İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

          

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ )

1

Yapı Kullanma İzin Belgesi

1.Dilekçe

2.Yapı Denetim Teknik Raporu veya Fenni     Mesullük Taahhütnamesi

3. İş Bitirme Tutanağının Hazırlanması

4. SGK İlişiksizlik Belgesi

3.Enerji Kimlik Belgesi

4.Binanın Cephe Fotoğrafları

30 gün

2

İş Deneyim Belgesi

1. Dilekçe

30 gün

3

Asansör Tescil Belgesi

1. AT Uygunluk Beyanı, İmza Sirküsü Sureti ve Asansör Teknik Özellikleri (Islak İmzalı)

2. Yapı Ruhsatı Fotokopisi

3. Bakım Sözleşmesi (Islak İmzalı)

4.TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

5. CE Belgeleri

6. Sanayi Sicil Belgesi

7.SMM Belgeleri

8.Uygulama Projesi ve Hesapları

9. Garanti Belgesi ve Fatura

10. Firma Yeterliliği ve İmza Sirküsü

11. Periyodik kontrol raporu

30 gün

4

 

Avan Proje Başvuruları

 

1.Başvuru dilekçesi,

2.İmar durumu,

3.Plankote,

4.Aplikasyon krokisi,

5.Tapu,

6.Mimari projeler ve dijitali

7.Onaylı vaziyet planı örneği

 

15 Gün

 

5

Tadilat Ruhsatı Başvuruları

 

Umumi tadilatlarda,

1.Başvuru dilekçesi,

2.Güncel İmar durumu

3.6 takım mimari proje ve dijitali

4.5 takım Betonarme proje ve dijitali (değişiklik varsa)

5.5 adet Elektrik ve mekanik tesisat projeleri,

6. Tüm Proje müelliflerine, şantiye şefi ve fenni mesullere(varsa) ait taahhütnameler ve mesleki kısıtlılık yazıları

7.Yeni tarihli tapu, tapu hisseli ise tüm  kat maliklerinin muvaffakatnamesi

8.Esaslı tadilatlarda TDY2018'e uygunluk raporu

8.Seviye tespit raporu örneği

isteniyor.

Basit tadilatlarda;

1.2 takım mimari proje

2.Yeni tarihli tapu

 

7-15 Gün

 

6

Kat İrtifakı Onayı

 

1.Başvuru Dilekçesi,

2.Mimari projeler (Proje Kontrol Şubesi)

3.Yapı ruhsatı örneği

4.Kat irtifak projesinin dijitali

 

1-5 Gün

 

7

Yapı Ruhsatı Başvurusu

 

1.Başvuru dilekçesi,

2.Güncel İmar durumu

3.Plankote,

4.Güncel tapu örneği

5.Onaylı vaziyet planı,

6.Arsa çapı,

7.Aplikasyok krokisi,

8. 6 adet mimari proje örneği(yürürlükteki yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş.) ve dijitali,

9. 5 adet statik proje örneği, statik hesap çıktıları ve dijitali

10.5 adet elektrik  projesi örneği ve dijitali,

11. 5 adet mekanik tesisat proje örneği (Sıhhı tesisat (MESKİ onaylı), ısı yalıtım raporu, asansör avan projesi (asansör varsa),yangın tesisat projesi,ısıtma sistemi projesi) ve dijitalleri,

12.Harita TUS dosyası

13.Zemin ve temel etüt raporu örneği(Jeolojik-Jeofizik etüt raporu)

14.Akustik proje /rapor

15.Peyzaj projesi

16.Tüm proje müelliflerine ait taahhütname, imza sirküsü, fenni mesul taahhütnamesi  (gerekiyorsa),

17. Şantiye şefi tahhütname(noterden) ve eki belgeleri(hizmet sözleşmesi, ikametgah, imza sirküsü örneği),

18.Müteahhit taahhütname ve eki belgeleri(oda kayıt belgesi, vergi levhası, imza sirküsü)

19.Kat karşılığı yapım sözleşmesi(yapı sahibi ile farklı ise(noterden))

20. Yapı denetim şirketine ait zorunlu evraklar,

21. Taşınmaza ait alt yapı yazıları( Yol kotu tutanağı, TEDAŞ/MESKİ/Telekom)

 

15 Gün

 

8

İmar Durumu Verilmesi

1. Başvuru dilekçesi,

2. Tapu fotokopisi,

3.Kimlik fotokopisi,

4.Bina işli aplikasyon krokisi,

5. Plankote,

6. Mevcut binalar için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (T.B.D.Y.) 2018 göre Performans Değerlendirilmesi (Analizi) yapılması gerekmektedir.

7.İmar durumu harcı yatırdı makbuzu.

 

30 gün

9

Şikâyet Dilekçeleri

1.Dilekçe

10 Gün

10

İşyeri Teslim Tutanakları

1.Dilekçe

2.Yer teslim Tutanağı

3.YİBF

4.Denetçi İmza Sirküleri

5.Sözleşme

6.Hizmet Bedeli Dekontu

7.Ruhsat

8.Arsa Tapusu Güncel

9.İmar Durumu, Yerel Koordinatlı Vaziyet Planı, Lihkabcı Aplikasyon Krokisi

10.Arsanın Kotlu Krokisi

11.Haritacı Sözleşmesi ve Damga Vergisi

12.Projede Alınmış Bahçe Duvarı Detayı

13.Konteynır Resmi

14.Yol Katılım Harç Makbuzu(14.50 Üstü Yollarda)

15.Toprak Hafriyat Ücreti Makbuzu

16.Kırmızı Kot İlgili Belediyeden

17.İnşaat Kirliliği Önleme Tedbirleri

a)Mevcut ağaçların korunması,

b)Şantiye çevresinin kapatılması,

c)Şantiye giriş çıkışlarına çakıl serilmesi,

d)Bitkisel toprağın uygun depolanması,

e)Yağmur suyu rögarlarının korunması,

f)Kamyon lastiklerinin yıkanması,

g)İnşaat alanında sulama yapılması.

2 Gün

11

Yapı Denetim Şirketlerinin Hakkettiği Hakkedişler

Hizmet bedeli taksitlerinin ödenmesi aşamasında idaremizce istenen evraklar aşağıda açıklanmıştır.

1 Nolu %10' luk hakediş: Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli ekinde istenecek evraklar;

 1. Dilekçe,
 2. Hakkediş Raporu ve Eki Personel Bildirgesi,
 3. Hakkediş Faturası,
 4. Ruhsat,
 5. YİBF,
 6. Dekont,
 7. Hizmet Sözleşmesi.

 

 

2 Nolu %20' lik hakediş: Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısmın inceleme bedeli ekinde istenecek evraklar;

 1. Dilekçe,
 2. Hakediş Raporu ve Eki Personel Bildirgesi,
 3. Hakediş Faturası,
 4. Su Basman Vize onaylı Ruhsat,
 5. YİBF (Hakediş Tarihiyle aynı gün olacak),
 6. Dekont,
 7. İdari onaylı seviye ve seviyesini gösteren resim,
 8. Muayene ve deney bedellerine ilişkin laboratuar faturası,
 9. İmalatlara ilişkin kontrol tutanakları,
 10. Laboratuar beton basınç dayanım raporları ve çelik çubuk çekme deney raporu,
 11. Temel Yalıtım Resmi
 12. Hizmet Bedeli Sözleşmesi
 13. Malzeme kontrol formu (kullanılan malzeme standartlara uygun değilse şantiyede yapı malzemeleri denetimi tutanağı).

 

3 Nolu %60' lık hakediş: Taşıyıcı sistem bölümünün inceleme bedeli ekinde istenecek evraklar;

 1. Dilekçe,
 2. Hakediş Raporu ve Eki Personel Bildirgesi,
 3. Hakediş Faturası,
 4. Ruhsat,
 5. YİBF (Hakediş Tarihiyle aynı gün olacak),
 6. Dekont,
 7. İdari onaylı seviye ve seviyesini gösteren resim,
 8. Muayene ve deney bedellerine ilişkin laboratuar faturası,
 9. İmalatlara ilişkin kontrol tutanakları,
 10. Laboratuar beton basınç dayanım raporları ve çelik çubuk çekme deney raporu,
 11. Hizmet Bedeli Sözleşmesi,

12.Malzeme kontrol formu (kullanılan malzeme standartlara uygun değilse şantiyede yapı malzemeleri denetimi tutanağı).

 

4 Nolu %80' lik hakediş: Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümünün inceleme bedeli ekinde istenecek evraklar;

  1. Dilekçe,
  2. Hakediş Raporu ve Eki Personel Bildirgesi,
  3. Hakediş Faturası,
  4. Ruhsat,
  5. YİBF (Hakediş Tarihiyle aynı gün olacak),
  6. Dekont,
  7. İdari onaylı seviye ve seviyesini gösteren resim,
  8. İmalatlara ilişkin kontrol tutanakları,
  9. Hizmet Bedeli Sözleşmesi,
  10. 4 Cephe geniş açılı yalıtım resimleri,

11.Malzeme kontrol formu (kullanılan malzeme standartlara uygun değilse şantiyede yapı malzemeleri denetimi tutanağı).

 

5 Nolu %95' lik hakediş: Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümünün inceleme bedeli ekinde istenecek evraklar;

 1. Dilekçe,
 2. Hakediş Raporu ve Eki Personel Bildirgesi,
 3. Hakediş Faturası,
 4. Ruhsat,
 5. YİBF (Hakediş Tarihiyle aynı gün olacak),
 6. Dekont,
 7. İdari onaylı seviye ve seviyesini gösteren resim,
 8. İmalatlara ilişkin kontrol tutanakları,
 9. Hizmet Bedeli Sözleşmesi,
 10. Teknik Rapor,

11.Malzeme kontrol formu (kullanılan malzeme standartlara uygun değilse şantiyede yapı malzemeleri denetimi tutanağı).

 

6 Nolu %100' lük hakedişi: İş bitirme hakedişi;

  1. Dilekçe,
  2. Hakediş Raporu ve Eki Personel Bildirgesi,
  3. Hakediş Faturası,
  4. Ruhsat,
  5. YİBF (Hakediş Tarihiyle aynı gün olacak),
  6. Dekont,
  7. Hizmet Bedeli Sözleşmesi,
  8. İş bitirme belgesi (3 Nüsha),
  9. Yapı Denetim Sertifikası (3 Nüsha),

10.Alınmış ise Yapı Kullanma İzni Belgesi,

 

İş bitirme tutanağının İdare tarafından onaylanması için ekinde istenecek evraklar;

  1. Yalıtım,
  2. Kanal bağlantısı,
  3. Projeye uygun yapıldığına dair vaziyet planı,
  4. Bağımsız bölüm planını içeren belge,
  5. Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisatlarının projesine uygun yapıldığına dair tutanak,
  6. Yangın algılama, tahliye ve söndürme sistemi raporu,
  7. Asansör tescili,

8.4 cepheden renkli resim.

 

NOT:

- Hakediş dosyalarının ön sayfasında fihrist yapılacak ve her sayfa numaralandırılacak,

- Beton döküm tarihleri kalıp sökme süresinden (min. 15 gün) önce yapılması durumunda kesinlikle çift kalıp şeklinde olacaktır ve resimle belgelendirilecektir,

-Hizmet sözleşmesinde belirtilen metrekarelerde değişiklik olması durumunda yeni sözleşme hakediş dosyasına konulacaktır,

- Personel değişikliği durumunda 4708 Sayılı Yapı Denetim Yönetmeliği 16. Maddesi 6. fıkrası uyarınca Form 18 belgesi hazırlanarak ekleriyle birlikte İdareye onaylatılacak ve ilgili hakediş dosyasına konulacaktır.

7 Gün

12

Fesih İşlemleri

1.Noter Tastikli Fesih Evrakı İle Birlikte Yer Görme

2.Seviye Tespit

3.Yapı Tatil Zaptı ve Bayındırlık Müdürlüğü İçin Dosya Hazırlanıyor

7 Gün

13

İnternet Üzerinden E-Posta İle Yapılan Şikayetler

1. Başvuru

7 Gün

14

Kaçak İnşaat ve Barakaların Tespit Edilip, Fen işlerine Bildirmek Suretiyle Ortak Çalışmalar

1.Dilekçe

2.Telefon

30 Gün

15

Su Basman Kontrolü İçin İstenilenler;

1.İmar durumu Belgesi

2.Son alınmış aplikasyon (Bahçe Duvarı, Komşu Parselde Bulunan Bina)

3.Aplikasyon CD ortamında olacak

4. Tapu Fotokopisi

5.Ruhsat Fotokopisi

Bu evraklardan iki takım dosya yapılacak,

6.Mimari projede yerinde olacak.

7 Gün

16

Asbest Kontrolü

1.Yıkım Kararı Alınan Yapılar,

2.Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu düzenlenen yapılar için Yıkım İşlemi başlamadan Asbest Kontrolünün sağlanması.

10 Gün

17

Metruk Yapılar

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İdaremize bildirilen metruk yapıların yerinde tespiti, tespit edildikten sonra maliklerine 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine göre işlemlerinin yapılması(tebligat, ilan, Belediye Encümenince alınacak karar doğrultusunda yıkım, güvenlik tedbirlerinin alınması). Bu işlemlerin sonucundan da Kaymakamlığa ve  Valiliğe; aylık, üç aylık ve altı aylık periyotlar halinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne de; her işlemin sonucundan bilgi verilmesi.

60 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen süre tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                         İkinci Müracaat Yeri:
İsim                         : Zübeyde KOÇ                                                                                                   İsim                                     : Berna Ayfer DİNÇ
Unvan                     : İmar ve Şehircilik Müdürü                                                                            Unvan                                : Başkan Yardımcısı
Adres                      :Yenişehir Belediyesi (Ana Hizmet Binası)                                                    Adres                                 : Yenişehir Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                Tel                           : 0324 327 33 00                                                                                                                                 Tel.                                      : 0324 327 33 00
Faks                        : 0324 327 63 77                                                                                               Faks                                    : 0324 327 63 77
e-Posta                  :
bilgi@yenisehir.bel.tr                                                                                     e-Posta                               : bilgi@yenisehir.bel.tr