PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA
NO


HİZMETİN ADI


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER


HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1

İnşaat Ruhsat Adres Tespiti-Numaratajı

1-Hazır matbu dilekçenin doldurulması,

2-İmar durum belgesi
3-Mimari proje, vaziyet planı
4-Tapu fotokopisi

5-Harç Makbuzu


AYNI GÜN

2

Konut Ve İşyerlerin Aboneliklerin Yapılabilmesi İçin Gerekli Evraklar

1-Hazır matbu dilekçenin doldurulması,
2-Tapu fotokopisi
3-Kimlik fotokopisi

4-Şirket ise, şirket kaşesi ve vergi numarası

5-Harç Makbuzu

AYNI GÜN

3

Tapu Müdürlüğüne Verilmek Üzere  Aile Konut Şerhi İçin Numarataj Belgesi

1-Hazır matbu dilekçenin doldurulması,
2-Tapu fotokopisi
3-Kimlik fotokopisi

4-Harç Makbuzu

 AYNI GÜN

4

Apartman/Site İsim Değişikliği

1-Kat Maliklerinin %80’ninin imzaladığı Dilekçe

2-Yönetim Kurulu Kararı

AYNI GÜN

5

Kat

İrtifakı Onayı

1.Yapı ruhsatı örneği

2.Kat İrtifak projesi

AYNI GÜN

6

Plan Tadilatı Teklifi

1. Dilekçe (Parsel maliklerinin ve varsa intifa hakkı sahiplerinin tamamı veya vekili, tüzel kişi ise yetkili temsilcisi)
2. Vekil başvuruyorsa noter tasdikli vekâletname (Tüm maliklere ait ve imar planı değişikliği yapmaya/yaptırmaya yetkili kılındığı ifade eden),tüzel kişi temsilcisi ise imza sirküleri. (Vekâletnamelerde ‘’imar planı değişikliği yapmaya/yaptırmaya’’ibaresi bulunmak
zorundadır)
3. Plan kapsamında kalan parsellerin mülkiyet bilgilerine dair ilgili kurumdan alınmış güncel tapu veya tapu kaydı(Son bir ay içinde onaylı)
4. Yeterlilik belgesine sahip plan müellifi
tarafından hazırlanmış; Pin Numarası,  A(0)pafta boyutunda hazırlanan üzerinde planın ismi, pafta indeksi, plan müellifinin kaşesi ve imzası (Şirket ise şirket ile birlikte şehir plancısı kaşesi) yer alan İmar Planı/Plan Değişikliği ve Açıklama Raporu ve/veya Vaziyet Planı (6 adet)
5. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluş görüşleri
6. Jeolojik açıdan sınırlama getirilmiş alanlarda
veya gerektiğinde ilgili kurumlarca onaylı jeolojik Jeoteknik-Jeofizik Etüt Raporu
7. Plan tadilat ücretinin yatırıldığına dair makbuz
8. Yenişehir LİHKAP Onaylı Aplikasyon Krokisi

9. Planlama bölgesine ait güncel fotoğraflar

10.Büro/Oda Tescil Belgesi
11.Müellif Yeterlilik Belgesi
12.Plan tekliflerinin onaylı hâlihazır haritalar
üzerinde hazırlanması
13.Plan teklifinin (varsa meri imar planları ile birlikte) NCZ formatında, rasterları ve onaylı halihazır haritası, plan açıklama raporu ile birlikte hazırlanan sayısal örneği (1 takım CD)

 

30 GÜN
(Meclis
gündemine
sunulması)

7

İmar Planı Örneği Talebi

1-Dilekçe

2-Makbuz

15 GÜN

8

Şikâyet ve Bilgi Talebi Dilekçeleri

1.Dilekçe

15 GÜN

9

İnternet Üzerinden E-Posta İle Yapılan Şikayet ve Bilgi Talepleri

1.Başvuru

15 GÜN

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen süre tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                        İkinci Müracaat Yeri:
İsim                        :Hülya TEPE GÜNER                                                                                           İsim                        : Berna Ayfer DİNÇ
Unvan                    : Plan ve Proje Müdürü                                                                                    Unvan                    : Başkan Yardımcısı
Adres                     : Yenişehir Belediyesi                                                                                       Adres                     : Yenişehir Belediyesi                                                                                                                (Ana Hizmet Binası)                                                                                                                         (Ana Hizmet Binası)                               
Tel.                         : 0324 327 33 00-2190                                                                                   Tel.                         : 0324 327 33 00
Faks                        : 0324 327 63 77                                                                                                              Faks                        : 0324 327 63 77
e-Posta                  :
bilgi@yenisehir.bel.tr                                                                                     e-Posta                  : bilgi@yenisehir.bel.tr