RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

 

1

Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

1-Numarataj belgesi

2-Borcu yoktur yazısı

3-Kamera sistemi

4-Sabıka kaydı

5-Taahhütname

6-Hijyen belgesi

7-Mesafe krokisi

8-Kat maliklerinden

9-Muvafakat

10-Meski deşarj izni

11-İtfaiye raporu

12-Emlak komisyon belgesi

13-Emlak yetki belgesi

14-Ustalık belgesi

15-İmza sirküsü

16-Ticaret sicil gazetesi

17-Şirket ana (kuruluş) sözleşmesi

18-Ticaret sicil tasdiknamesi (şube ise tescilli)

19-Esnaf sicil tasdiknamesi (şube ise tescilli)

20-Fırın olan işletmelerde uygunluk belgesi

21-Vergi levhası

22-Şube işyeri maliye yoklama fişi

23-Kira kontratı

24-Tapu

25-Yapı kullanma izni

26-Çalışma izni (yabancı uy.)

27-İkametgâh (yabancı uy.)

 

not: Evrak listesi genel olup, başvuru sahibinin gerçek/tüzel durumu, işyerinin imar durumu, işyerlerinin tapu kayıtlarında niteliği, faaliyet konusu, alkol/sigara satışı v.b. gibi etkenler değişiklik gösterir.

 
 
 
 

 

 

 

2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik madde 12 Sıhhî işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten

sonra Örnek 1’de yer alan başvuru ve beyan formuyla yetkili idareye müracaat eder. Başvurunun Yönetmelikte öngörülen

kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek

ilgiliye aynı gün içinde

verilir.

 

2

 

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

1-Numarataj belgesi

2-Borcu yoktur yazısı

3-Kamera sistemi

4-Sabıka kaydı

5-Taahhütname

6-Kat maliklerinden

7-Muvafakat

8-Meski deşarj izni

9-İtfaiye raporu

10-Ustalık belgesi

11-İmza sirküsü

12-Ticaret sicil gazetesi

13-Şirket ana (kuruluş) sözleşmesi

14-Ticaret sicil tasdiknamesi (şube ise tescilli)

15-Esnaf sicil tasdiknamesi (şube ise tescilli)

16-Fırın olan işletmelerde uygunluk belgesi

17-Vergi levhası

18-Şube işyeri maliye yoklama fişi

19-Kira kontratı

20-Tapu

21-Yapı kullanma izni

22-Çalışma izni (yabancı uy.)

23-İkametgâh (yabancı uy.)

 

Not: Evrak listesi genel olup, başvuru sahibinin gerçek/tüzel durumu, işyerinin imar durumu, işyerlerinin tapu kayıtlarında niteliği, faaliyet konusu, alkol/sigara satışı v.b. gibi etkenler değişiklik gösterir.

 
 
 
 

 

 

2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik madde 23 Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve

Çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir. Madde 26 Bir gayrisıhhî müessesenin, öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulması esastır.

 

 

 

3

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

1-Numarataj belgesi

2-Borcu yoktur yazısı

3-Kamera sistemi

4-Sabıka kaydı

5-Taahhütname

6-Hijyen belgesi

7-Mesafe krokisi

8-Kat maliklerinden

9-Muvafakat

10-Meski deşarj izni

11-İtfaiye raporu

12-Ustalık belgesi

13-İmza sirküsü

14-Ticaret sicil gazetesi

15-Şirket ana (kuruluş) sözleşmesi

16-Ticaret sicil tasdiknamesi (şube ise tescilli)

17-Esnaf sicil tasdiknamesi (şube ise tescilli)

18-Fırın olan işletmelerde uygunluk belgesi

19-Vergi levhası

20-Şube işyeri maliye yoklama fişi

21-Kira kontratı

22-Tapu

23-Yapı kullanma izni

24-Çalışma izni (yabancı uy.)

25-İkametgâh (yabancı uy.)

not: Evrak listesi genel olup, başvuru sahibinin gerçek/tüzel durumu, işyerinin imar durumu, işyerlerinin tapu kayıtlarında niteliği, faaliyet konusu, alkol/sigara satışı v.b. gibi etkenler değişiklik gösterir.

 
 
 
 

 

2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik madde 32 Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır.

 

4

 

Mesul Müdür Belgesi

 

 

1-Dilekçe

2 Kimlik fotokopisi(mesul müdür)

3-Kimlik fotokopisi(işyeri sahibi)

4-Sabıka kaydı (mesul müdür)

5-Sağlık raporu (mesul müdür)

6-İkametgâh (mesul müdür)

7-2 adet fotoğraf (mesul müdür)

8-Ruhsat fotokopisi

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik madde 35 Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek

üzere bir mes’ul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerine mes’ul müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen mes’ul

Müdür yetkili idareye bildirilir.

(Ek fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, ruhsat başvurusu sırasında mes’ul

müdürün adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve mes’ul müdür sözleşme tarihinin beyanı yeterlidir. Yetkili

idareler tarafından yapılacak denetimlerde mes’ul müdür sözleşmesinin işyerinde bulunmaması veya bu sözleşmeyle ilgili

hatalı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde onbeş gün içinde bu eksikliğin giderilmesi istenir. Bu süre sonunda

eksikliklerin giderilmemesi hâlinde bu işyerleri hakkında işyeri ruhsatının iptaline ilişkin hükümler uygulanır. Ruhsat

başvurusunda mes’ul müdür sözleşmesiyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen işyeri sahipleri hakkında

suç duyurusunda bulunulur.

 

5

 

Canlı Müzik İzni Belgesi

 

Dilekçe (zabıta müdürlüğüne)

Akustik rapor

 

2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik madde 38 Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükûnu ile

kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri

veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik izni ruhsata işlenmez. Ancak görevliler sorduğu

zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur.

Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde

halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni

verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilir.

İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını

ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.

 

6

 

Sabahçı Ruhsatı (24 saat çalışma izni)

 

Dilekçe

Emniyet görüşü

Encümen kararı

 

 

2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik madde 33 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belediye sınırları içinde belediye

encümeni, bu yerler dışında il encümeni tarafından tespit edilir.

İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri yerler ile kara, deniz ve hava ulaşım

merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk arz eden yer ve zamanlarda, sabahçı kahvesi ve benzeri

diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak suretiyle yetkili idare tarafından geçici veya sürekli izin

verilebilir.

7

Mesafe Krokisi Ölçüm ve Hazırlama (Perakende ve Açık Alkol Satışı Yapılan Yerler , Nargile Sunumu Yapacak yerler ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için)

1. Dilekçe Dolacak
2. Tapu
3. Yapı Kullanma İzni
4. Numarataj Belgesi

Harç Yatırması halinde 1 ay  İçerisinde

8

Nargile Sunumu Uygunluk Belgesi

1. Dilekçe Dolacak
2. Tapu
3. Yapı Kullanma İzni
4. Numarataj Belgesi

Harç Yatırması halinde 1 ay İçerisinde

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen süre tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İLK MÜRACAAT YERİ          :                                                                             İkinci Müracaat Yeri:

İsim                        : Mustafa ÇIRAK                                                                  İsim                        : Hüseyin DOĞAN

Unvan                    : Ruhsat ve Denetim Müd.                                                Unvan                    : Belediye Başk. Yard.

Adres                     : Yenişehir Belediyesi (Ana Hizmet Binası)                     Adres                     : Yenişehir Belediyesi (Ana Hizmet Binası)

Tel                          :(0324) 327 33 00                                                             Tel                          : (0324) 327 33 00

Faks                        :(0324) 327 63 77                                                             Faks                        : (0324) 327 63 77

e-Posta                  : bilgi@yenisehir.bel.tr                                                     e-Posta                  : bilgi@yenisehir.bel.tr