gereken durumlarda gerekçeli teklif hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak. 
 18. Birimin sunmuş olduğu hizmetlere ilgili varsa harç, ücret ve tarife önerilerini Mali Hizmetler birimine göndermek; Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Belediye Gelirleri Tarifesinin uygulanmasını sağlamak. 
 19. Birimin sunduğu gelir getirici faaliyetler, zarar ziyan tazmini ve benzeri alacaklar ile borçlarla ilgili tahakkuk işlemlerini takibini ve gerçekleştirilmesini sağlamak. 
 20. Birimindeki faaliyetler ve çalışanlar ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile verilmiş olan görevleri yürütmek. 
 21. Birimin görev alanına giren konularda Yenişehir Belediyesinden kurum görüşünün istenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapmak ve kurum görüşünü hazırlamak. 
 22. Birimin sunduğu hizmetler ile ilgili hizmet alan vatandaşa rehberlik yapmak, doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak. 
 23. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiri olmak. 
 24. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak. 
 25. Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek. 
 26. Performans Hedefleri, İş Kapasitesi ve Faaliyet Alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlamak ve bu planların uygulanmasını sağlamak. 
 27. Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporunu” hazırlanmasını sağlamak ve onaylamak. 
 28. Müdürlüğün vatandaşa yönelik hizmetleri ile ilgili “hizmet standartlarını” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler almak ve süreç iyileştirmesini yapmak. 
 29. Müdürlüğünde Kamu İç Kontrol Sisteminin kurulmasından birinci derecede sorumlu olacak şekilde bu konuda Strateji Geliştirme Birimi ile koordineli çalışmak. 
 30. Müdürlüğün geçmiş döneme ait bilgilerinin, dosyalarının, raporlarının kurumsal bir formatta Standart Dosya Planına göre arşivlenmesini sağlamak. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışmak. 

Birim Şefinin Görevleri Hakkında Ortak Hükümler

 MADDE 11 – (1) Birimlerde görev yapan şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Müdür tarafından kendilerine tanımlanan işleri mevzuata uygun, düzenli ve hızlı şekilde sonuçlandırmak.
 2. Müdürlüğün görevleri arasında bulunan teknik konuların yerine getirilmesi için çalışmak.
 3. Görevle ilgili denetim yapmak.
 4. Çalışmaların verimli şekilde yürütülmesini sağlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 5. Birim yazışmalarında koordine görevi yapmak.
 6. Bağlı personelin yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimatlar çerçevesinde çalışmalarını sağlamak.
 7. Yapılan çalışmalar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli raporların hazırlanmasını sağlamak ve sunmak.
 8. Görevleri gereği gibi yerine getirilmesinden yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Müdüre karşı sorumlu olmak.
 9. Faaliyet alanıyla ilgili muhtemel riskleri öngörüp tedbirler almak. İşlerin etkinlik ve verimliliğini sağlamak. 
 10. Vatandaşa yönelik hizmetler için "hizmet standartları" belirler, işlerin vatandaşın memnuniyeti doğrultusunda sonuçlanmasını sağlamak. 
 11. Birimindeki personelin görev dağılımını yapmak, personelin yapacağı işlerin sınırlarını belirlemek. 
 12. Birimindeki personelin performansını ölçer, izler ve personelin sürekli gelişimini sağlamak. İhtiyaç duyulan alanlarda personelinin eğitim almasını sağlamak. 
 13. Birimindeki faaliyetlerle ilgili talimat hazırlar, müdür onayıyla yayınlamak. 
 14. Personelin mesai durumlarını kontrol ederek, personelin iş disiplini konusunda tedbirler almak. 
 15. Risk içeren işlerde iş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 12 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu yönetmelik, Yenişehir Belediye Meclisi tarafından onayı ve Yenişehir Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Yenişehir Belediye Başkanı yürütür.